بررسی تاثیر مصرف مزمن تریاک بر اندازه بیضه و سطح سرمی FSH .


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
نویسندگان
نویسندگان
مقالات مرتبط
مقالات مرتبط
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک

اطلاعات کلی پایان نامه
hide/show

کد 141
عنوان فارسی پایان‌نامه بررسی تاثیر مصرف مزمن تریاک بر اندازه بیضه و سطح سرمی FSH .
عنوان لاتین پایان‌نامه The effects of chronic opium abuse on testes size and serum FSH.
گروه پزشکی قانونی و مسمومیتها
دانشکده/محل خدمت دانشکده پزشکی
دانشجویان حامد محمدیان شوئیلی.
تاریخ تصویب
تاریخ شروع 1385/05/11
تاریخ دفاع 1387/12/14
سال
مقطع تحصیلی پایان نامه دکتری حرفه ای (دکترای عمومی)
نوع پایان نامه مورد شاهدی (Case Control)
بودجه 3519000
وضعیت پایان نامه
محل اجرای پایان نامه پزشکی قانونی
محل اعتبار پایان نامه بودجه پژوهشی
نحوه مشارکت پایان نامه دکتری حرفه ای
کد اخلاق 90-114-14
تاریخ تصویب شورای اخلاق 1390/07/25
نمره کل دفاع 18.9
کلمات کلیدی کلید واژه‌ها : اندازة بیضه ، FSH ، تریاک

