تاثیر آلودگی با هلیکوباکترپیلوری بر آسم کودکی.


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
نویسندگان
نویسندگان
مقالات مرتبط
مقالات مرتبط
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک

اطلاعات کلی پایان نامه
hide/show

کد 140
عنوان فارسی پایان‌نامه تاثیر آلودگی با هلیکوباکترپیلوری بر آسم کودکی.
عنوان لاتین پایان‌نامه The Impact of Helicobacter pylori infection on pediatric Asthma.
گروه اطفال
دانشکده/محل خدمت دانشکده پزشکی
دانشجویان فائزه حیدربگی.
تاریخ تصویب 1389/04/23
تاریخ شروع 1389/05/27
تاریخ دفاع 1391/07/10
سال
مقطع تحصیلی پایان نامه دکتری حرفه ای (دکترای عمومی)
نوع پایان نامه مورد شاهدی (Case Control)
بودجه 14120000
وضعیت پایان نامه
محل اجرای پایان نامه بیمارستان امیرالمونین اراک
محل اعتبار پایان نامه بودجه پژوهشی
نحوه مشارکت پایان نامه پزشکی عمومی
کد اخلاق 89-90-1
تاریخ تصویب شورای اخلاق 1389/06/29
نمره کل دفاع 19.0
کلمات کلیدی

