بررسی پارامترهای التهابیESR,CRP,TNF در آپاندیسیت حاد طی فازهای مختلف سیکل قاعدگی.


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
نویسندگان
نویسندگان
مقالات مرتبط
مقالات مرتبط
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک

اطلاعات کلی پایان نامه
hide/show

کد 1315
عنوان فارسی پایان‌نامه بررسی پارامترهای التهابیESR,CRP,TNF در آپاندیسیت حاد طی فازهای مختلف سیکل قاعدگی.
عنوان لاتین پایان‌نامه Serum ESR, CRP and TNF- α in a patient with acute appendicitis during menstrual cycle.
گروه جراحی
دانشکده/محل خدمت دانشکده پزشکی
دانشجویان ابوالفضل فاتحی میبدی.
تاریخ تصویب 1389/01/23
تاریخ شروع 1389/02/22
تاریخ دفاع 1390/08/11
سال
مقطع تحصیلی پایان نامه دکتری حرفه ای (دکترای عمومی)
نوع پایان نامه متا آنالیز (Meta-analysis) یا مرور سیستماتیک
بودجه 33580000
وضعیت پایان نامه خاتمه یافته است
محل اجرای پایان نامه .بیمارستان ولیعصر (عج)اراک
محل اعتبار پایان نامه بودجه پژوهشی
نحوه مشارکت پایان نامه دکتری حرفه ای
کد اخلاق 89-81-2
تاریخ تصویب شورای اخلاق
نمره کل دفاع
کلمات کلیدی

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
چکیده فارسی پایان نامهچکیده: زمینه و هدف: مطالعات متعددی بیان داشته اند که میزان فاکتورهای التهابی در زنان سالم، تحت تاثیر سیکل های قاعدگی تغییر می کتد. هدف ما از این مطالعه مقایسه میزان فاکتورهای التهابی خون در زنان دچار آپاندیسیت در فاز های متفاوت سیکل قاعدگی می باشد مواد و روشها: در این مطالعه مقطعی- تحلیلی، تعداد 70 زن و 12 مرد مبتلا به آپاندیسیت، و 61 زن سالم براساس معیارهای ورود و خروج وارد مطالعه شدند. پارامترهای التهابی CRP و ESR و TNF-α و تعداد لکوسیت ها سنجیده و بر اساس فاز سیکل ماهیانه در بیماران دچار آپاندیسیت و گروه شاهد با یکدیگر مقایسه شدند. یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد تغییرات معنی داری در میانگین میزان ESR، CRP، TNF-αو تعداد لکوسیت های خون محیطی و نوتروفیل ها در فازهای مختلف قاعدگی در زنان میتلا به آپاندیسیت حاد وجود ندارد. همچنین میانگین تعداد لکوسیت ها و نوتروفیل ها و غلظت CRP در گروه مبتلا به آپاندیسیت در مقایسه با گروه شاهد به طور معنی داری بالاتر بود. نتیجه گیری: این نتایج نشان می دهد که میزان فاکتورهای التهابی در زنان دچار آپاندیسیت در طی فازهای مختلف سیکل قاعدگی تفاوت معنی داری با یکدیگر ندارند .به نظر می رسد تغییرات روزانه هورمونی در طی سیکل قاعدگی باعث نظرات متناقض در مورد میزان فاکتورهای التهابی در زنان در طی فازهای متفاوت سیکل ماهانه شده است. لذا توصیه می شود که مطالعه ای با همسان سازی روز دقیق سیکل ماهانه و همچنین ساعت نمونه گیری و شدت آپاندیسیت انجام گیرد.
چکیده انگلیسی پایان نامهAbstract Background: Several studies demonstrated that the level of inflammatory markers in healthy women, under the influence of changes in menstrual cycle. The aim of this study was to compare blood levels of inflammatory markers in women with appendicitis in different phases of menstrual cycle. Materials and Methods: In the cross - sectional study, 70femaleand12malepatients with appendicitis, and61healthy women based on inclusion and exclusion criteria were enrolled. Inflammatory markers such as leukocyte count, CRP, ESR and TNF-α were measured and compared base on different phases of menstrual cycle. Results:No significant changes in the ESR, CRP, and TNF-α concentration and the number of peripheral blood leukocytes and neutrophils in different phases of the menstrual cycle in women with appendicitis. The number of leukocytes and neutrophils, and CRP concentrations was significantly higher than in patients with appendicitis compared with the control group. Conclusion: Our data show that the don’ts significant differences in the inflammatory markers in women with appendicitis during the different phases of menstrual cycles. It seems day to day variation of sexual hormones in the menstrual cycle cause to very different result about the change of inflammatory markers in different phases of menstrual cycle. We recommended investigating inflammatory markers in women with acute appendicitis based on day of menstrual cycle, time of sampling in the day and severity of appendicitis.
نام فایل عنوان پیوست تاریخ درج فایل اندازه فایل دانلود
1315cc.pdfچکیده لاتین. 1395/11/16240997دانلود
1315dd.pdfچکیده فارسی. 1395/11/16158182دانلود

نویسندگان
hide/show

ردیف نام همکار استاد راهنما/ مشاور/ نام دانشجو
1شعبانعلی علیزادهاستاد راهنما اول/ اصلی
2قاسم مسیبیاستاد مشاور
3ابوالفضل فاتحی میبدینویسنده پایان نامه
4محمد رفیعیاستاد مشاور
5خدیجه نصریاستاد مشاور

مقالات مرتبط
hide/show

عنوان مقاله