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
چکیده فارسی پایان نامهچکیده فارسی عنوان : بررسی تأثیر مصرف مزمن تریاک بر اندازة بیضه و سطح سرمی FSH استاد راهنما : دکتر حسن صلحی ، متخصص پزشکی قانونی و مسمومیتها ، استادیار دانشگاه اساتید مشاور : دکتر علی سیروس ، متخصص اورولوژی ، استادیار دانشگاه دکتر داوود گودرزی ، متخصص اورولوژی ، استادیار دانشگاه دکتر قاسم مسیبی ، دکترای ایمونولوژی ، دانشیار دانشگاه نگارش و پژوهش : حامد محمدیان شوئیلی مقدمه : اعتیاد به مواد مخدر یکی از معضلات اجتماعی کشورمان می‌باشد و با توجه به شیوع سوء مصرف مواد مخدر بویژه در سنین باروری به نظر می‌رسد که ارزیابی اثر مصرف مواد مخدر بر روی سیستم تولید مثل جنسی افراد معتاد مهم باشد . اهمیت آن مخصوصاً زمانی مشخص‌تر می‌شود که بدانیم بین افراد معتاد این تصور شایع‌ است که مصرف مواد مخدر سبب بهبود عملکرد جنسی می‌شود. اولین بار در سال 1975 اثر مصرف کوتاه مدت متادون و مرفین بر روی اندازة بیضه و تستوسترون و اندازة وزیکول سمینال موشها بررسی شد که کاهش اندازة بیضه‌ها در آن یافت شد. در مطالعه‌ای که در سال 1978 انجام شد سطح سرمی تستوسترون در افراد معتاد به متادون و مرفین پائین‌تر بود ولی سطح سرمی FSH و LH تغییر نداشت. از آنجایی که تا کنون هیچ بررسی روی تاثیرات مصرف مزمن تریاک با دوز بالا بر روی سیستم تناسلی مردان نشده بود بر آن شدیم تا اثر آن را روی اندازه بیضه و میزان FSH سرم اندازه گیری نماییم. روش کار : مطالعة ما یک مطالعه مورد-شاهدی بود که گروه مورد شامل 100 نفر از مردان معتاد در محدودة سنی 50-20 سال که حداقل به مدت یک سال به طور مداوم روزانه از حداقل یک گرم تریاک یا حداقل نیم گرم شیرة تریاک به صورت خوراکی یا تدخینی استفاده کرده بودند را شامل می‌شد و گروه شاهد تعداد 100 نفر از بین مردان 50-20 ساله که به هیچ وجه از مواد مخدر استفاده نکرده بودند انتخاب شد. بعد از ثبت مشخصات افرادی که وارد مطالعه شده بودند قد، وزن ، مقدار و نوع مادة مصرفی و مصرف سیگار آنها در برگة پرسشنامه ثبت شد. سپس ابعاد بیضه‌های چپ و راست و سطح سرمی FSH هر کدام از افراد گروه شاهد و مورد به صورت جداگانه اندازه‌گیری و ثبت شد. یافته‌ها : سطح سرمی FSH در گروه مصرف کننده مواد مخدر نسبت به گروه غیر مصرف کننده افزایش واضح داشت (میانگین سطح سرمی FSH در گروه موردmul/ml 936/1± 64/3) (میانگین سطح سرمی FSH در گروه شاهد mul/ml866/0± 008/2) که از نظر آماری معنی‌دار بود (001/0 P <). ابعاد هر دو بیضة چپ و راست در گروه مصرف کننده مواد مخدر نسبت به گروهی که مواد مخدر مصرف نمی‌کردند به وضوح کاهش یافته بود(میانگین طول بیضه راست در گروه مورد mm306/2± 43/41) (میانگین طول بیضه راست در گروه شاهد mm 588/1± 73/50) (میانگین طول بیضه چپ در گروه موردmm 059/2 ± 39/41)(میانگین طول بیضه چپ در گروه شاهدmm 554/1 ± 01/51) که از نظر آماری معنی‌دار بود(001/0 P <). بحث و نتیجه‌گیری : با توجه به نتایج حاصله به نظر می‌رسد نه تنها مواد مخدر سبب بهبود عملکرد جنسی افراد نمی‌شود بلکه اثرات منفی بر روی سیستم تناسلی افراد معتاد دارد. اطلاع رسانی به جامعه در مورد اثرات مضر مواد مخدر بر روی سیستم تناسلی افراد معتاد می‌‌تواند سبب اصلاح نگرش افراد به مواد مخدر شود. کلید واژه‌ها : اندازة بیضه ، FSH ، تریاک
چکیده انگلیسی پایان نامهAbstract Title: The effects of chronic opium abuse on testes size and serum FSH Supervised by : Solhi. H , M.D. Forensic Science and poisoning specialist Assistant professor Consulted by : Cyrus A , M.D. Urologist , Assistant professor Goodarzi D , M.D. Urologist , Assistant professor Mosayebi Gh , Ph.D. Immunologist , Associate professor Edited by : Mohammadian Shoeili Hamed Arak Medical Sciences University (2008-2009) Introduction : Addiction to opium is one of the major problems of our country and contrary to the common belief that it has beneficial effects on sexual function; it seems to have deleterious consequences for reproductive system. Since many opium addicts are in the reproductive ages, extensive studies should be done on the effects of opioids on the male reproductive system. In 1975 the effects of short term administration of methadone and morphine on the size of testis and serum testosterone level and the size of seminal vesicle in mice were evaluated and decreased testes size was noted. Later studies revealed lowered serum testosterone and normal FSH and LH levels in methadone and morphine addicts. As no study has evaluated the effects of chronic high dose opium abuse on male genital system, we decided to assess its long-term outcome on testis size and serum FSH. Material & Methods : In a case-control study 100 men, aged between 20-50, who had been using consistently ³1 gr opium or ³ 0.5 gr shireh daily for at least one year, were compared to 100 healthy matched subjects. The demographical data, age, weight, the type and dosage of the drug which was used and cigarette smoking were registered in a questionnaire and the length and width of both testes and serum levels of FSH were measured and recorded. Results: Mean serum level of FSH in addicts was obviously elevated in comparison to controls(mean serum level of FSH in case group 3.64±1.936 mul/ml) (mean serum level of FSH in control group 2.008±0.886 mul/ml) (P <0.001) . The sizes of testes in case group were obviously lowered in comparison to the control group (mean right testis length in case group 41.43 ± 2.306 mm)(mean right testis length in control group 50.73 ± 1.588 mm) (mean left testis length in case group 41.39 ± 2.059 mm)(mean left testis length in control group 51.01 ± 1.554 mm) and was statistically valuable (P<0.001). Conclusion: It seems that contrary to the common belief opium is hazardous for male reproductive system. Therefore; warning the public about these side-effects might be useful in reducing the prevalence of opioid abuse. Key words : Testis size , FSH , Opium
نام فایل عنوان پیوست تاریخ درج فایل اندازه فایل دانلود
141fff.pdfچکیده فارسی. 1395/06/0796770دانلود
141eee.pdfچکیده لاتین. 1395/06/0770795دانلود

نویسندگان
hide/show

ردیف نام همکار استاد راهنما/ مشاور/ نام دانشجو
1حسن صلحیاستاد راهنما اول/ اصلی
2علی سیروساستاد مشاور
3داود گودرزیاستاد مشاور
4قاسم مسیبیاستاد مشاور

مقالات مرتبط
hide/show

عنوان مقاله