اثر هم افزایی ویتامین D و E در مهار بیماری آنسفالومیلیت خود ایمن تجربی در مدل موش.

اثر هم افزایی ویتامین D و E در مهار بیماری آنسفالومیلیت خود ایمن تجربی در مدل موش.


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
داوری ها
داوری ها
منابع
منابع
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک

مجریان:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 144
عنوان فارسی طرح اثر هم افزایی ویتامین D و E در مهار بیماری آنسفالومیلیت خود ایمن تجربی در مدل موش.
عنوان لاتین طرح اثر هم افزایی ویتامین D و E در مهار بیماری آنسفالومیلیت خود ایمن تجربی در مدل موش.
کلمات کلیدی
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح خاتمه یافته با ارائه گزارش نهایی
نوع مطالعاتی مداخله ای (Interventional) وکارآزمایی بالینی(Clinical Trial)
زمان اجرای طرح -ماه 10
کد IRCT
کد اخلاق --
نتیجه کمیته اخلاق کد اخلاق ندارد

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
قاسم مسیبیمجری اصلی اول دکتری تخصصی /Ph.Dgmosayebi@yahoo.com

چکیده طرح
hide/show

عنوان متن
چکیده طرح خلاصه: مقدمه و اهداف: بيماري مولتيپل اسکلروزيس(MS; Multiple Sclerosis) يک بيمار خود ايمن و التهابي است که سيستم عصبي مرکزي را گرفتار مي سازد. در پاتوژنز اين بيماري پاسخهاي ايمني بخصوص ايمني سلولي و اختلال در سيستم پاکسازي کننده راديکالهاي آزاد از جمله نيتريک اکسايد، نقش اساسي را دارند. اين فرضيه مطرح است که تعديل پاسخهاي ايمني به همراه کاهش توليد راديکالهاي آزاد نقش مهمي را در جلوگيري از پيشرفت بيماري داشته باشد. جهت بررسي اين فرضيه از ويتامينD به عنوان عامل تعديل کننده سيستم ايمني و ويتامين E به عنوان يک عامل آنتي اکسيدان در درمان بيماري آنسفالوميليت خودايمن تجربي(EAE; Experimental Autoimmune Encephalomyelitis ) ، مدل حيواني مولتيپل اسکلروزيس، استفاده شد. روش کار: در اين مطالعه موشهاي نر نژاد C57BL/6 با محدوده سني 6 تا 8 هفته بطور تصادفي به چهار گروه پنج تايي تقسيم شده و به مدت سه هفته به قرار زير تحت درمان قرار گرفتند. گروه ويتامين D: به هر موش 200نانوگرم ويتامين D3 در 150 ميکروليتر روغن کنجد هر دو روز يکبار بصورت داخل صفاقي تجويز گرديد. گروه ويتامين E: به هر موش 500 ميکروگرم ويتامين E در 150 ميکروليتر روغن کنجد هر دو روز يکبار بصورت داخل صفاقي تجويز گرديد. گروه ويتامين D وE: به هر موش 500 ميکروگرم ويتامين E و 200نانوگرم ويتامين D3 در 150 ميکروليتر روغن کنجد هر دو روز يکبار بصورت داخل صفاقي تجويز گرديد. گروه کنترل: به هر موش 150 ميکروليتر روغن کنجد هر دو روز يکبار بصورت داخل صفاقي تجويز گرديد. پس از گذشت سه روز از زمان شروع درمان با ويتامينها در تمام موشها بيماري EAE ايجاد گرديد. جهت ايجاد بيماري به هر موش 200 ميکروگرم پپتيد آنسفاليتوژنيک MOG35-55 به همراه ادجوانت کاما بصورت زير جلدي تجويز گرديد. 300 نانوگرم سم سياسرفه نيز در مرحله ايمونيزاسيون و 48 ساعت بعد در حجم 400 ميکروليتر بافر فسفات بصورت داخل صفاقي تجويز گرديد. تغييرات وزن و شدت علائم بيماري روزانه ثبت و پس از گذشت سه هفته از زمان شروع درمان با ويتامين ها خونگيري از موشها بعمل آمد. ميزان نيتريک اکسايد سرمي با روش گريس (Griess) اندازه گيري شد. نتايج: نتايج نشان داد موشهاي تحت درمان با ويتامين D در مقايسه با گروههاي تحت درمان با ويتامين E و ويتامينهاي توام D وE کاهش وزن کمتري را نشان دادند. روز شروع بيماري در موشهاي مبتلا به EAE درمان نشده 11

داوری ها
hide/show

تاریخ ارسال به داور/بررس مهلت پاسخگویی تاریخ پاسخ داور/بررس نظر داوری/ بررسی توضیحات داور
1384/08/01 1384/09/09داوری گزارش نهایی و قابل چاپ است

منابع
hide/show