تولید فلاژلین نوترکیب ویبریو کلره و بررسی آنتی ژنیسیته آن.


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
نویسندگان
نویسندگان
مقالات مرتبط
مقالات مرتبط
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک

اطلاعات کلی پایان نامه
hide/show

کد 1338
عنوان فارسی پایان‌نامه تولید فلاژلین نوترکیب ویبریو کلره و بررسی آنتی ژنیسیته آن.
عنوان لاتین پایان‌نامه Production of recombinant Vibrio cholera flagellin and evaluate of antigenicity.
گروه ایمونولوژی و میکروبیولوژی
دانشکده/محل خدمت دانشکده پزشکی
دانشجویان حمید کاظمیان.
تاریخ تصویب 1389/06/28
تاریخ شروع 1389/08/19
تاریخ دفاع 1392/04/18
سال
مقطع تحصیلی پایان نامه دکتری حرفه ای (دکترای عمومی)
نوع پایان نامه سایر مطالعات
بودجه 49650000
وضعیت پایان نامه خاتمه یافته است
محل اجرای پایان نامه دانشکده پزشکی
محل اعتبار پایان نامه بودجه پژوهشی
نحوه مشارکت پایان نامه دکتری حرفه ای
کد اخلاق 90-107-3
تاریخ تصویب شورای اخلاق 1390/03/02
نمره کل دفاع
کلمات کلیدی

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
چکیده فارسی پایان نامهمقدمه: ویبریو کلره عامل بیماری وبا در انسان می باشد. بیان فلاژله و تحرک آن، در کلونیزاسین و ویرولانس باکتری دخیل است. FlaA یکی از پنج ژن کد کننده فلاژلین در این باکتری بوده که به عنوان فلاژلین اصلی در حرکت باکتری، سنتز و ایمنی زائی فلاژله مطرح می باشد. در این مطالعه بیان این پروتئین در باکتری اشرشیا کلی و تولید پروتئین نوترکیب مورد بررسی قرار می گیرد. هدف از این مطالعه تولید یک واکسن نوترکیب برای ویبریو کلره در آینده است. روش کار: ژن flaA با طراحی پرایمرهای اختصاصی وبا استفاده ازروش PCR ، تکثیر گردید. ژن flaA ابتدا در وکتور پلاسمید pTZ57R/T و سپس در پلاسمید pGEX4T-1 کلون و بیان گردید. پلاسمید حامل ژن flaA وارد اشریشیا کلی سویه BL21- DE3 شد. تولید پروتئین با القا توسط IPTG و بهینه سازی شرایط صورت گرفت. کیت G.S.T جهت خالص سازی پروتئین نوترکیب و تایید نهایی پروتئین نوترکیب با استفاده از آزمایش وسترن بلات انجام گرفت. میزان پروتئین ها با استفاده از روش براد فورد اندازه گیری شد. نتایج: نتایج این مطالعه بیان موفقیت آمیز پروتئین های نوترکیب را در دو سلول میزبان از سویه های اشرشیاکلی مانندE- coli BL21(DH3) pLYsS و E- Coli BL21(DH3) ثابت کرد. ترادف نوکلئوتیدی ژن تکثیر شده توسط روش PCR با ژن flaA ویبریو کلره یکسان بود. تولید پروتئین نوترکیب flaA با القا پلاسمید flaA - PGEX4T-1 توسطIPTG انجام گردید. پروتئین های نوترکیب بوسیله کیت G.S.T تخلیص شدند . سرم موش واجد آنتی flaA در روش وسترن بلات با پروتئین تولید شده واکنش داد. الگوی واکنش این پروتئین ها با آنتی بادی های ضد آن ها ، نشان داد که این پروتئین ها خاصیت آنتی ژنیک دارند. بحث و نتیجه گیری: نتایج بدست آمده نشان داد که بیان پروتئین نو ترکیب flaA از میزبان اشریشیا کلی حامل این ژن امکان پذیر است و پروتئین های نوترکیب بدست آمده از فلاژلین ویبریو کلرا دارای خاصیت آنتیژنیسیته می باشد. پروتئین تولید شده خاصیت آنتی ژنیک خود را به خوبی حفظ می کند بنابراین این پروتئین نوترکیب می تواند به عنوان یک کاندید مناسب برای طراحی واکسن علیه این بیماری مورد استفاده قرار گیرد.
چکیده انگلیسی پایان نامه :Introduction Vibrio cholera, a ubiquitous pathogen and causative agent of cholera, is an endemic disease in Asian countries. Vaccine reactogenicity and shedding of bacteria to environment are two main problem that affected production of a safe and effective vaccine. Pathogenesis in Vibrio cholerae is a multi-factorial mechanism. Flagellin is one of a factors involved in the pathogenesis of this bacterium. FlaA protein is the main flagellin gene with powerful antigenicity. Synthesis and immunogenicity of this recombinant protein as the main goal of this study. while the recombinant Flagellin able to induce the appropriate immune response, can be use As a vaccine in the prevention of disease. Material and Methods: In this study, we amplified FlaA gene by Polymerase chain reaction (PCR) method and sub cloned to prokaryotic expression vector pGEX4T-1. Escherichia coli BL21-DE3 was transformed with pGEX4T-1-FlaA and gene expression was induced by IPTG. Then it was purified by G.S.T resin. The concentration of AntiFlaA was assayed by Bradford method. Recombinant AntiFlaA were further analyzed by Western Blot. The concentration of recombinant proteins measured according to Bradford assay. Results: The sequencing result was confirmed by Sanger method and was same as AntiFlaA gene. Escherichia coli BL21-DE3 was transformed with pGEX4T-1-FlaA and gene expression was induced by IPTG. The expressed protein was purified by affinity chromatography by G.S.T resin. The concentration of purified protein was 100µg/ml. The integrity of product was confirmed by Western- Blot analysis using a mouse,rabbit and human AntiFlaA. Conclusion: Proteins associated with FlaA subunit of flagellin also is the effective role in establishment and its colonization of Vibrio cholerae in the gastrointestinal tract. Flagellins extracted from many bacteria include vibrio cholerae have been shown to be protective antigens. However, production of protein in large quantity is onerous and costly recombinant gene expression in- vitro can overcome on this problem. In the present study, our western blot analysis confirmed that recombinant FlaA protein also has good antigenicity in V. cholerae and may be a good candidate for vaccine development. In conclusion, the flaA gene from vibrio cholerae serotype inaba should be considered as a suitable candidate for vaccine production against cholera infection. Results of this study also show that the protein produced has antigenic properties thus may be use it in diagnosis of human infection as a rapid alternative procedure
نام فایل عنوان پیوست تاریخ درج فایل اندازه فایل دانلود
1338d.pdfچکیده لاتین. 1395/11/23131219دانلود
1338e.pdfچکیده فارسی. 1395/11/23201071دانلود

نویسندگان
hide/show

ردیف نام همکار استاد راهنما/ مشاور/ نام دانشجو
1محمد نجفی مصلحاستاد راهنما اول/ اصلی
2حمید ابطحیاستاد مشاور
3حمید کاظمیاننویسنده پایان نامه

مقالات مرتبط
hide/show

عنوان مقاله