تولید استر پتو لیزینO نو ترکیب و ارزیابی آنتی ژینو یسیته آن (مشترک چند مرکزی ).

Production of recombinant of streptolysin O and investigation of antigenicity of Recombinant of streptolysin O .


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
داوری ها
داوری ها
منابع
منابع
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک

مجریان: قاسم مسیبی

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 140
عنوان فارسی طرح تولید استر پتو لیزینO نو ترکیب و ارزیابی آنتی ژینو یسیته آن (مشترک چند مرکزی ).
عنوان لاتین طرح Production of recombinant of streptolysin O and investigation of antigenicity of Recombinant of streptolysin O .
کلمات کلیدی
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح خاتمه یافته با ارائه گزارش نهایی
نوع مطالعاتی مطالعه برای ساخت دارو یا وسایل
زمان اجرای طرح -ماه 27
کد IRCT
کد اخلاق 25/12/83
نتیجه کمیته اخلاق کد اخلاق دریافت کرد.

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
حمید ابطحیمجری اصلی اول دکتری تخصصی /Ph.Dhabtahi2001@yahoo.com
قاسم مسیبیمجریدوم دکتری تخصصی /Ph.Dgmosayebi@yahoo.com

چکیده طرح
hide/show

عنوان متن
چکیده طرحچکيده: مقدمه: استرپتوليزين O از جمله پروتئينهاي ترشحي استرپتوکک پيوژن بوده که داراي قدرت آنتي ژنيک ميباشد. امروزه با رديابي آنتي بادي هاي ضد اين پروتئين روند عفونت ناشي اين باکتري پيگيري مي شود. در اين تحقيق سعي گرديده تا توليد پروتئين با استفاده از ناقلين بدون پروتئين الحاقي انجام پذيرد. روش کار: در اين تحقيق با طراحي پرايمر اختصاصي واستفاده ازروش PCR ، ژن استرپتوليزينO از استرپتوکک پيوژن تکثير گرديد. پس از تخليص ؛ ژن فوق در ناقل پلاسميدي pET28a کلون گرديد. سپس ساختار پلاسميدي pET28a-SLO وارد باکتري اشريشيا کلي سويه BL21- DE3-plySs شد. توليد پروتئين با القا توسط IPTG و بهينه سازي شرايط صورت گرفت. پروتئين نوترکيب با استفاده از کيتNi-NTA خالص و ميزان پروتئين با استفاده از روش براد فورد اندازه گيري شد. آزمايش وسترن بلات براي تاييد پروتئين نوترکيب انجام شد. نتايج: ترادف نوکلئوتيدي ژن تکثير شده توسط روش PCR با ژن استرپتوليزينO استرپتوکک پيوژن يکسان بود. توليد پروتئين نوترکيب استرپتوليزين O با القا پلاسميد pET28a-SLO توسطIPTG انجام گرديد. که ميزان پروتئين خالص شده برابرµg/ml 400 بدست آمد. سرم موش واجد آنتي استرپتوليزين O در روش وسترن بلات با پروتئين توليد شده واکنش داد. نتيجه گيري: توليد پروتئين نو ترکيب استرپتوليزين O بدون استفاده از پروتئين الحاقي (Fusion Protein ) در ميزبان اشريشيا کلي نيز امکان پذير است. پروتئين توليد شده خاصيت آنتي ژنيک خود را به خوبي حفظ مي کند. بنابر اين مي توان از آن در تشخيص آنتي بادي ضد استرپتوليزين O در بيماران مبتلا به عفونت استرپتوککي استفاده کرد. واژگان کليدي: استرپوکک پيوژن، ژن استرپتوليزين O ، بيان ژن نو ترکيب، اشريشيا کلي

داوری ها
hide/show

تاریخ ارسال به داور/بررس مهلت پاسخگویی تاریخ پاسخ داور/بررس نظر داوری/ بررسی توضیحات داور
داوری گزارش نهایی و قابل چاپ است

منابع
hide/show