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
چکیده فارسی پایان نامهچکیده فارسی عنوان : بررسی تأثیر آلودگی با هلیکوباکترپیلوری بر آسم کودکان اساتید راهنما : دکتر پارسا یوسفی، فوق تخصص نفرولوژی کودکان، استادیار دانشگاه دکتر منیژه کهبازی، فوق تخصص بیماریهای عفونی کودکان، دانشیار دانشگاه اساتید مشاور : دکتر قاسم مسیبی، دکترای ایمونولوژی، دانشیار دانشگاه دکتر محمد رفیعی، دکترای آمار حیاتی، دانشیار دانشگاه نگارش و پژوهش : فائزه حیدربگی مقدمه : آسم و آلرژی یکی از شایع‌ترین بیماریهای کودکان می‌باشد. آسم سندرمی است که توسط انسداد مجاری هوایی مشخص می‌شود که منجر به علایمی چون ویزینگ و تنگی نفس می‌شود. هلیکوباکترپیلوری یک باسیل مارپیچی و گرم منفی می‌باشد که در معده انسان کلونیزه می‌شود. بنظر می‌رسد هلیکوباکترپیلوری کودک را در برابر ابتلا به آسم محافظت می‌کند. هدف بررسی حاضر مطالعه تأثیر آلودگی با هلیکوباکترپیلوری بر آسم کودکی می‌باشد. روش کار : مطالعه حاضر یک مطالعه مورد – شاهدی می‌باشد. جامعه مورد پژوهش کودکان مراجعه کننده به بیمارستان امیرکبیر اراک می‌باشند که به طور تصادفی و با درنظر گرفتن معیارهای مخدوش کننده انتخاب، همسان سازی و به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شدند. اطلاعات دموگرافیک بیماران در پرسشنامه جمع‌آوری شد و جهت انجام آزمایشات سرولوژیک، نمونه خون با اخذ رضایت همراهان بیمار جهت اندازه‌گیری سطح سرمی آنتی‌بادی‌های IgA ، IgG ضد هلیکوباکترپیلوری، IgE توتال و IL – 4 گرفته شد و توسط کیت‌های ELISA مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج : در این مطالعه 40 کودک مبتلا به آسم (گروه مورد) و 40 کودک بستری به علت بیماریهایی به جز آسم (گروه شاهد) مورد بررسی قرار گرفتند. میانگین سطح سرمی IgA ضد هلیکوباکتر پیلوری در گروه مورد U/ml 26/5±53/2 و در گروه شاهد U/ml 67/4 ±56/3 بود که تفاوت معناداری نداشت(35/0= P). میانگین سطح سرمی IgE توتال نیز در گروه موردU/ml 67/12±33/71 و در گروه شاهد U/ml 26/13±87/80 بود که اختلاف معناداری مشاهده نشد(74/0 = P). میانگین سطح سرمی IgG ضد هلیکوباکترپیلوری در گروه موردU/ml 47/2±46/8 و در گروه شاهد U/ml 41/9 ± 74/12 بود که اختلاف آماری معنادار نبود(23/0 = P). میانگین سطح سرمی IL - 4 در گروه مورد pg/ml 96/3±71/27 و در گروه شاهد pg/ml 49/5±41/14 بود که تفاوت از نظر آماری معنادار بود(001/0 = P). نتیجه‌گیری : در این مطالعه اختلاف آماری معنی‌داری از نظر سطح آنتی بادیهای ضد هلیکوباکترپیلوری و سطح IgE توتال سرمی بین بیماران مبتلا به آسم با افراد غیر آسمی وجود نداشت. با توجه به یافته‌های مطالعه‌ی ما ارتباط مشخصی بین عفونت با هلیکوباکتر پیلوری و محافظت در برابر ابتلا به آسم کودکان وجود ندارد. کلمات کلیدی : آسم، هلیکوباکترپیلوری، آلرژی، آتوپی
چکیده انگلیسی پایان نامه Abstract Title: The Impact of Helicobacter pylori infection on pediatric Asthma Supervised by: Yousefi P. Pediatric nephrologist, Assistant Professor Kahbazi M. Pediatric specialist, Associate professor Consultants by : Mosayebi G. Immunologist, Associate Professor Rafiei M. Biostatistics, Associate Professor By: Heydarbagi F. Introduction: Asthma is one of the most common diseases in children. Asthma is a syndrome which presents with obstruction of airways. Asthmatic disorder is a specific inflammation of airways and leads to some signs & symptoms such as wheezing and dyspnea. Helicobacter pylori is a spiral and gram negative Bacteria which colonizes in human stomach. It seems that H.pylori infection protects from pediatric Asthma. In this study we evaluate the Impact of H.pylori infection in Asthma in children. Method: Our study is a case – control survey in which we evaluated children who attended to the Amir Kabir hospital in Arak. Children participating in our study randomized in two groups considering disturbing factors. Demographic information were collected with questionnaire and blood samples were taken in order to do detection of IgA and IgG against H.pylori antibodies, Total IgE and serum levels of IL-4 & were evaluated with ELISa kits. Results: In this study 40 children with asthma as case group and 40 children with other disease except Asthma as control group were evaluated. The average of serological levels of IgA, IgE, IgG were in order 2.53±5.26 U/ml , 71.33 ± 12.67 , 8.46 ± 2.47 in case group & 3.56 ± 4.67 U/ml , 80.87 ± 13.26 U/ml , 12.74 ± 9.41 U/ml in control group. There was no significant statistical difference between two groups. The serum level of IL - 4 in case group was 27.71 ± 3.96 pg/ml and in control group 14.41 ± 5.49 pg/ml and there was a significant difference between two groups (P=0.001). Conclusion: In this study there was no significant statistical difference between IgA , IgG against H.pylori antibodies & Total IgE in case & control group. According to our finding in this study, there was no significant Association between infection of Helicobacter pylori and pediatric Asthma protection. Key words: Asthma , Helicobacter pylori, Allergy, Atopy
نام فایل عنوان پیوست تاریخ درج فایل اندازه فایل دانلود
140.pdfچکیده لاتین. 1395/05/0266013دانلود
140 (2).pdfچکیده فارسی. 1395/05/0283698دانلود

نویسندگان
hide/show

ردیف نام همکار استاد راهنما/ مشاور/ نام دانشجو
1پارسا یوسفی چایجاناستاد راهنما اول/ اصلی
2فائزه حیدربیگینویسنده پایان نامه
3محمد رفیعیاستاد مشاور
4قاسم مسیبیاستاد مشاور
5منیژه کهبازیاستاد راهنما

مقالات مرتبط
hide/show

عنوان مقاله
.Helicobacter pylori Seropositivity in Children With Asthma