تولید پیلی نو ترکیب باکتری ویبریوکلرا و ارزیابی آنتی ژنیسیته آن.


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
نویسندگان
نویسندگان
مقالات مرتبط
مقالات مرتبط
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک

اطلاعات کلی پایان نامه
hide/show

کد 575
عنوان فارسی پایان‌نامه تولید پیلی نو ترکیب باکتری ویبریوکلرا و ارزیابی آنتی ژنیسیته آن.
عنوان لاتین پایان‌نامه production of recombinant the Toxin-Coregulated Pili and Evaluation of it’s Antigenicity.
گروه ایمونولوژی و میکروبیولوژی
دانشکده/محل خدمت دانشکده پزشکی
دانشجویان سمیه کیایی.
تاریخ تصویب 1389/06/14
تاریخ شروع 1389/07/12
تاریخ دفاع 1391/01/28
سال
مقطع تحصیلی پایان نامه دکتری حرفه ای (دکترای عمومی)
نوع پایان نامه مداخله ای (Interventional) و کارآزمایی بالینی (Clinical Trial)
بودجه 86652500
وضعیت پایان نامه خاتمه یافته است
محل اجرای پایان نامه .بیمارستان ولیعصر (عج)اراک
محل اعتبار پایان نامه بودجه پژوهشی
نحوه مشارکت پایان نامه پزشکی عمومی
کد اخلاق 89-92-1
تاریخ تصویب شورای اخلاق 1389/07/26
نمره کل دفاع
کلمات کلیدی

