بررسی اثر پروتئین هایE6- E7 در مقایسه با DNA واکسن حامل توالی ژن های E6-E7 در درمان ویروس پاپیلومای انسانی تایپ 16 در موش

Effect evaluation of E6-E7 protein in compare to E6-E7 inserted DNA vaccine in human papilloma virus type-16 treatment in mouse


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
داوری ها
داوری ها
منابع
منابع
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک

مجریان: علی گنجی , قاسم مسیبی , ایمان فراهانی

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 2591
عنوان فارسی طرح بررسی اثر پروتئین هایE6- E7 در مقایسه با DNA واکسن حامل توالی ژن های E6-E7 در درمان ویروس پاپیلومای انسانی تایپ 16 در موش
عنوان لاتین طرح Effect evaluation of E6-E7 protein in compare to E6-E7 inserted DNA vaccine in human papilloma virus type-16 treatment in mouse
کلمات کلیدی TGF-b، Muse model of HPV، لنفوسیت های T تنظیمی،
نوع پروژه بنیادی - کاربردی
وضعیت طرح خاتمه یافته با ارائه گزارش نهایی
نوع مطالعاتی مورد شاهدی (Case control)
زمان اجرای طرح -ماه 7
کد IRCT
کد اخلاق IR.ARAKMU.REC.1395.109
نتیجه کمیته اخلاق کد اخلاق دریافت کرد.

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
حمید ابطحیمجری اصلی اول دکتری تخصصی /Ph.Dhabtahi2001@yahoo.com
علی گنجیمجریدوم دکتری تخصصی /Ph.Daliganjy_1360@yahoo.com
قاسم مسیبیمجریسوم دکتری تخصصی /Ph.Dgmosayebi@yahoo.com
ایمان فراهانیمجریچهارمکارشناسیiman.frh@yahoo.com
علی قضاویهمکاراول دکتری تخصصی /Ph.Dghazaviali@yahoo.com
مریم معظمی گودرزیهمکاردومکارشناس ارشد MOAZAMI.GOODARZI1389@YAHOO.COM
مصطفی اجتهادی فرهمکارسومکارشناس ارشد
سعید باباییهمکارچهارم دکتری تخصصی /Ph.Dsbaba@yahoo.com

چکیده طرح
hide/show

عنوان متن
چکیده طرحچکيده فارسي زمينه و هدف: عفونت ويروس پاپيلوماي انساني تيپ 16، با قسمت اعظم موارد سرطان دهانه رحم و نيز بخش مهمي از سرطان هاي سر و گردن مرتبط مي باشد. تحقيقاتي که تاکنون به منظور درمان اين بيماري انجام شده است موفقيت کلينيکي متوسطي داشته اند، بنابراين وجود راه بردهايي نوين جهت درمان اين بيماري با کمک تقويت سيستم ايمني امري ضروري به نظر مي رسد. مواد و روش ها: در مطالعه حاضر، توانايي DNA واکسن بيان کننده پروتئينهاي جهش يافته E6/E7 از ويروس پاپيلوماي انساني تيپ 16، در فعال کردن پاسخ لنفوسيت هايي T کشنده به منظور کاربرد درماني در مدل موشي مورد ارزيابي قرار گرفت. پس از توليد DNA واکسن جهت بيان بهينه در باکتري، پروتئين نوترکيب حاصل از آن نيز توليد گرديد. در ادامه 4 گروه موشي مدل سرطان HPV با تزريق زير پوستي سلول هاي سرطاني TC-1 آماده سازي گرديد. دوز آغازين در روز 0 و دوزهاي تقويتي در روزهاي 14و 21 تجويز گرديد. گروه اول به عنوان کنترل منفي محلول بافر سالين (PBS)، گروه دوم به وسيله تزريق عضلاني DNA واکسن، گروه سوم با تزريق داخل صفاقي پروتئين نوترکيب به همراه ادجوانت و گروه چهارم در دو نوبت اول DNA واکسن و در نوبت سوم پروتئين نوترکيب را به صورت مخلوط به همراه ادجوانت دريافت کردند. در انتها به منظور ارزيابي تاثير درماني واکسن تهيه شده، ابعاد تومور ايجاد شده به همراه وزن و مدت بقاي حيوان اندازه گيري شد و همچنين سطح ايمني حيوان با اندازه گيري سايتوکاين ها با روش الايزا تعيين شد و درصد لنفوسيت هاي سايتوتوکسيک نيز با روش فلوسايتومتري اندازه گيري شد. يافته ها: با مقايسه ميانگين وزني و منحني بقا در موشهاي گروه هاي مختلف اختلاف معناداري روئيت نگرديد (p-value > 0.05). با مقايسه ي ابعاد تومور در گروه هاي مختلف کاهش معناداري در سايز تومور در گروه مخلوط DNA واکسن و پروتئين مشاهده گرديد (p-value < 0.05). ارتشاح سلولي در هر برش در گروه درمان شده با DNA Vaccine به طور چشمگيري در مقايسه با گروه کنترل افزايش ياقته است. ميانگين جذب نوري MTT در بين گروه هاي درماني در مقايسه با گروه کنترل معنا دار (P < 0.05) مي باشد. ميزان آنتي بادي IgG2a افزايش معناداري در گروه واکسينه شده با DNA واکسن و گروه مخلوط پروتئين و DNA واکسن نسبت به گروه کنترل نشان داد (p-value < 0.05). ميانگين غلظت اينترفرون گاما در سوپ سلول هاي طحالي تحريک شده با آنتي ژن اخ

داوری ها
hide/show

تاریخ ارسال به داور/بررس مهلت پاسخگویی تاریخ پاسخ داور/بررس نظر داوری/ بررسی توضیحات داور

منابع
hide/show