بررسی الگوی مقاومت میکروبی در استافیلوکوکها وانتروککهای جدا شده از نمونه بیماران بستری در بیمارستانهای امیرالمومنین و امام خمینی شهر اراک در سال 89-88.

Resistance Pattern of staphylococci &Enterococci SPP ;have been Isolated from Inpatient of AmirAlmomenin & Emam Khomaini Hospitals of Arak city in 2010


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
داوری ها
داوری ها
منابع
منابع
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک

مجریان: مجید اکبری

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 428
عنوان فارسی طرح بررسی الگوی مقاومت میکروبی در استافیلوکوکها وانتروککهای جدا شده از نمونه بیماران بستری در بیمارستانهای امیرالمومنین و امام خمینی شهر اراک در سال 89-88.
عنوان لاتین طرح Resistance Pattern of staphylococci &Enterococci SPP ;have been Isolated from Inpatient of AmirAlmomenin & Emam Khomaini Hospitals of Arak city in 2010
کلمات کلیدی
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح خاتمه یافته با ارائه گزارش نهایی
نوع مطالعاتی سایر مطالعات
زمان اجرای طرح -ماه 40
کد IRCT
کد اخلاق 88-75-9
نتیجه کمیته اخلاق کد اخلاق دریافت کرد.

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
نادر زرین فرمجری اصلی اول دکتری تخصصی /Ph.Dnzarinfar@yahoo.com
مجید اکبریمجریدوم دکتری تخصصی /Ph.Dmajakbari@yahoo.com
حمید ابطحیمجری اصلی اول دکتری تخصصی /Ph.Dhabtahi2001@yahoo.com
رضوان شیر شاهیمجری اصلی اولکارشناسی
عباس اسماعیلیهمکاردومدکتری حرفه ای
مریم خلیلیهمکارسومکارشناسی

چکیده طرح
hide/show

عنوان متن
چکیده طرحچکيده فارسي: عنوان:بررسي الگوي مقاومت ميکروبي در استافيلوکوک ها و انتروکوک هاي جدا شده از نمونه بيماران بستري در بيمارستان هاي اميرالمومنين و امام خميني شهر اراک 1389 مقدمه: درکشور ما سرانه مصرف آنتي بيوتيک قابل توجه و گاها غيرمنطقي مي باشد و اين سرانه مصرف طي ساليان اخير در حد قابل توجهي افزايش يافته است. اينگونه استنباط مي گردد که الگوي مقاومت ميکروبي در بيمارستان هاي کشور و استان مرکزي درحال تغيير است و بنظر مي رسد که سويه هاي مقاوم به داروهاي خط اول و حتي خط دوم رو به افزايش مي باشد لذا ما با يک سري ارگانيسم هاي مقاوم به چند دارو هم در محيط بيمارستان و هم در جامعه مواجه هستيم که مشکلات زيادي رادربالين براي پزشکان فراهم مي کند. اين مطالعه توصيفي از اين جهت ضرورت دارد که به شناسايي اين ارگانيسم ها والگوي مقاومت ميکروبي آنها مي پردازد تابتوان درآينده مداخلات موثري براي کاهش اين روند طراحي نمود. افزايش ميزان مقاومت ميکروبي به خصوص دربيمارستان وجامعه در سال هاي اخير اهميت موضوع اين تحقيق رامسجل مي نمايد. در اين مطالعه ما به بررسي الگوي مقاومت ميکرو ارگانيسم هاي گرم مثبت جدا شده از بيماران دو بيمارستان دانشگاهي و غير دانشگاهي بطور مقايسه اي و بخصوص روي مقاومت هاي ويژه مثل MRSA ، VRE و استاف هاي مقاوم به ونکومايسين پرداختيم. روش کار: اين مطالعه به صورت توصيفي - مقطعي از زمان شروع به مدت يک سال شامل تمام نمونه هاي ارجاعي به آزمايشگاه ميکروب شناسي بيمارستان هاي اميرالمومنين(ع) وامام خميني (ره) مي باشد. آموزش هاي لازم به پرستاران کنترل عفونت بيمارستان و کميته کنترل عفونت درخصوص اجراي طرح وهماهنگي لازم باآزمايشگاه صورت گرفته وسويه هاي جداشده با علائم باليني تطبيق داده شدند که موارد ثبت شده به عنوان شاخص و مواردي که صرفا دچار آلودگي محيط کشت شدند از مطالعه خارج گرديدند. الگوي انتخاب ديسک براي تست آنتي بيوگرام براساس دستورالعمل M100S20 سال 2010 مورد استفاده قرار گرفت و با دستورالعمل M100S20 تصحيح شد و نهايتا اطلاعات به دست آمده درمحيط spss 16 وارد و مورد آناليز آماري قرار گرفت. نتايج: از مجموع 903 نمونه تهيه شده از بيماران هر دو بيمارستان که يا نمونه هاي کشت ميکروبي آنها مثبت شده و يا بعنوان مورد عفونت بيمارستاني به کميته کنترل عفونت بيمارستانهاي فوق الذکر معرفي شدند 742(%2/82) بيمار مربوط به بيمارستان اميرالم

داوری ها
hide/show

تاریخ ارسال به داور/بررس مهلت پاسخگویی تاریخ پاسخ داور/بررس نظر داوری/ بررسی توضیحات داور
1392/02/17 1392/03/29داوری گزارش نهایی و قابل چاپ است

منابع
hide/show