تعیین فراوانی حاملین استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین در پرسنل پرستاری بیمارستان ولیعصر ( عج ) اراک در سال 1386.


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
نویسندگان
نویسندگان
مقالات مرتبط
مقالات مرتبط
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک

اطلاعات کلی پایان نامه
hide/show

کد 289
عنوان فارسی پایان‌نامه تعیین فراوانی حاملین استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین در پرسنل پرستاری بیمارستان ولیعصر ( عج ) اراک در سال 1386.
عنوان لاتین پایان‌نامه Prevalence of Methicillin resistant staphylococcus aurous in nursing personals of valiasr hospital in Arak city in 1386.
گروه بیماریهای عفونی
دانشکده/محل خدمت دانشکده پزشکی
دانشجویان سودابه پایدار، غزاله اکبری فرد.
تاریخ تصویب
تاریخ شروع 1386/05/17
تاریخ دفاع 1385/07/05
سال
مقطع تحصیلی پایان نامه دکتری حرفه ای (دکترای عمومی)
نوع پایان نامه مقطعی ( Cross Sectional)
بودجه 7030000
وضعیت پایان نامه
محل اجرای پایان نامه .بیمارستان ولیعصر (عج)اراک
محل اعتبار پایان نامه بودجه پژوهشی
نحوه مشارکت پایان نامه دکتری حرفه ای
کد اخلاق
تاریخ تصویب شورای اخلاق
نمره کل دفاع
کلمات کلیدی واژگان کلیدی : ناقل استافیلوکوک اورئوس ، استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی‌سیلین ، حداقل غلظت مهاری آنتی‌بیوتیک ، متی‌سیلین

