بررسی میزان سرمی کمرین در بیماران مبتلا به سرطان پستان.

Evaluation of serum chemerin in patients with breast cancer.


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
داوری ها
داوری ها
منابع
منابع
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک

مجریان: قاسم مسیبی , پریسا نوربخش , فاطمه یگانه فرد

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 2217
عنوان فارسی طرح بررسی میزان سرمی کمرین در بیماران مبتلا به سرطان پستان.
عنوان لاتین طرح Evaluation of serum chemerin in patients with breast cancer.
کلمات کلیدی آدیپوکاین، Chemerin, rbp4, icn2, IR, t2DM, Mets, NAFLD, PCOS, SCCOT, HCC
نوع پروژه بنیادی - کاربردی
وضعیت طرح خاتمه یافته با ارائه گزارش نهایی
نوع مطالعاتی مورد شاهدی (Case control)
زمان اجرای طرح -ماه 9
کد IRCT
کد اخلاق IR.ARAKMU.REC.1394.73
نتیجه کمیته اخلاق کد اخلاق دریافت کرد.

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
رضوان میرزایی کرهرودیمجری اصلی اول
رضوان حسینیانهمکاردوم
قاسم مسیبیمجریچهارم دکتری تخصصی /Ph.Dgmosayebi@yahoo.com
پریسا نوربخشمجریدوم parisanourbakhsh@yahoo.com
فاطمه یگانه فردمجریسوم

چکیده طرح
hide/show

عنوان متن
چکیده طرحچکيده فارسي: مقدمه: سرطان پستان يکي از علل عمده مرگ مرتبط با سرطان و شايع ترين بدخيمي در زنان سراسر جهان است. کمرين (Chemerin) آديپوکايني جديدي است که در شروع و فرآيند التهاب و کموتاکسي سلولهاي دندريتيک و مارفاژهاي نا بالغ نقش دارد. تا کنون وضعيت اين بيومارکر در بيماران مبتلا به سرطان سينه بررسي نشده است. مواد و روش ها: اين مطالعه به صورت مقطعي و مورد شاهدي بود که در آن 45 بيمار مبتلا به سرطان پستان در بيمارستان وليعصر اراک از خرداد تا آذر 95 (با محدوده سن 60-18) و 40 داوطلب سالم به عنوان گروه شاهد زن (با محدوده سن 56-22 سال) مورد بررسي قرار گرفتند. بيماران داراي کارسينوم مهاجم پستان بوده و قبل از عمل جراحي ماستکتومي انتخاب شدند. سطح سرمي کمرين در هر دو گروه به روش الايزا و بر اساس دستورالعمل کيت اندازه گيري شد. يافته ها: در اين مطالعه ميانگين سطح سرمي کمرين در بيماران ng/L 608±1536 بود در حالي که در گروه شاهد ng/L 544±1919 بدست آمد. نتايج نشان داد که سطح سرمي کمرين در بيماران نسبت به کنترل بطور معناداري پايين تر مي باشد (p= 0.04). ارتباط معني داري بين ميزان کمرين با وزن بدن، مرحله بيماري، و طول مدت بيماري و تعداد گلبولهاي سفيد خون محيطي مشاهده نشد. نتيجه گيري: با توجه به نقش کمرين درفرآيند التهاب، کاهش سطح کمرين در بيماران مبتلا به سرطان سينه ممکن است به دليل مصرف زياد آن در واکنشهاي التهابي باشد. اين کاهش ممکن است به نفع رشد تومور باشد. لغات کليدي: آديپوکاين، سرطان سينه، کمرين

داوری ها
hide/show

تاریخ ارسال به داور/بررس مهلت پاسخگویی تاریخ پاسخ داور/بررس نظر داوری/ بررسی توضیحات داور
1395/01/23 1395/02/01داوری گزارش نهایی و قابل چاپ است

منابع
hide/show