ارزیابی اثرات سیتوتوکسیک و اپوپتوز سم مارهای ایرانی pera lebetina, Echis carinatus, Pseudocerastes persicus, بر روی رده سلولهای سرطانی K-562, A-375 و سلول PC12

Evaluation of cytotoxic and apoptotic effects of Iranian snake’s venoms (pera lebetina, Echis carinatus, Pseudocerastes persicus) on Human Cultured Cell lines: K-562, A-375, PC12


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
داوری ها
داوری ها
منابع
منابع
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک

مجریان: قاسم مسیبی

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 2806
عنوان فارسی طرح ارزیابی اثرات سیتوتوکسیک و اپوپتوز سم مارهای ایرانی pera lebetina, Echis carinatus, Pseudocerastes persicus, بر روی رده سلولهای سرطانی K-562, A-375 و سلول PC12
عنوان لاتین طرح Evaluation of cytotoxic and apoptotic effects of Iranian snake’s venoms (pera lebetina, Echis carinatus, Pseudocerastes persicus) on Human Cultured Cell lines: K-562, A-375, PC12
کلمات کلیدی MTT: tetrazolium MTT (3-(4, 5-dimethylthiazolyl-2)-2, 5-diphenyltetrazolium bromide), pera lebetina, Echis carinatus, Pseudocerastes persicus,
نوع پروژه بنیادی - کاربردی
وضعیت طرح دست اجرا
نوع مطالعاتی سایر مطالعات
زمان اجرای طرح -ماه 12
کد IRCT
کد اخلاق IR.ARAKMU.REC.1396.84
نتیجه کمیته اخلاق کد اخلاق دریافت کرد.

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
مریم درویشمجری اصلی اول دکتری تخصصی /Ph.Dmaryam_darvish@yahoo.com
قاسم مسیبیمجریدوم دکتری تخصصی /Ph.Dgmosayebi@yahoo.com

چکیده طرح
hide/show

عنوان متن
چکیده طرحسم مارها در طب سنتي برخي کشورها بعنوان داروي موثر کاربرد داشته است. اثرات داروهاي ضد سرطان مربوط به خاصيت مهار تکثير سلولي ميباشد. تحقيقات اثر القا اپوپتوز و سيتوتوکسک سلولي داروهاي ضد سرطان را تاييد نموده استامروزه محققان بدنبال جايگزين نمودن داروهاي ضد سرطان از منابع طبيهي ميباشند تا اثر مقاومت دارويي و عوارض جانبي دارو هاي شيميايي ضد سرطان را مرتفع نمايند.بنابراين هدف از انجام اين پژوهش بررسي اثرات سيتوتوکسيک و اپوپتوز گونه هاي مار ايراني بر روي رده سلولهاي سرطاني PC12, K-562, A-375 است .

داوری ها
hide/show

تاریخ ارسال به داور/بررس مهلت پاسخگویی تاریخ پاسخ داور/بررس نظر داوری/ بررسی توضیحات داور

منابع
hide/show

1. Sitprija V. Snakebite nephropathy. Nephrology (Carlton). 2006; 11:442–448 2. Cruz LS, Vargas R, Lopes AA. Snakebite envenomation and death in the developing world. 3. Rouhullah Dehghani , et al. Ten years of snakebites in Iran.. Toxicon 90 (2014) 291e298 4. Latifi, et al. ARIATION IN YIELD AND LETHALITY OF VENOMS FROM IRANIAN SNAKES. Toxicon, 1984. 22, 373-380 5. Ooldridge BJ, Pineda G, Banuelas-Ornelas JJ, Dagda RK, Gasanov SE, et al. 6. Mojave rattlesnakes (Crotalus scutul