تولید لایزوستافین نوترکیب و بررسی فعالیت آنزیمی آن بر استافیلوکوک اورئوس در شرایط In vivo و In vitro.


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
نویسندگان
نویسندگان
مقالات مرتبط
مقالات مرتبط
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک

اطلاعات کلی پایان نامه
hide/show

کد 1379
عنوان فارسی پایان‌نامه تولید لایزوستافین نوترکیب و بررسی فعالیت آنزیمی آن بر استافیلوکوک اورئوس در شرایط In vivo و In vitro.
عنوان لاتین پایان‌نامه Production of recombinant lysostaphin and evalution of its enzymatic activity on s.aureus in invivo and invitro conditional .
گروه ایمونولوژی و میکروبیولوژی
دانشکده/محل خدمت دانشکده پزشکی
دانشجویان لیلافرهنگ نیا.
تاریخ تصویب
تاریخ شروع 1391/04/07
تاریخ دفاع 1393/04/31
سال
مقطع تحصیلی پایان نامه دکتری حرفه ای (دکترای عمومی)
نوع پایان نامه مطالعات علوم پایه (Experimental)
بودجه 80800000
وضعیت پایان نامه
محل اجرای پایان نامه دانشگاه علوم پزشکی اراک
محل اعتبار پایان نامه بودجه پژوهشی
نحوه مشارکت پایان نامه پزشکی عمومی
کد اخلاق 91-128-6
تاریخ تصویب شورای اخلاق
نمره کل دفاع
کلمات کلیدی

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
چکیده فارسی پایان نامهچکیده زمینه و هدف: استافیلوکوک اورئوس عامل طیف وسیعی از عفونت ها، از عفونت های پوستی تا انتشار آن ها و عفونت های سیستمیک منجر شونده به نارسایی ارگانی و مرگ می باشد. مقاومت دارویی در این گروه از پاتوژن ها یک نگرانی جهانی است و نیازمند توسعه ی عوامل درمانی جدید می باشد. لایزوستافین یک نمونه از این عوامل است. لایزوستافین یک باکتریوسین تولید شده بوسیله ی استافیلوکوک سیمولانس می باشد که باعث کشتن سلول های استافیلوکوک اورئوس از طریق تخریب دیواره سلولی استافیلوکوک می شود. هدف از این مطالعه بیان بالا و بررسی فعالیت ضد استافیلوکوکی پروتئین نوترکیب لایزوستافین بر علیه استافیلوکوک اورئوس تحت شرایط In vitroو In vivo می باشد. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، قطعه حاوی ناحیه پپتید بالغ ژن لایزوستافین به طول 738 جفت باز پس از تکثیر با استفاده از روش PCR در ناقل پلاسمیدیpET32a کلون و بیان شد. پس از خالص سازی بر اساس کروماتوگرافی تمایلی، پروتئین نوترکیب لایزوستافین با روش وسترن بلات با استفاده از سرم موش های تلقیح شده با پروتئین تجاری لایزوستافین بررسی شد. سپس فعالیت ضد استافیلوکوکی لایزوستافین نوترکیب تولید شده در آزمایشگاه در شرایط in vitro و in vivo ارزیابی گردید. یافته ها: نتایج PCR و تعیین توالی نشان داد که ژن هدف به درستی در ناقل پلاسمیدی کلون شده است. بیان پروتئین با استفاده از IPTG القا شد. پروتئین بیان شده بر اساس کروماتوگرافی تمایلی به وسیله کیت Ni-NTA تخلیص و با آنتی بادی های استفاده شده در وسترن بلات واکنش داد. پروتئین نوترکیب با وزن مولکولی 42 کیلو دالتون به دست آمد. نتایج حاصل از بررسی فعالیت ضد استافیلوکوکی نشان داد که لایزوستافین نوترکیب قادر به لیز سلولی و کشتن سلول های استافیلوکوک اورئوس در بینی حیوان می باشد. نتیجه گیری: پروتئین نوترکیب لایزوستافین قادر به لیز سلول های استافیلوکوک اورئوس می باشد، از این رو این پتانسیل را دارد که در پیشگیری و درمان عفونت های استافیلوکوکی به کار گرفته شود. بنابراین با تولید پروتئین خالص و فعال لایزوستافین در آزمایشگاه می توان آن را به عنوان یک داروی موثر برای استافیلوکوک اورئوس مطرح کرد.
چکیده انگلیسی پایان نامهAbstract Background: Staphylococcus aureus causes a wide range of infections, from skin infections disseminated systemic infections leading to organ failure and death. drug resistance in this group of pathogens is a world-wide concern and needs to development of novel agents. Lysostaphin, an example of such a novel agents, is a bacteriocin secreted by Staphylococcus simulans to kill Staphylococcus aureus through proteolysis of the Staphylococcus cell wall. The aim of this study was to high level expression and evaluation of antistaphylococcal activity of recombinant lysostaphin protein under invitro and in vivo conditions. Materials and Methods: In this experimental study, the mature peptide region of lysostaphin gene (738 base pair) amplified by PCR method, then was cloned and expressed into the expression vector pET-32a. The expressed protein was purified by affinity- chromatography and was studied by western blotting using sera from immunized mice with commercial lysostaphin. Then evaluated the invitro and invivo antistaphylococcal activity of recombinant lysostaphin produced in laboratory. Results: PCR and sequencing results showed the successful cloning of the target gene into the recombinant vector. The expression of protein was induced by IPTG and the expressed protein was purified by affinitychromatography using (Ni-NTA) kit. The recombinant protein was recognized by antibodies in western blotting. The recombinant protein with molecular weight 42 KDa resultant. results antistaphylococcal activity showed that recombinant lysostaphin Produced in laboratory has cell lysis activity and is effective for kill S.aureus in the nose of animal. Conclusion: Lysostaphin protein produced in laboratory had cell lysis activity against S.aureus, hence has potential to be used to prevent or treat staphylococcal infectins. Therefore, production of pure and active recombinant Lysostaphin protein in vitro could be considered to be a effective drug for Staphylococcus aureus.
نام فایل عنوان پیوست تاریخ درج فایل اندازه فایل دانلود
1379d.pdfچکیده فارسی. 1395/12/07128444دانلود
1379e.pdfچکیده لاتین. 1395/12/07347257دانلود

نویسندگان
hide/show

ردیف نام همکار استاد راهنما/ مشاور/ نام دانشجو
1حمید ابطحیاستاد راهنما اول/ اصلی
2احسان اله غزنوی راداستاد مشاور
3صفیه صوفیاناستاد مشاور
4لیلا فرهنگ نیانویسنده پایان نامه

مقالات مرتبط
hide/show

عنوان مقاله