رابطه غلظت اسید اوریک و CRP سرم مادر با پره اکلامپسی.


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
نویسندگان
نویسندگان
مقالات مرتبط
مقالات مرتبط
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک

اطلاعات کلی پایان نامه
hide/show

کد 479
عنوان فارسی پایان‌نامه رابطه غلظت اسید اوریک و CRP سرم مادر با پره اکلامپسی.
عنوان لاتین پایان‌نامه Correlation of uric acid and CRP concentration of serum in preeclamptic women.
گروه ایمونولوژی و میکروبیولوژی
دانشکده/محل خدمت دانشکده پزشکی
دانشجویان سمیه حیدری جوزم.
تاریخ تصویب
تاریخ شروع 1384/07/20
تاریخ دفاع 1385/08/29
سال
مقطع تحصیلی پایان نامه دکتری حرفه ای (دکترای عمومی)
نوع پایان نامه مورد شاهدی (Case Control)
بودجه 500000
وضعیت پایان نامه
محل اجرای پایان نامه مرکز آموزشی و درمانی طالقانی اراک
محل اعتبار پایان نامه بودجه پژوهشی
نحوه مشارکت پایان نامه دکتری حرفه ای
کد اخلاق
تاریخ تصویب شورای اخلاق 1385/06/18
نمره کل دفاع 19.0
کلمات کلیدی واژگان کلیدی : پره اکلامپسی ، CRP ، اسید اوریک

