شناسایی سودوموناس آئروژینوزا از نمونه های بالینی بر اساس تکثیر ژنهای algD,oprL,ExoA, ومقایسه آن با روش فنوتیپیک.


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
نویسندگان
نویسندگان
مقالات مرتبط
مقالات مرتبط
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک

اطلاعات کلی پایان نامه
hide/show

کد 1365
عنوان فارسی پایان‌نامه شناسایی سودوموناس آئروژینوزا از نمونه های بالینی بر اساس تکثیر ژنهای algD,oprL,ExoA, ومقایسه آن با روش فنوتیپیک.
عنوان لاتین پایان‌نامه Identification of Pseudomonas aeruginosa from clinical samples based on agreed amplified algD,ExoA ,oprL and comparison to phenotype mothe.
گروه ایمونولوژی و میکروبیولوژی
دانشکده/محل خدمت دانشکده پزشکی
دانشجویان صدیقه رشنوطایی.
تاریخ تصویب
تاریخ شروع 1390/12/17
تاریخ دفاع 1393/10/17
سال
مقطع تحصیلی پایان نامه دکتری حرفه ای (دکترای عمومی)
نوع پایان نامه مداخله ای (Interventional) و کارآزمایی بالینی (Clinical Trial)
بودجه 50600000
وضعیت پایان نامه
محل اجرای پایان نامه دانشگاه علوم پزشکی اراک
محل اعتبار پایان نامه بودجه پژوهشی
نحوه مشارکت پایان نامه دکتری حرفه ای
کد اخلاق 90-122-2
تاریخ تصویب شورای اخلاق
نمره کل دفاع
کلمات کلیدی

