بررسی الگوی مقاومت میکروبی باسیل های گرام منفی جداشده از نمونه بیماران بستری در بیماران بیمارستانهای امیرالمومنین وامام خمینی شهر اراک در سال 89-.88.

Resistance Pattern of GNRs:have been Isolated from Inpatient of AmirAlmomenin and Emam Khomaini Hospitals of Arak city in 2010-2011 .


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
داوری ها
داوری ها
منابع
منابع
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک

مجریان: نادر زرین فر

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 429
عنوان فارسی طرح بررسی الگوی مقاومت میکروبی باسیل های گرام منفی جداشده از نمونه بیماران بستری در بیماران بیمارستانهای امیرالمومنین وامام خمینی شهر اراک در سال 89-.88.
عنوان لاتین طرح Resistance Pattern of GNRs:have been Isolated from Inpatient of AmirAlmomenin and Emam Khomaini Hospitals of Arak city in 2010-2011 .
کلمات کلیدی
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح خاتمه یافته با ارائه گزارش نهایی
نوع مطالعاتی سایر مطالعات
زمان اجرای طرح -ماه
کد IRCT
کد اخلاق 88-75-11
نتیجه کمیته اخلاق کد اخلاق دریافت کرد.

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
مجید اکبریمجری اصلی اول دکتری تخصصی /Ph.Dmajakbari@yahoo.com
نادر زرین فرمجریدوم دکتری تخصصی /Ph.Dnzarinfar@yahoo.com
رضوان شیر شاهیمجری اصلی اولکارشناسی
مریم خلیلیهمکاردومکارشناسی
عباس اسماعیلیهمکارسومدکتری حرفه ای
حمید ابطحیمجری اصلی اول دکتری تخصصی /Ph.Dhabtahi2001@yahoo.com

چکیده طرح
hide/show

عنوان متن
چکیده طرح چکيده فارسي: عنوان: بررسي الگوي مقاومت ميکروبي باسيل هاي گرم منفي جداشده ازنمونه بيماران بستري دربيمارستان هاي اميرالمومنين(ع) وامام خميني (ره) شهراراک درسال 1390 مقدمه: درکشور ما سرانه مصرف آنتي بيوتيک قابل توجه و گاها غيرمنطقي مي باشد و اين سرانه مصرف طي ساليان اخير در حد قابل توجهي افزايش يافته است. هدف از اين مطالعه و مقايسه بررسي الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي باسيل هاي گرم منفي جدا شده از دو بيمارستان آموزشي و خصوصي مي باشد. روش کار: اين مطالعه به صورت توصيفي - مقطعي از زمان شروع به مدت يک سال ( 1390-1391) شامل تمام نمونه هاي ارجاعي به آزمايشگاه ميکروب شناسي بيمارستان هاي اميرالمومنين(ع) (بيمارستان آموزشي) و امام خميني (ره) (بيمارستان خصوصي) بودند. باسيل هاي گرم منفي جدا شده، حائز اهميت از نظر باليني به روش هاي فنوتيپيک شناسايي شدند و براساس دستورالعمل M100-S20CLS سال 2010 براي آنتي بيوتيک هاي با اهميت مورد استفاده در بالين با استفاده از روش ديسک ديفيوژن مورد تست حساسيت قرار گرفتند. و جدايه ها از نظر توليد آنزيم هاي بتا لاکتاماز طيف گسترده (ESBL)به روش دو ديسک مورد آزمايش قرار گرفتند.نهايتا، اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS version 16مورد بررسي و آناليز قرار گرفت. نتايج: از مجموع 846 نمونه تهيه شده از بيماران هر دو بيمارستان، 520(%5/61) نمونه مربوط به باکتري هاي گرم منفي بود، که از اين تعداد به ترتيب شيوع، %3/63 E.coli ، %5/12 کلبسيلا پنومونيه و %5/7 سودومونا آئروژينوزا جدا شدند. شيوع ارگانيسم هاي گرم منفي در بيمارستان امير المومنين(بيمارستان آموزشي) %8/79 و در بيمارستان امام خميني(بيمارستان خصوصي) %2/20 بدست آمد (097/0P=). بين شيوع باکتري هاي گرم منفي داراي بتا لاکتاماز طيف گسترده( ESBL+ )،( Extended-Spectrum Beta-lactamase)بين دو بيمارستان ( بيمارستان اميرالمومنين با %5/14 و بيمارستان امام خميني با %8/3) تفاوت معناداري وجود داشت. (P=0/003) همچنين مشخص شد که نمونه هاي ادرار بيمارستان اميرالمومنين با %8/16 نسبت به نمونه هاي ادرار بيمارستان امام خميني با %7/3 حاوي باسيل هاي گرم منفي داراي بتا لاکتاماز طيف گسترده (+ ESBL )بيشتري بود.(P=0/003) نتيجه گيري: ميان شيوع ارگانيسم هاي گرم منفي جدا شده از دو بيمارستان تفاوت معنا داري وجود نداشت، اما مشخص شد که، شيوع باسيل هاي داراي بتا لاک

داوری ها
hide/show

تاریخ ارسال به داور/بررس مهلت پاسخگویی تاریخ پاسخ داور/بررس نظر داوری/ بررسی توضیحات داور
1392/06/21 1388/11/07داوری گزارش نهایی و قابل چاپ است

منابع
hide/show