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
چکیده فارسی پایان نامهچکیده فارسی عنوان : رابطه غلظت اسید اوریک و CRP سرم مادر با پره اکلامپسی اساتید راهنما : دکتر قاسم مسیبی و دکتر عصمت مشهدی استاد مشاور : جناب آقای علی قضاوی نگارنده : سمیه حیدری جوزم آدرس : اراک ، دانشگاه علوم پزشکی اراک ، دانشکدة پزشکی مقدمه : پره اکلامپسی حالت ویژه‌ای از بارداری است که با افزایش فشار خون و پروتئینوری مشخص می‌شود. این ناهنجاری معمولاً در سه ماهة سوم بارداری رخ می‌دهد و یکی از متداولترین عوامل مرگ و میر و ایجاد بیماری در مادران سراسر دنیاست . با توجه به وجود التهاب در افراد مبتلا به پره اکلامپسی ، سطح سرمی اسید اوریک و CRP ممکن است در این بیماران افزایش یابد. بر این اساس ما میزان سرمی اسید اوریک و CRP را در خانمهای ایرانی مبتلا به پره اکلامپسی اندازه گیری کرده و با خانمهای باردار طبیعی و غیر باردار مقایسه کردیم. مواد و روشها : این مطالعه به روش مشاهده‌ای - تحلیلی بود که بر روی 24 خانم مبتلا به پره اکلامپسی (16 نفر پره اکلامپسی شدید و 8 نفر پره اکلامپسی خفیف) ، 25 خانم باردار طبیعی و 29 خانم غیر باردار که از نظر سن ، BMI ، تعداد زایمان و سن بارداری با هم مطابقت داده شده بودند، انجام شد.نمونه‌های سرمی این بیماران جدا و سپس میزان اسید اوریک و CRP با روشهای اسپکتروفتومتری مورد سنجش قرار گرفت. نتایج : نتایج بررسی نشان داد که تفاوت آشکاری بین غلظت CRP و اسید اوریک در خانمهای مبتلا به پره اکلامپسی و خانمهای باردار طبیعی و غیر باردار وجود دارد. میانگین غلظت سرمی CRP در خانمهای مبتلا به پره اکلامپسی ، باردار طبیعی و غیر باردار به ترتیب 97/25 ± 77/33 و 54/19 ± 31/17 (024/0 p <) و 78/1±48/2 (001/0 p <) بود. همچنین میزان CRP در خانمهای مبتلا به پره اکلامپسی شدید به طور معنی‌داری بالاتر از حالت خفیف بیماری بود(04/24±26/42 و 03/22±81/16 و 026/0 p <). میانگین سطح اسید اوریک در خانمهای مبتلا به پره اکلامپسی بالاتر از خانمهای باردار طبیعی و غیر باردار بود. (به ترتیب 75/0±93/5 ،41/0±47/5 و 021/0 p < ، 37/0 ± 98/4 و 001/0 p <) میزان اسید اوریک در خانمهـای مبتــلا به پره اکــلامپسی شدید بــالاتــر از پره اکلامپسی خفیف بود ، اما این تفاوت معنی‌دار نبود (8/0 ± 01/6 و 67/0 ± 77/5). نتیجه گیری : غلظت بیشترCRP در خانمهای مبتلا به پره اکلامپسی ، موافق با نظریة وجود التهاب بارز در پره اکلامپسی در مقایسه با حاملگی نرمال است. همچنین میزان CRP با شدت بیماری ارتباط معنی‌دار را نشان داد. بنابراین سنجش سطح CRP ممکن است در تشخیص فرم شدید یا خفیف پره اکلامپسی مؤثر باشد. در این مطالعه همچنین سطح اسید اوریک در خانم‌های پره‌اکلامپسی بالاتر از سایر گروهها بود. این احتمال مطرح است که اختلال در عملکرد کلیوی در این بیماران در افزایش سطح اسید اوریک دخالت دارد. به هر حال تعیین اسید اوریک و CRP می‌تواند در تشخیص و شدت بیماری مؤثر باشد. به منظور نقش اسید اوریک در پره اکلامپسی لازم است مطالعات جامع‌تری صورت گیرد تا ارتباط آن با پاتوژنز بیماری مشخص گردد. واژگان کلیدی : پره اکلامپسی ، CRP ، اسید اوریک
چکیده انگلیسی پایان نامه Abstract Title : Correlation of uric acid and CRP concentration of serum in preeclamptic women Supervised by : G. Mosayebi. PhD. Immunologist E. Mashhadi. MD. Gynecologist Consulted by : A. Ghazavi. Immunologist Author : S. Heidari Arak University of Medical Sciences Introduction: Preeclampsia is a pregnancy specific condition characterized by hypertention, proteinuria. This abnormality usually occurs in the third trimester and wordwide is one of the most common causes of maternal mortality and morbidity. With consider of inflammation in preeclamptic patients the levels of CRP and uric acid may be increase in these patients. thus , we measured the concentration of CRP and uric acid in Iranian women with preeclampsia and compared with normal pregnant and non pregnant. Materials and methods : This research was a observational – analytic study. In this study , the levels of CRP and uric acid measured in sera of 24 women with preeclampsia (16 patients with sever preeclampsia and 8 patients with mild preeclampsia) , 25 normal pregnant women and 29 non pregnant women matched for age , BMI , parity and gestational age. We separated serum and measured , the levels of uric acid and CRP by spectrophotometery methods. Results : Our results show that statistically significant difference in concentration of CRP and uric acid between women with preeclampsia and those with normal pregnancy and non pregnancy. The mean of CRP concentration in preeclamptic and normal pregnant and non pregnant women were 33.77 ± 25.97 , 17/31±19.54 (p < 0.024) , 2.48 ± 1.78 (p < 0.001) , respectively. CRP levels were also significantly elevated in women with sever preeclampsia compared to those mild preeclampsia (42.26±24.04, 16.81±22.03 , p < 0.026) The mean of uric acid level in preeclampsia patients was more than the level of it in nomal pregnant and non pregnant (5.93 ± 0.75 , 5.47 ±0.41 , p < 0.021 ; 4.98 ± 0.37 , p < 0.001 , respectively). Uric acid levels in sever preeclampsia patients were higher than those in mild preeclampsia patients , but not statistically significant (6.01 ± 0.8 , 5.77 ± 0.67). Key words : pre-eclampsia , CRP , uric acid
نام فایل عنوان پیوست تاریخ درج فایل اندازه فایل دانلود
چکیده فارسی.pdfچکیده فارسی. 1389/08/01 دانلود
479eee.pdfچکیده لاتین. 1395/10/01100211دانلود

نویسندگان
hide/show

ردیف نام همکار استاد راهنما/ مشاور/ نام دانشجو
1قاسم مسیبیاستاد راهنما اول/ اصلی
2عصمت مشهدی میقانیاستاد راهنما
3علی قضاویاستاد مشاور

مقالات مرتبط
hide/show

عنوان مقاله