بررسی اثر توام میدان مغناطیسی ایستا و کورکومین بر تکثیر دو رده سلولی HeLa و MCF-7در شرایط Invitro

Evalution of compbined effects of Static Magnetic Field and curcumin on the proliferation of two MCF-7 and Hela cell lines in In Vitro


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
داوری ها
داوری ها
منابع
منابع
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک

مجریان: قاسم مسیبی , مانا شجاع پور

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 2808
عنوان فارسی طرح بررسی اثر توام میدان مغناطیسی ایستا و کورکومین بر تکثیر دو رده سلولی HeLa و MCF-7در شرایط Invitro
عنوان لاتین طرح Evalution of compbined effects of Static Magnetic Field and curcumin on the proliferation of two MCF-7 and Hela cell lines in In Vitro
کلمات کلیدی میدان مغناطیسی ایستا، کورکومین، HeLa ،MCF-7
نوع پروژه بنیادی - کاربردی
وضعیت طرح دست اجرا
نوع مطالعاتی سایر مطالعات
زمان اجرای طرح -ماه 12
کد IRCT
کد اخلاق IR.ARAKMU.REC.1396.85
نتیجه کمیته اخلاق کد اخلاق دریافت کرد.

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
هما سلیمانیمجری اصلی اول دکتری تخصصی /Ph.Dh_soleimani963120@yahoo.com
قاسم مسیبیمجریدوم دکتری تخصصی /Ph.Dgmosayebi@yahoo.com
مانا شجاع پورمجریسوم دکتری تخصصی /Ph.Dmana_shojapuor@yahoo.com
یداله فتحیهمکاراول af.3298@gmail.com

چکیده طرح
hide/show

عنوان متن
چکیده طرحهدف از اين طرح بکارگيري اثر توام تابش ميدان ايستا وکوروکومين جهت مهار بيشتر تکثير سلولهاي سرطاني مي باشد.روش کار:ابتدا ميزان LD50 دارو بر روي دو رده سلولي سرطاني و يک رده نرمال مشخص مي شود. بدين منظور سلول در شرايط محيط کشت، کشت داده مي شود و غلظت هاي مختلف دارو بر روي سلول اثر داده مي شود.پس از بدست اوردن بهترين غلظت دارو بر ميزا ن تکثير سلولي و القا آپوپتوز سلول هاي سرطاني نسبت به سلول هاي نرمال ، در مرحله دوم کليه ي سلول ها هر کدام در سه گروه جهت تيمار با سه ميدان ايستا(7،10،15 ميلي تسلا) تحت تابش در دو مدت 24 و 48ساعت قرار مي گيرند. پس از انتخاب بهترين شدت ميدان از لحاظ حداکثرتاثير (در دو زمان 24 و 48 ساعت) بر کاهش سلول هاي سرطاني(HeLa و MCF-7) وحداقل تاثير بر سلول هاي نرمال ، سلول ها (HeLa و MCF-7 و نرمال ) هر يک بطور جداگانه در گام بعدي به زير گروه هاي زيرجهت تيمار طبقه بندي مي شوند: گروه اول : (گروه شم1) سلول هايي که بدون تابش به مدت 24 ساعت در محيط انکوباتور قرار گرفته اند گروه دوم (گروه شم2) سلول هايي که بدون تابش به مدت 48 ساعت در محيط انکوباتور قرار گرفته اند گروه سوم : سلول هايي که با کورکومين (با بهترين مقدار با توجه به سنجش MTT ) و همزمان در معرض امواج مغناطيسي ايستا(در شدت بهينه) به مدت 24 ساعت قرار خواهند گرفت. گروه چهارم :سلول هايي که با کورکومين (با بهترين مقدار با توجه به سنجش( MTT)تيمار مي گردند و همزمان در معرض امواج الکترو مغناطيسي ايستا(در شدت بهينه) به مدت48 ساعت قرار خواهند گرفت. به منظور برررسي فرايند آپوپتوز در گرو ه هاي مختلف سلولي تيمار شده در حضور کروکومين، ميدان مغناطيسي و ميدان توام با کورکومين، بعد از اتمام زمان کشت ميزان مرگ برنامه ريزي شده سلولي يا آپپتوز با استفاده از کيت Anexin و روش فلوسيتومتري مورد ارزيابي قرار مي گيرد. نتايج گروه ها با استفاده از نرم افزار SPSSو روش One way analysis of variance بررسي شده و معني داري در سطح p?0.05 با مقايسه بين گرو هها بدست مي آيد.

داوری ها
hide/show

تاریخ ارسال به داور/بررس مهلت پاسخگویی تاریخ پاسخ داور/بررس نظر داوری/ بررسی توضیحات داور

منابع
hide/show

1. Atak Ç, Çelik Ö, Olgun A, Alikamanoğlu S, Rzakoulieva A. Effect of Magnetic Field on Peroxidase Activities of Soybean Tissue Culture.Biotechnology & Biotechnological Equipment .2007; 21(2): 166-171. 2. Tofani S, Barone D, Berardelli M, Berno E, Cintorino M, Foglia L, et al. Static and ELF magnetic fields enhance the in vivo anti-tumor efficacy of cis-platin against lewis lung carcinoma, but not of cyclophosphamide against B 16 melanotic melanoma. Pharmacological research. 2003;48(1):83-90.