تعیین سطح سرمی روی در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس.

Evaluation Of Serum Zinc Concentration In Patients With Multiple Sclerosis.


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
داوری ها
داوری ها
منابع
منابع
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک

مجریان: علی قضاوی , کیوان قسامی

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 281
عنوان فارسی طرح تعیین سطح سرمی روی در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس.
عنوان لاتین طرح Evaluation Of Serum Zinc Concentration In Patients With Multiple Sclerosis.
کلمات کلیدی مولتیپل اسکلروزیس (MS; Multiple Sclerosis): عنصر روی:
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح خاتمه یافته با ارائه گزارش نهایی
نوع مطالعاتی سایر مطالعات
زمان اجرای طرح -ماه 6
کد IRCT
کد اخلاق 26/1/87
نتیجه کمیته اخلاق کد اخلاق دریافت کرد.

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
قاسم مسیبیمجری اصلی اول دکتری تخصصی /Ph.Dgmosayebi@yahoo.com
علی قضاویمجریدوم دکتری تخصصی /Ph.Dghazaviali@yahoo.com
کیوان قسامیمجریسوم دکتری تخصصی /Ph.Dkeivanghasami@yahoo.com

چکیده طرح
hide/show

عنوان متن
چکیده طرحچکيده مقدمه: MS يک بيماري اتوايميون است که در آن غلاف ميلين اطراف آکسونهاي عصبي مورد حمله و تخريب قرار مي گيرد. عنصر روي نيز به عنوان يک ريز مغذي که نقش مهمي در تعدادي از واکنش هاي بيوشيميايي و سيستم هاي بدن دارد براي سالهاست که شناخته شده است. هدف از مطالعه حاضر تعيين مقدار سرمي روي در بيماران مبتلا به MS و مقايسه آن با افراد کنترل سالم بود. مواد و روش کار: 60 بيمار مبتلا به MS و 60 فرد سالم و فاقد بيماري هاي نورولوژيک شناخته شده به تاييد متخصص مغز و اعصاب وارد مطالعه شدند. ميزان روي سرم به روش آنزيماتيک سنجيده شد. نتايج: غلظت سرمي روي در گروه MS (89/31 + 17/40) بطور معني داري کمتر از گروه کنترل (20/42 + 77/127) بود (0001/0 p< ). نتيجه گيري: کاهش سطح روي باعث نقص در آنزيم CuZn سوپراکسيد ديسسموتاز (CuZnSOD) و در پي آن افزايش سطح سوپر اکسيد مي شود. سپس سوپر اکسيد ايجاد شده با نيتريک اکسايد ) (NO ترکيب شده و باعث ايجاد پراکسي نيتريت مي شود. پراکسي نيتريت يک راديکال آزاد بسيار قوي است که باعث تخريب ميلين در MS مي گردد. اين يافته ها نشان مي دهد که سطح روي در بيماران MS پائين است. با اين وجود توصيه به مصرف مکمل روي در بيماران MS نياز به مطالعات بيشتري دارد. کلمات کليدي: بيماري اسکلروز متعدد، عنصر روي، تغذيه

داوری ها
hide/show

تاریخ ارسال به داور/بررس مهلت پاسخگویی تاریخ پاسخ داور/بررس نظر داوری/ بررسی توضیحات داور
1387/07/20 1387/08/01داوری گزارش نهایی و قابل چاپ است

منابع
hide/show