بررسی مقایسه ای سطح سرمی تستوسترون آزاد در زنان مبتلا به پره اکلامپسی و زنان باردار با فشارخون نرمال.


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
نویسندگان
نویسندگان
مقالات مرتبط
مقالات مرتبط
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک

اطلاعات کلی پایان نامه
hide/show

کد 304
عنوان فارسی پایان‌نامه بررسی مقایسه ای سطح سرمی تستوسترون آزاد در زنان مبتلا به پره اکلامپسی و زنان باردار با فشارخون نرمال.
عنوان لاتین پایان‌نامه Comparison of the serum free testosterone level in pregnant women with preeclampsia and normal pregnant women in Arak.
گروه زنان و زایمان
دانشکده/محل خدمت دانشکده پزشکی
دانشجویان مرجان رفیق.
تاریخ تصویب
تاریخ شروع 1387/11/14
تاریخ دفاع 1388/01/26
سال
مقطع تحصیلی پایان نامه دکتری حرفه ای (دکترای عمومی)
نوع پایان نامه مورد شاهدی (Case Control)
بودجه 3650000
وضعیت پایان نامه
محل اجرای پایان نامه مرکز آموزشی و درمانی طالقانی اراک
محل اعتبار پایان نامه بودجه پژوهشی
نحوه مشارکت پایان نامه دکتری حرفه ای
کد اخلاق 87-47-3
تاریخ تصویب شورای اخلاق 1387/11/14
نمره کل دفاع 20.0
کلمات کلیدی

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
چکیده فارسی پایان نامهچکیده مقدمه : اختلالات پرفشاری خون شایع‌ترین عارضة طبی حاملگی به شمار می‌روند و پره اکلامپسی از علل مهم مرگ و میر در طول حاملگی می‌باشد. با وجود اینکه پاتوژنز این بیماری تاکنون بطور دقیق شناخته نشده ولی شواهدی در مورد نقش هورمونهای جنسی به خصوص تستوسترون در روند این بیماری موجود است. پژوهش حاضر نیز با هدف مقایسة تستوسترون سرم خانم‌های مبتلا به پره اکلامپسی با خانم‌های حامله با فشار خون طبیعی انجام شد. روش کار : در این مطالعة موردی – شاهدی 27 خانم حاملة تک قلوی مبتلا به پره اکلامپسی که شامل 11 مورد پره اکلامپسی شدید و 16 مورد پره اکلامپسی خفیف بوده با 62 زن باردار سالم مشابه که از نظر سن مادر، سن بارداری و نمایة تودة بدنی با هم شبیه بودند انتخاب شدند و تستوسترون سرم آنها به روش Elisa اندازه‌گیری شد. جهت آزمون معنی داری دو گروه از t-test استفاده شد و 05/0 P< معنی‌دار تلقی گردید. نتایج : میانگین تستوسترون در بیماران مبتلا به پره اکلامپسی 66/1 و در گروه کنترل 26/1 نانوگرم در میلی لیتر بوده است. ولی اختلاف دو گروه از نظر آماری معنی دار نبود. همچنین میانگین تستوسترون در گروه پره اکلامپسی شدید 08/2 و در پره اکلامپسی خفیف 37/1 نانوگرم در میلی لیتر بوده که این اختلاف نیز معنی‌دار نبود. نتیجه‌گیری : نتایج این مطالعه نشان داد که به نظر نمی‌رسد تستوسترون در پاتوفیزیولوژی بیماری پره اکلامپسی نقش عمده‌ای را دارا باشد. واژگان کلیدی : پره اکلامپسی ، تستوسترون آزاد ، آندروژن‌ها
چکیده انگلیسی پایان نامهComparison of the serum free testosterone level in pregnant women with preeclampsia and normal pregnant women in Arak Abstract BACKGROUND: Preeclampsia is a major complication of pregnancy and it is still an important cause of both maternal and fetal morbidity and mortality. The physiopathology of preeclampsia remains uncertain despite many research efforts. we measured the concentration of free testosterone in women with preeclampsia and compared with normotensive pregnant women. MATERIALS AND METHODS: This research was a case-control study. The study included 27 women with preeclampsia (11 with severe preeclampsia and 16 with mild preeclampsia) and 62 normotensive pregnant women without complications who were matched for age, body mass index (BMI) and gravity. Maternal levels of free testosterone was measured by ELISA method. RESULTS: Serum Testosterone concentration was higher in Preeclamptic group (1.66 ng/mL) compared with control group (1.27 ng/mL), but this increase was not significant. Testosterone level in sever preeclampsia patients were higher than those in mild preeclampsia patients , but not statistically significant (2.08 , 1.37, respectively). CONCLUSIONS: We reached the opinion that testosterone do not play a clinically significant role in the pathogenesis of preeclampsia. Keywords: Preeclampsia, Free testosterone, Androgen.
نام فایل عنوان پیوست تاریخ درج فایل اندازه فایل دانلود
304fff.pdfچکیده فارسی. 1395/08/1785888دانلود
304eee.pdfچکیده لاتین. 1395/08/1750844دانلود

نویسندگان
hide/show

ردیف نام همکار استاد راهنما/ مشاور/ نام دانشجو
1عصمت مشهدی میقانیاستاد راهنما اول/ اصلی
2قاسم مسیبیاستاد مشاور

مقالات مرتبط
hide/show

عنوان مقاله