ساخت سازه پلاسمیدی بیان کننده ژن Mda-7 تغییر یافته بوسیلۀ توالی iNGR و ارزیابی آن جهت القای پوپتوز در رده سلول سرطانی کبد

The construction of a plasmid expressing Mda-7 gene modified by iNGR sequence and its evaluation for apoptosis inudction in hepatocellular line


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
داوری ها
داوری ها
منابع
منابع
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک

مجریان: بهزاد خوانساری نژاد

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 1076
عنوان فارسی طرح ساخت سازه پلاسمیدی بیان کننده ژن Mda-7 تغییر یافته بوسیلۀ توالی iNGR و ارزیابی آن جهت القای پوپتوز در رده سلول سرطانی کبد
عنوان لاتین طرح The construction of a plasmid expressing Mda-7 gene modified by iNGR sequence and its evaluation for apoptosis inudction in hepatocellular line
کلمات کلیدی
نوع پروژه بنیادی - کاربردی
وضعیت طرح خاتمه یافته با ارائه گزارش نهایی
نوع مطالعاتی مطالعه برای ساخت دارو یا وسایل
زمان اجرای طرح -ماه 21
کد IRCT
کد اخلاق 92-160-18
نتیجه کمیته اخلاق کد اخلاق دریافت کرد.

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
بهزاد خوانساری نژاداستاد راهنما دکتری تخصصی /Ph.Db_khansarinejad@yahoo.com
حمید ابطحیناظر دکتری تخصصی /Ph.Dhabtahi2001@yahoo.com
احسان زارعمجری اصلی اولکارشناس ارشد ehsan651369@yahoo.com
قاسم مسیبیمجری اصلی اول دکتری تخصصی /Ph.Dgmosayebi@yahoo.com
یونس حسینیاستاد مشاور دوم

چکیده طرح
hide/show

عنوان متن
چکیده طرحچکيده مقدمه پروتئين mda-7/IL-24 يک پروتئين مهارکننده تومور در طيف گسترده اي از سلول‌ها مي باشد. هدف ما در اين مطالعه توليد يک پلاسميد بيان کننده پروتئين mda-7 تغيير يافته با پپتيد انتهائي iNGR و ارزيابي آن در محيط برون تن بود. مواد و روش ها در ابتدا، mda-7 با استفاده از روش PCR تکثير يافت. اين در حالي بود که پرايمر برگشت حاوي توالي کد کننده پپتيد iNGR بود تا اين توالي در انتهاي ژن mda-7 ايجاد شود. سپس، توالي تغيير يافته mda7-iNGR و در کنار آن توالي طبيعي mda7 (به عنوان کنترل) در ناقل بياني يوکاريوتي pCDNA3.1 همسان‌سازي شدند. با استفاده از روش‌هاي colony-PCR digestions و sequencing صحت همسان‌سازي، يکپارچگي ناقل‌ها و توالي آنها ارزيابي شد. ناقل pCDNA3.1/mda-7-iNGR و pCDNA3.1/mda-7 در سلول‌هاي E coli DH5? ترانسفورم شدند. پس از استخراج، ناقل‌ها با استفاده از ليپوفکتامين در سلول هاي Ad-293 ترانسفکت شدند و توانايي آنها جهت بيان پروتئين نوترکيب با استفاده از آزمايش ELISA ارزيابي شد ميزان بيان ژن Bax بعنوان مارکر القاي آپوپتوز نيز بررسي شد. نتايج نتايج اين مطالعه صحت يکپارچگي چهارچوب ساختماني و توالي mda7-iNGR را نشان داد. بيان مناسب mRNA مربوط به mda-7 نوترکيب در سلول هاي Ad-293 با استفاده از RT-PCR مورد تاييد قرار گرفت. ترشح موثر پروتئين mda-7-iNGR در مقايسه با کنترل آن يعنيmda-7 ، در محيط کشت سلول‌هاي ترانسفکت شده با استفاده از آزمايش ELISA بررسي و تاييد شد. با اين وجود افزودن دم پپتيدي تاثير معني داري بر ميزان القاي مرگ سلولي نشان نداد. نتيجه گيري هر چند ناقل بياني pCDNA/Mda-7.iNGR پروتئينmda-7 متصل به iNGR را بطور مناسب بيان کرد و ارزش بالقوه‌اي بمنظور کاربرد در ژن درماني سرطان خواهد داشت، اما اين تغيير چندان اهميتي در بهبود مرگزائي پروتئين نداشت. کلمات کليدي : Mda-7 ، پپتيد iNGR ، ژن درماني تومور

داوری ها
hide/show

تاریخ ارسال به داور/بررس مهلت پاسخگویی تاریخ پاسخ داور/بررس نظر داوری/ بررسی توضیحات داور

منابع
hide/show