کلون ، بیان ، تخلیص و بررسی کارایی دو نانو بیومتریال ضد میکروبی جدید

Cloning, expression, purification and activity assessment of two new nano antimicrobial biomaterial


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
داوری ها
داوری ها
منابع
منابع
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک

مجریان:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 2420
عنوان فارسی طرح کلون ، بیان ، تخلیص و بررسی کارایی دو نانو بیومتریال ضد میکروبی جدید
عنوان لاتین طرح Cloning, expression, purification and activity assessment of two new nano antimicrobial biomaterial
کلمات کلیدی کلونینگ، پپتیدهای ضد میکروبی
نوع پروژه بنیادی - کاربردی
وضعیت طرح خاتمه یافته با ارائه گزارش نهایی
نوع مطالعاتی مطالعه برای ساخت دارو یا وسایل
زمان اجرای طرح -ماه 11
کد IRCT
کد اخلاق IR.ARAKMU.REC.1394.263
نتیجه کمیته اخلاق کد اخلاق دریافت کرد.

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
حمید ابطحیمجری اصلی اول دکتری تخصصی /Ph.Dhabtahi2001@yahoo.com
شهره فهیمی رادهمکار کارشناس ارشد sh_fahimirad@yahoo.com

چکیده طرح
hide/show

عنوان متن
چکیده طرحچکيده مقدمه و اهداف : استفاده و برخي اوقات استفاده نادرست از مواد ضد ميکروبي در طول سالها منجر به ايجاد گونه هاي باکتريايي مقاوم که ديگر به هيچ درمان ضد ميکروبي پاسخ نمي دهند، شده است. بنابراين، مقاومت تقريبا براي همه داروهاي ضد ميکروبي ايجاد شده است. به علاوه، استرين هاي باکتريايي مقاوم به همه عوامل ضد ميکروبي در دسترس، در ميان گونه هاي مختلف باکتريايي مشاهده شده است. پپتيدها با خصوصيات ضد ميکروبي به عنوان اولين مانع شيميايي عليه حمله ميکروبها عمل مي کنند و در پاسخ به عفونت هاي باکتريايي سنتز مي شوند. اين دسته از پپتيدها تقريبا توسط اغلب موجودات زنده شامل انسان، حيوانات، حشرات، گياهان و ميکروارگانيسم ها ساخته مي شوند. براي اطمينان از توانايي پپتيدهاي ضد ميکروبي در کاربردهاي غذايي، به کار رفتن پپتيدهاي ضد ميکروبي درون بسته بندي ها مي باشد. بسته بندي فعال شامل به کارگيري عوامل ضدميکروبي در مواد بسته بندي براي کنترل و افزايش زمان ماندگاري غذا است. استفاده از کازئين، به عنوان عامل اتصالي به پپتيدهاي نوترکيب، امکان استفاده آتي در صنايع بسته¬بندي فراهم مي¬شود. مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي، توالي ژن کد کننده باکتريوسين و ژن Ib-AMP4 از بانک اطلاعاتي استخراج، طراحي و سنتز گرديدو تهيه پلاسميد نوترکيب حاوي ژن الحاقي به پليمر کازئين. قطعه مورد نظر در ناقل پلاسميدي pET-21a وارد شد و سپس ناقل نوترکيب به باکتري اشرشياکلاي منتقل و بيان شد. به منظور خالص سازي آنزيم نوترکيب از کيتNi-NTA و دياليز استفاده شد. از روش ميکرودايلوشن، کشتن در زمان و سنجش منحني رشد براي ارزيابي اثرات ضد ميکروبي پروتئين¬هاي نوترکيب استفاده شد. يافته ها: بيان پروتئين با استفاده از IPTG (نيم ميلي مولار) و دماي 24 درجه القا شد. براساس الکتروفورز بر روي ژل SDS-PAGE، وزن مولکولي آنزيم نوترکيب در حدود 36 و 37 کيلودالتون تعيين گرديد. همچنين پروتئين¬ها داراي فعاليت،ضد ميکروبي و ضد قارچي بوده و با تيمول اثر هم افزايي نشان دادند. نتيجه گيري: اين نتايج که بيان پپتيدهاي نوترکيب Ib- AMP4 و E50-52 به شکل هم جوش با پلي پپتيد نانو پليمري کازئين، ضمن ايجاد امکان توليد بالا و ارزان و ساده اين پپتيدهاي نوترکيب در باکتري رايج E. coli، با استفاده از نانوپليمر کازئين، خاصيت ضد ميکروبي عليه پاتوژن هاي مواد غذايي اين پپتيدهاي نوترکيب را در اتصال با کازئين و امکان ا

داوری ها
hide/show

تاریخ ارسال به داور/بررس مهلت پاسخگویی تاریخ پاسخ داور/بررس نظر داوری/ بررسی توضیحات داور
1395/10/01 1395/10/08داوری گزارش نهایی و قابل چاپ است

منابع
hide/show