بررسی اتیولوژیک اسهال های عفونی عوامل ویروسی و در بیماران مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اراک 1394-1393

The etiological investigation of Viral diarrhea in patients referred to training health centers of Arak University of Medical Sciences 1393-1394


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
داوری ها
داوری ها
منابع
منابع
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک

مجریان: بهزاد خوانساری نژاد , الناز عباسی

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 2116
عنوان فارسی طرح بررسی اتیولوژیک اسهال های عفونی عوامل ویروسی و در بیماران مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اراک 1394-1393
عنوان لاتین طرح The etiological investigation of Viral diarrhea in patients referred to training health centers of Arak University of Medical Sciences 1393-1394
کلمات کلیدی PCR
نوع پروژه بنیادی - کاربردی
وضعیت طرح خاتمه یافته با ارائه گزارش نهایی
نوع مطالعاتی مقطعی (Cross sectional)
زمان اجرای طرح -ماه 19
کد IRCT
کد اخلاق 93-176-10
نتیجه کمیته اخلاق کد اخلاق دریافت کرد.

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
احسان اله غزنوی رادمجری اصلی اول دکتری تخصصی /Ph.Dghaznaviehs@yahoo.com
بهزاد خوانساری نژادمجریدوم دکتری تخصصی /Ph.Db_khansarinejad@yahoo.com
الناز عباسیمجریسومکارشناس ارشد elnaz.abbasi@yahoo.com
حمید ابطحیهمکار دکتری تخصصی /Ph.Dhabtahi2001@yahoo.com
مجید اکبریهمکار دکتری تخصصی /Ph.Dmajakbari@yahoo.com

چکیده طرح
hide/show

عنوان متن
چکیده طرحچکيده زمينه و هدف: بيماري اسهال حاد دومين عامل شايع مرگ ومير در سراسر جهان در کودکان زير 5سال است. مي¬تواند تاثير مخربي بر رشد و تکامل در دوران کودکي داشته باشد. هر سال حدود 4 ميليارد مورد اسهال در سراسر جهان گزارش مي¬شود و مسبب 4% از تمام مرگ و ميرها و 5% از دست دادن سلامتي و ناتوان شدن افراد مي¬باشد. عوامل متعدد باکتريال و ويروسي و تک ياخته¬اي سبب ايجاد اسهال مي¬گردند. اين مطالعه جهت تعيين ميزان فراواني شايع¬ترين ويروس ها و تک ياخته هاي مسبب اسهالي در بيماران طراحي شده است موادوروش¬ها: در اين مطالعه مقطعي توصيفي ازتعداد 230 از نمونه¬هاي اسهالي بيماراني که در فاصله زماني بهمن 1393تا آخرمهر ماه 1394به مراکز آموزشي و درماني شهر اراک مراجعه نموده اند، جمع آوري گرديد و به کمک مشاهده مستقيم از نمونه مدفوعي از نظر وجود تک ياخته هاي (ژيارديالامبليا و انتاموباهيستوليتيکا) و سپس با روش مولکولي PCR ويروس آدنوويروس و تک ياخته هاي ژيارديالامبليا و انتاموباهيستوليتيکا و با روش RT-PCR ويروس هاي روتاويروس و نوروويروس مورد بررسي قرار گرفتند. يافته¬ها: از طريق مشاهده مستقيم ميکروسکوپي ميزان فراواني ژيارديالامبليا5 مورد(2.17%) حاصل گرديد و از طريق روش PCR ميزان فراواني آدنوويروس 6(2.6%)و ژيارديالامبليا5(2.17%) و انتاموباهيستوليتيکا(0%) و به روش RT-PCR ميزان فراواني روتاويروس4(1.73%) و نوروويروس1(0.43%) به دست آمد. نتيجه گيري:ويروس هايي که در ايجاد اسهال در اين منطقه شايع هستند به ترتيب ميزان فراواني شامل آدنوويروس، روتاويروس، نوروويروس و تک ياخته ژيارديالامبليامي¬باشند که بايستي آزمايشگاه¬هاي تشخيص باليني همواره در تشخيص¬هايشان اين ويروس ها و تک ياخته را مدنظر قرار بدهند چراکه اين ويروس ها و تک ياخته ها در اين منطقه وجودارند، بنابراين جستجويشان الزامي است. واژگان کليدي: اسهال،PCR ، آدنوويروس ، روتاويروس، نوروويروس، ژيارديالامبليا

داوری ها
hide/show

تاریخ ارسال به داور/بررس مهلت پاسخگویی تاریخ پاسخ داور/بررس نظر داوری/ بررسی توضیحات داور
1395/06/01 1395/08/05داوری گزارش نهایی و قابل چاپ است

منابع
hide/show