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
چکیده فارسی پایان نامهمقدمه:. سودوموناس آئروژینوزا یکی از رایج ترین عوامل عفونتهای بیمارستانی به حساب می آورند. در چند دهه اخیر مقاومت ذاتی واکتسابی آنتی بیوتیکی پسودوموناس آئروژینوزا کنترل عفونت با این سویه ها را مشکل کرد ه است .بیشتر آزمایشگاهها برای شناسایی پسودوموناس آئروژینوزا از روش کشت استفاده می کنند ولی روشی وقت گیر می باشد از طرفی دارای نتایج کاذب می باشد.در این تحقیق برای انجام روش PCR ما از دو نوع پرایمر اختصای بهره گرفته ایم وقصد داریم با مقایسه نتایج حاصل از PCR باستفاده از پرایمرهای منتشر شده در مقالات وپرایمرهای طراحی شده در این تحقیق به کمک آنالیز بیوانفرماتیک به نتایج دقیق تری دست یابیم .هدف از این تحقیق بررسی حساسیت PCR در تشخیص باکتری سودوموناس آئروژینوزا در نمونه های کلینیکی با استفاده از طراحی شده و پرایمر های منتشر شده در مقالات می باشد. . مواد وروش کار:در این تحقیق 150نمونه کلینیکی جمع شده وPCR با هدف سه ژن بسیار اختصاصی این باکتری به نام های ژن ,exoA oprL و algD انجام گرفت .برای جداسازی کروموزم باکتری از نمونه های بیماران از کیت invitec,Germany)) استفاده شد.DNA استخراج شده در دمای C 20- نگهداری شدند. با کمک روش آنالیز بیوانفورماتیکی برای نواحی بسیارثابت ژنهای فوق پرایمرهای اختصاصی طراحی شد . بااستفاده ازپرایمرهای طراحی شده وپرایمرهای منتشرشده درمقالات نمونه هااز نظر وجود پسودوموناس آئروژینوزا مورد ارزیابی به روش PCR قرار گرفت. نتایج: در این مطالعه حساسیت و اختصاصیت واکنش PCR با استفاده از پرایمرهای طراحی شده ومنتشر شده در مقالات مورد بررسی وارزیابی قرار گرفت 70 سویه سودوموناس آئروژینوزادرکشت نمونه هاجداشد .با بهره گیری از پرایمرهای ژنsRNA16 تمام 70 نمونه کشت مثبت نتایج یکسانی داشتند در حالیکه با بکارگیری پرایمرهای طراحی شده نتایج مثبتPCRبه ترتیب برا ی ژنهایexoA،oprLوalgDدر 67 ، 70 و69 نمونه بدست امدکه بترتیب 96.15 , 100و98.6 ℅دارای حساسیت میباشد . درصورتیکه باپرایمرهای منتشرشده نتایج مثبت به ترتیب برا ی ژنهای فوق در57، 49 و 28 نمونه بدست امدکه بترتیب5/81 ℅، 70℅ و 40℅ دارای حساسیت میباشد.برای نشان دادن اختصاصیت واکنش PCR تمام 150 نمونه بیمار با کمک دو نوع پرایمر واکنش PCR با هدف سه ژن فوق انجام گرفت اختصاصیت واکنش با پرایمرهای طراحی شده 100%بود یعنی تمام نمونه های کشت منفی با روش PCR هم منفی بودند.درحالیکه با کمک پرایمرهای منتشر شده در مقالات سه نمونه بیمار که کشت منفی داشتند PCR برروی ژن alg وopr مثبت گزارش گردید در واقع اختصاصیت واکنش با پرایمرهای منتشر شده 94.2 گزارش گردیده است. نتیجه گیری: در این بررسی دو نوع پرایمر و سه ژن حفاظت شده پسودوموناس آئروژینوزا برای تشخیص به روش PCR مورد استفاده قرار گرفت و نتایج مورد ارزیابی قرار گرفت.نتایج این تحقیق نشان دادکه بابکارگیری پرایمرهای اختصاصی مناسب درتکنیکPCRمعمولی میتوان باحساسیت وویژگی بسیاربالاکلونیزاسیون سودوموناس آئروژینوزارادربیماران حساس مثل سیستیک فیبروزیس خیلی زودترازمثبت شد ن کشت نشان داد.
چکیده انگلیسی پایان نامه Introduction: Pseudomonas aeruginosais a common nosocomial pathogen and the second agent isolated from patients with hospital associated pneumonia,(HAP),burn patients,immonocomprise patients,. infection in burn wound patient are common and are difficult to control. In this national study ,we collection specimens patients(wound swab,Blood,urin,CSF floid,..)period between 2011 to 2012 and we compared the sensitivity and specificity already published primers with designed primers by PCR using exoA gene,oprL gene and algD gene for rapid detection of p.aeruginosa in the patients in Iran. Ashayer.Hospital. Material and method : In this study a total 150 direct specimens was collected .specimens proccecing for polymerase Chain Reaction (PCR) the exotoxin gene,lipoprotein L gene and GDP mannos dehydrogenas gene was amplified by Polymerase chain Reaction (PCR)by tow type primers.one published primer and designed primers. Result : Of 150 clinical specimens ,70 yielded Pseudomonas aeruginosa in culture method and 70 yielded pseudomonas aeruginosa using universal primer(16s rRNA), PCR assay using published primer found 58,49,28 samples as being positive for P.aeruginosa culture but PCR assay using designed primers found 67,70,65 as positive for P.aeruginosa.Sencitivity is %94 and specificity is %100.
نام فایل عنوان پیوست تاریخ درج فایل اندازه فایل دانلود
1365c.pdfچکیده لاتین. 1395/12/02183159دانلود
1365d.pdfچکیده فارسی. 1395/12/02256115دانلود

نویسندگان
hide/show

ردیف نام همکار استاد راهنما/ مشاور/ نام دانشجو
1محمد نجفی مصلحاستاد راهنما اول/ اصلی
2احسان اله غزنوی راداستاد راهنما
3حمید ابطحیاستاد مشاور
4غلامرضا طالعیاستاد مشاور
5صدیقه رشنوطایینویسنده پایان نامه

مقالات مرتبط
hide/show

عنوان مقاله