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
چکیده فارسی پایان نامهچکیده فارسی عنوان : تعیین فراوانی حاملین استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی‌سیلین در پرسنل پرستاری بیمارستان ولیعصر (عج) اراک در سال 1386 استاد راهنما : دکتر حسین سرمدیان ، متخصص بیماری‌های عفونی ، استادیار دانشگاه استاد مشاور : دکتر حمید ابطحی ، Ph.D میکروبیولوژی ، استادیار دانشگاه دکتر فرشیده دیدگر ، متخصص بیماری‌های عفونی ، استادیار دانشگاه پژوهش و نگارش : سودابه پایدار – غزاله اکبری فرد مقدمه : استافیلوکوک اورئوس یکی از مهمترین عوامل بیماریزای انسانی است و پرسنل بیمارستان از عوامل مهم انتقال این ارگانیسم محسوب می‌شوند. از آنجایی که برخی از این استاف اورئوس‌ها به گروه نفسیلین مقاوم شده‌اند و جهت جلوگیری از بروز بیماری شدید و در نتیجه دشواری در درمان آن در بیماران ، تعیین میزان شیوع MRSA ، امری ضروری است. این مطالعه، جهت تعیین فراوانی حاملین استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی‌سیلین در پرسنل پرستاری بیمارستان ولیعصر (عج) اراک طراحی شده است. برای مشخص کردن حساسیت استافیلوکوک اورئوس ، تست آنتی‌بیوگرام انجام و حداقل غلظت مهاری آنتی‌بیوتیک متی‌سیلین (MIC) در موارد استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی‌سیلین تعیین شده است. روش کار : این مطالعه به صورت مشاهده‌ای به روش مقطعی بر روی 240 نفر از پرسنل پرستاری بیمارستان ولیعصر (عج) اراک انجام شد. نمونه‌گیری از بینی و حلق و بین انگشتان پرستاران در بخش‌های بیمارستان بدون اطلاع قبلی انجام شد و توسط محیط استوارت به آزمایشگاه برده شد و در روی محیط مانیتول ساعت آگار کشت شد. بعد از مشخص کردن موارد مثبت استافیلوکوک اورئوس ، 36 مورد به محیط مولرهینتون آگار منتقل شده و دیسک‌های آنتی‌بیوگرام روی آن قرار داده شد. بر اساس هاله عدم رشد اطراف دیسک متی‌سیلین 15 مورد MRSA مشخص شد که بر روی انها MIC انجام گرفت. نتایج : در نهایت از 215 نفر پرسنل پرستاری بیمارستان ولیعصر (عج) اراک که کشت روی آنها انجام شده بود ، 7/16% حامل استافیلوکوک اورئوس و از این میزان 6/41% مقاوم به متی‌سیلین بودند. از میان نمونه‌های دست ، بینی ، گلو ، کشت دست با درصد 3/47 نسبت به بینی 31/26% و گلو 31/26% میزان بالاتری داشت. درصد مقاومت نیز در کشت دست (6/29%) نسبت به 2 مورد دیگر (6/26%) بالاتر بود. اتاق عمل بالاترین درصد آلودگی (5/30%) و بخش‌های دیالیز و جراحی اعصاب کمترین میزان (0%) را در کل بخش‌های بیمارستان دارا بودند. همچنین بر اساس نتایج آنتی‌بیوگرام ، بیشترین حساسیت استافیلوکوک اورئوس نسبت به ریفامپین و سیپروفلوکساسین و در موارد MRSA بیشترین مقاومت نسبت به کوتری‌موکسازول وجود داشت. بحث و نتیجه‌گیری : در مجموع شیوع ناقلین استافیلوکوک اورئوس در بیمارستان ولیعصر اراک نسبت به مطالعات پیشین کمتر بوده است . با اینکه در کتب مرجع پزشکی ، بهترین جای نمونه‌گیری برای استافیلوکوک اورئوس پرینه و بینی افراد ذکر شده است در مطالعه ما شیوع ناقلین دست نسبت به بینی و گلو بالاتر می‌باشد که می‌‌تواند نشان دهندة عدم رعایت اصول بهداشتی در پرسنل باشد. از طرفی مقادیر MIC بدست آمده در این مطالعه ، کاملاً با معیارهای NCCLS تطبیق نمی‌کند که بر اساس مطالعات انجام شده می‌تواند ناشی از نبودن ژن MecA در نمونه‌های ما باشد. واژگان کلیدی : ناقل استافیلوکوک اورئوس ، استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی‌سیلین ، حداقل غلظت مهاری آنتی‌بیوتیک ، متی‌سیلین
چکیده انگلیسی پایان نامهAbstract Title : Prevalence of Methicillin resistant staphylococcus aurous in nursing personals of valiasr hospital in Arak city in 1386 Supervisor : Dr. Sarmadian H. (MD , infectious Disease Specialist , assitant Professor) Counselor : Dr. Abtahi H. (Ph.D , Microbiologist , assitant Professor) Dr. Didgar F. (MD , infectious Disease Specialist , assitant Professor) Author : Soudabeh Paidar – Ghazaleh Akbarifard Introduction : Staphylococcus aurous is one of the most important pathogens in human and hospital nursing personals are one of the considerable carriers of it. As some of these microorganisms have resistance to nafcillin group of antibiotics and because of high morbidity and difficult treatment of them , determining prevalence of MRSA is so critical for a hospital.Our study measure this prevalence in valiasre hospital nursing personals in Arak city , and perform Arteriogram and MIC to determining staphylococcus aurous sensitivity. Methods : This Observatianal (Cross-Sectional) study was performed on 240 nurses of valias hospital. Sampling from nose , throat and hands of nurses without previous inkling done in all wards of hospital , and carried to libratory in Stuart liquid environment and cultured in Monitol Salt agar. After recognizing the staph . Aurous 36 positive subjects transferred to Muller Hinton agar and disk diffusion test were done. 15 case of MRSA were definited and prepared for MIC. Results : At last from 215 persons that interred in this study (16.7%) percent were carrier of staph. aurous and 41.6 percent of them were methicillin resistant.Among nose , throat and hands positive culture , hand , with 47.3 percent was higher than nose and throat (both 26.3%). Also resistance in hand cultures was 29.6% and higher than the other ones.The most sensitivity of staph. Aurous was to rifampin and ciprofloxacin and MRSAs the most resistance was to cotrimoxazole. Conclusion : Additionally , prevalence of staph. aurous carriers in Valiasr Arak Hospital. In this study was lesser than the other similar studies. Although nose and perinea is the best places for culture of staph. aurous in references of medicine , we realized that prevalence of hand carriers of staph. aurous in Valiasr Arak Hospital is higher than the two others. Which may be because of the hygienic problems in the hospital. Also amounts of MIC in this study is not completely reconcile with NCCLS , but due to other studies , it can be because of loss of Mec A in our samples. Key words : staphylococcus aurous carriers , methicillin resistant staphylococcus aurous , Methicillin , Minimum Inhibitory concentration .
نام فایل عنوان پیوست تاریخ درج فایل اندازه فایل دانلود
289fff.pdfچکیده فارسی. 1395/06/27145426دانلود
289eee.pdfچکیده لاتین. 1395/06/2779459دانلود

نویسندگان
hide/show

ردیف نام همکار استاد راهنما/ مشاور/ نام دانشجو
1حسین سرمدیاناستاد راهنما اول/ اصلی
2حمید ابطحیاستاد مشاور
3فرشیده دیدگراستاد مشاور
4غزاله اکبری فردنویسنده پایان نامه

مقالات مرتبط
hide/show

عنوان مقاله