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
چکیده فارسی پایان نامه چکیده فارسی عنوان: تولید پیلی نوترکیب باکتری ویبریو کلرا و ارزیابی آنتی ژنیسیته آن استاد راهنما: دکتر حمید ابطحی Ph.D میکروب شناسی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی اراک اساتید مشاور: دکتر محمد یوسف علیخانی Ph.Dباکتری شناسی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی همدان دکتر قاسم مسیبی Ph.D ایمنی شناسی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اراک پژوهش و نگارش: سمیه کیا یی مقدمه : یکی از مهمترین فاکتورهای بیماری زای باکتری پیلی هم تنظیم شونده با توکسین (TCP) است. این پیلی به عنوان اولین فاکتور در کلونیزاسیون و تداوم باکتری ها در روده کوچک مورد نیاز است. باکتری پیلی هم تنظیم شونده با توکسین به صورت پیلی تشکیل دهنده دسته ای است که به شکل هماهنگ با توکسین کلرا(CT) تنظیم می شود. توکسین کلره به عنوان بخشی از ژنوم باکتریوفاژ رشته ای (CTXQ) است به طوری که این باکتریوفاژ از پیلی هم تنظیم شونده با توکسین به عنوان رسپتور خود استفاده می کند. هدف از این مطالعه تولید یک واکسن نوترکیب برای ویبریو کلره در آینده است. مواد وروش کار : در این تحقیق با استفاده ازروش PCR، ژن پیلی هم تنظیم شونده با توکسین از ویبریوکلرا تکثیر گردید. پس از تخلیص، ژن های فوق در ناقل های پلاسمیدی pET32a وpGEX4T-1 جهت بیان کلون شدند. سپس ساختارهای پلاسمیدی نوترکیب وارد میزبان هایی از باکتری اشریشیا کلی شدند. تولید پروتئین ها توسط IPTG القاء و بهینه سازی شرایط محیط کشت صورت گرفت. پروتئین های نوترکیب با استفاده از کیت های Ni-NTA وGST خالص و آزمایش وسترن بلات برای تایید پروتئین های نوترکیب انجام گرفت. میزان پروتئین ها با استفاده از روش براد فورد اندازه گیری شد. نتایج: نتایج تحقیق حاضر بیان موفقیت آمیزی از پروتئین های نوترکیب در دو سلول میزبان از سویه های اشرشیاکلی مانندE-coli BL21(DH3) pLYsS و E-coli BL21(DH3)را ثابت کرد. پروتئین های نوترکیب بوسیله کروماتوگرافی تمایلی ((Ni-NTA/GST) تخلیص شدند. الگوی واکنش این پروتئین ها با آنتی بادی های ضد آن ها، نشان داد که این پروتئین ها خاصیت آنتی ژنیک دارند. نتیجه گیری: نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان داد ،پروتئین های نوترکیب بدست آمده از پیلی هم تنظیم شونده با توکسین که به عنوان مهمترین فاکتور ویرولانس در باکتری ویبریوکلرا به حساب می آید، بوسیله وکتورهای مناسبی مانند pGEX4T-1و pET32aتولید شد. در کشور ایران، طی چند سال اخیر مراقبت های بهداشتی به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده است، علی الرغم این تلاش ها هنوز در مناطق مختلفی از کشور شیوع هایی از این بیماری دیده می شود. از آنجا که در این مطالعه نشان داده شد، این پروتئین ها دارای خاصیت آنتی ژنیسیته هستند، ممکن است به عنوان کاندید جهت طراحی واکسیناسیون باکتری ویبریوکلرا در نظر گرفته شوند. واژگان کلیدی: ژن پیلی هم تنظیم شونده با توکسین، ویبریو کلرا، واکنش زنجیره ای پلی مراز، پروتئین نوترکیب، اشریشیا کلی.
چکیده انگلیسی پایان نامهAbstract Title: production of recombinant the Toxin-Coregulated Pili and Evaluation of it’s Antigenicity Supervisors: Dr.Abtahi (Assistant professor, Arak University of Medical Sciences) Counselor: Dr. Alikhani.M (Assistant professor, Hamedan University of Medica Sciences) Dr. Mosayebi.G (Assistant professor, Arak University of Medical Sciences) Author : Sommayeh Kiaie Introduction: Vibrio cholerae is a gram-negative bacterial pathogen that causes a diarrheal disease cholera. Following ingestion by a host and entry into the upper intestine, V. cholera colonizes in the intestinal mucosa and begins to emit enterotoxin. One of the most pathogenic factors of Vibrio cholera is toxin-coregulated pili (TCP). Toxin-coregulated pili play important role in the colonization and insistence of bacteria in small intestine. The toxin-coregulated pili (TCP), are bundle-forming pili that are coordinately regulated with CT The CT operon is part of the genome of the cholera toxin bacteriophage (CTXQ) which utilizes TCP as its receptor. the aim of this study is production of a recombinant TCP and investigation on the antigencity them. Material and Methods: In this study, The toxin-coregulated pili (tcp) genes was amplified by Polymerase chain reaction (PCR) method and sub cloned in to expression vectors such as pET32a and pGEX4T-1. Escherichia coli competent cells were transformed by recombinant plasmids and the expression of proteins were assayed in different media with changing the parameter of nutrient content like glucose as carbon source and yeast extract such as nitrogen source , so the proteins of TCP induced with IPTG and these proteins analysis were carried out by SDS-PAGE. The recombinant proteins were purified by affinity chromatography (Ni-NTA/GST) and Immunoblot analysis was used for evaluation of new recombinant proteins antigenicity. The concentration of recombinant proteins measured according to Bradford assay. Results: The result of this study indicated that recombinant proteins expressed successfully in both competent cells of Escherichia coli such as E- coli BL21(DH3) pLYsS and E- coli BL21(DH3). The recombinant proteins were purified by affinity chromatography (Ni-NTA/GST).The immunoreactivity pattern of anti-Tcp antibody with recombinant proteins of Tcp elucidate that our recombinant proteins are antigenic. Conclusion: Our data showed that recombinant proteins of Tcp whose are the most important virulence factors in Cholerae bacteria, can be produced by pET32a and pGEX4T-1 in Escherichia coli in Iran, suitable coverage of primary health care (PHC) has been increased markedly within the last decade, yet the outbreaks of cholera infections have been report in distinctive areas of Iran. because these recombinant proteins are antigenic, therefore, these proteins may be considered as tentative candidate for designing of cholera vaccine. Key word: toxin-coregulated pili (TCP), Vibrio cholerae, Polymerase chain reaction (PCR), recombinant protein, Escherichia coli
نام فایل عنوان پیوست تاریخ درج فایل اندازه فایل دانلود
575fff.pdfچکیده فارسی. 1395/05/30209932دانلود
575eee.pdfچکیده لاتین. 1395/05/30232197دانلود

نویسندگان
hide/show

ردیف نام همکار استاد راهنما/ مشاور/ نام دانشجو
1حمید ابطحیاستاد راهنما اول/ اصلی
2محمد یوسف علیخانیاستاد مشاور
3قاسم مسیبیاستاد مشاور

مقالات مرتبط
hide/show

عنوان مقاله