بررسی اپیدمیولوژیک سرطان های دستگاه گوارشی در استان مرکزی در سال های 1394-1389

The epidemiology of gastrointestinal cancers in Markazi province during 2009-2013


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
داوری ها
داوری ها
منابع
منابع
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک

مجریان: امیر الماسی حشیانی , جواد نظری , رضا آقابزرگی

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 3236
عنوان فارسی طرح بررسی اپیدمیولوژیک سرطان های دستگاه گوارشی در استان مرکزی در سال های 1394-1389
عنوان لاتین طرح The epidemiology of gastrointestinal cancers in Markazi province during 2009-2013
کلمات کلیدی سرطان های دستگاه گوارشی، اپیدمیولوژی
نوع پروژه جامعه نگر HSR
وضعیت طرح دست اجرا
نوع مطالعاتی مقطعی (Cross sectional)
زمان اجرای طرح -ماه 3
کد IRCT
کد اخلاق IR.ARAKMU.REC.1397.183
نتیجه کمیته اخلاق کد اخلاق دریافت کرد.

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
مجید طاهریمجری اصلی اول دکتری تخصصی /Ph.Ddr.taherimajid@gmail.com
امیر الماسی حشیانیمجریاول دکتری تخصصی /Ph.Damiralmasi2007@gmail.com
جواد نظریمجریدوم دکتری تخصصی /Ph.D
رضا آقابزرگیمجریچهارمفوق تخصص/فلوشیبreza.aghabozorgi@gmail.com
علی آرش انوشیروانیهمکاراولفوق تخصص/فلوشیبanoush_aa@yahoo.com

چکیده طرح
hide/show

عنوان متن
چکیده طرحسرطان با بيش از 12 ميليون مورد جديد و نزديک به 7.6 ميليون مرگ در سال 2008 سومين عامل مرگ و مير در سطح جهان محسوب مي شود. برآورد شده مرگ حاصل از سرطان تا سال 2030 به بيش از 13 ميليون برسد. سازمان بهداشت جهاني در سال 2012 پيشگيري از سرطان و ارتقا کيفيت زندگي بيماران سرطاني را مورد تاکيد قرار داده است. حدود 70 درصد از کل مرگ‌هاي سرطاني در کشورهاي با درآمد پايين و متوسط اتفاق مي‌افتد. از اين بين سرطان‌هاي دستگاه گوارش از شايع‌ترين انواع سرطان است به طوري که در بين ده سرطان شايع در کل کشور سرطان معده در رتبه سوم، سرطان کولون وانال در رتبه چهارم، سرطان مري در رتبه هشتم قرار دارد. اين مطالعه يک مطالعه اپيدميولوژيک مقطعي مي¬باشد. اطلاعات اين مطالعه که شامل موارد ايجاد شده چهار سرطان معده، کولورکتال، مري و روده کوچک مي¬باشد.

داوری ها
hide/show

تاریخ ارسال به داور/بررس مهلت پاسخگویی تاریخ پاسخ داور/بررس نظر داوری/ بررسی توضیحات داور

منابع
hide/show

1. Mousavi SM, Gouya MM, Ramazani R, Davanlou M, Hajsadeghi N, Seddighi Z. Cancer incidence and mortality in Iran. Annals of oncology. 2008;20(3):556-63. 2. Irvani SH, Sadeghi SH . Evaluation of epidemiological characteristics of patients with GC in Shohada- e- Tajrish Medical Center between 1999 to 2005. JAUMS,2006; 4(2): 825-828 (In Persian). 3. Holmes RS, Vaughan TL. Epidemiology and pathogenesis of esophageal cancer. Seminars in radiation oncology. 2007;17(1):2-9. 4. Azadeh S, Moghimi-Dehkordi B, Fatem SR, Pourhoseingholi MA, Ghiasi S, Zali MR. Colorectal cancer in Iran: an epidemiological study. Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP. 2008;9(1):123-6. 5. Jemal A, Bray F, Center MM, Ferlay J, Ward E, Forman D. Global cancer statistics. CA; 2011. 61(2):69-90. 6. Keyhanian Sh ,Farhadifar N ,Fotoukian Z ,Pouya M ,Saravi M .Epidemiologic and Malignancy Indices of Gastric Cancer in Patients Referred to Oncology Clinic at Ramsar Emam Sajjad Hospital During 2002-2009 . jssu. . 2012;20(1):110-118. 7. Hoda S, Aliee A, Shakiba M, Odi M, Ghasemi Poor M, Poor Rasooli Z. A study of frequency of cancerous organs in Guilan province (1999-2000). Journal of Guilan University of Medical Sciences. 2003;12(46):84-92. 8. Rajaee Fard A, Tabatabaee SHR, Zeighami B, Safaee A, Tabeee SZ, Mogheymi Dehkordi B. [Investigate cases of esophageal cancer in the Fars Province (2001-2006)]. J Kermanshah Uni Med Sci. 2008;13(1):65-73. [Persian]. 9. Malekzadeh R, Bishehsari F, Mahdavinia M, Ansari R. Epidemiology and molecular genetics of colorectal cancer in iran: a review. Archives of Iranian medicine. 2009;12(2):161-9. 10. Society CC, Records NCIoCACo, Registries. Canadian cancer statistics: Canadian Cancer Society; 1987. 11. Thakkar JP, McCarthy BJ, Villano JL. Age-specific cancer incidence rates increase through the oldest age groups. The American journal of the medical sciences. 2014;348(1):65-70. 12. Nasseri Q.Cancer and Prevention strategies.Iran J Epidemiol.2006;1:1-8. 13. Almasi A, Shamsi M, Eshrati B, Farzam R, Alimoradi K, Rahmati L. The epidemiology of gastrointestinal cancers (Stomach, esophageal, colorectal) In Markazi province during 2005-2010. J Neyshabur Univ Med Sci. 2014; 2 (2) :22-27. 14. Jafari M, Moradi Y, Khodadost M, Sekhavati E, Anabad HA, Mansori K, et al. Trend of the esophageal cancer incidence in Iran. Int J Travel Med Glob Health. 2015;3(2):127-31. 15. Enayatrad M, Salehiniya H. Trends in gastric cancer incidence in Iran. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 2014;24(114):8-16. 16. Borji A, Bayat M, Shamsabadi F, Amini F, Dayyani M, Majd HM. Epidemiology of Gastrointestinal Cancers (Stomach, Esophageal and Colorectal) in Neyshabur City during 2006-2012. Majallah-i Dānishkadah-i ̒ulūm-i Pizishkī-i Niyshābūr. 2016;3(4):37-44. 17. Abdifard E, Amini S, Bab S, Masroor N, Khachian A, Heidari M. Incidence trends of colorectal cancer in Iran during 2000-2009: A population-based study. Medical journal of the Islamic Republic of Iran. 2016;30:382. 18. Ministry of Health and Medical Education. Cancer Office. Guideline: National Cancer Registry. Second ed. Tehran, Iran: Ministry of Health and Medical Education; 2012.