بررسی تاثیر گیاه مشگک بر اضطراب پس از سکته قلبی.


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
نویسندگان
نویسندگان
مقالات مرتبط
مقالات مرتبط
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک

اطلاعات کلی پایان نامه
hide/show

کد 1397
عنوان فارسی پایان‌نامه بررسی تاثیر گیاه مشگک بر اضطراب پس از سکته قلبی.
عنوان لاتین پایان‌نامه Effect of barilax® on anxiety after myocardial infarction.
گروه پرستاری / کارشناسی (سلامت جامعه، روان، مدیریت)
دانشکده/محل خدمت دانشکده پرستاری
دانشجویان حسین شکری.
تاریخ تصویب
تاریخ شروع 1391/07/05
تاریخ دفاع 1393/04/18
سال
مقطع تحصیلی پایان نامه دکتری حرفه ای (دکترای عمومی)
نوع پایان نامه مداخله ای (Interventional) و کارآزمایی بالینی (Clinical Trial)
بودجه 7800000
وضعیت پایان نامه خاتمه یافته است
محل اجرای پایان نامه شهر خمین
محل اعتبار پایان نامه بودجه پژوهشی
نحوه مشارکت پایان نامه پزشکی عمومی
کد اخلاق 91-134-8
تاریخ تصویب شورای اخلاق
نمره کل دفاع
کلمات کلیدی

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
چکیده فارسی پایان نامهزمینه تحقیق: بیماران مبتلا به سکته قلبی با تنش زاهای متـعددی روبرو هستند که می تواند سبب افزایش اضطراب بیمار شده و بر سیر بالینی بیماری تاثیر منفی بگذارد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر گیاه مشگک بر اضطراب پس از سکته قلبی انجام گردید. روش مطالعه: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی است که بر روی 90 بیمار مبتلا به سکته حاد قلبی، انجام گرفته است. نمونه ها با استفاده از روش نمونه گیری آسان انتخاب و به صورت تخصیص تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفته اند. پس از 24 ساعت در گروه مداخله دو بار در روز 100 میلی گرم از کپسول نرم حاوی اسانس مشکک و در گروه کنترل نیز دارونما داده شده است. میزان اضطراب بیماران 24 و 96 ساعت پس از بروز سکته قلبی با آزمون اضطراب اشپیلبرگ مورد سنجش قرار گرفت. کلیه داده ها با استفاده از آزمون کای دو و آزمون تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: میانگین سنی شرکت کنندگان در مطالعه 47/11 ± 07/61 می باشد. از نظر جنسی در گروه مداخله 51 درصد مذکر و 49 درصد مونث و در گروه کنترل 71 درصد مذکر و 29 درصد مونث می باشند. میانگین نمره اضطراب قبل از مداخله در گروه مداخله91/46 و در گروه کنترل 24/46 بود و اختلاف معنی داری بین میانگین نمره اضطراب در بین دو گروه مشاهده نشد. این در حالی است که میانگین نمره اضطراب بعد از مداخله در گروه مداخله 23/6 ± 35/33 و در گروه کنترل 33/5 ± 48/36 بود که اختلاف معنی داری بین دو گروه دیده شد (01/0p-value=). نتیجه گیری: با توجه به یافته های این پژوهش به نظر می رسد مصرف داروی مشگک برمیزان اضطراب بیماران مبتلا به سکته قلبی مؤثر است. لذا می توان تجویز این دارو را به عنوان یک داروی مؤثر در کنترل اضطراب پس از سکته قلبی، پیشنهاد نمود.
چکیده انگلیسی پایان نامهAbstract Introduction: Patients with myocardial infarction are faced to multi stressors in which cause to increase their anxiety. This study with the goal of determination of the effect of Durosia Anethifolia (Barilax) on anxiety after myocardial infarction was accomplished. Method: This is a clinical trial which was done on 90 patients with MI. All people were selected by simple method at first and then they randomly allocated into two intervention and control groups. After 24 hours, perl of Barilax 100 mg/ twice per day were prescribed for intervention group, and the same dosage of placebo was given to control group. Anxiety rate 24 and 96 hours after MI by State Trait Anxiety Inventory (STAI) were measured. All data with X2 and T tests were analyzed. Results: The mean age of patients in intervention group was 60.68 ±12.48 and 61.46 ±10.48 in control group.There is no significant difference between two groups based on sex. Before intervention, there is no significant difference between two groups based on their mean of anxiety levels. But, after intervention, the mean of anxiety rate in intervention group was 33.35±6.23 and in control group was 36.48 ±5.33 with a significant difference (P= 0.012). Conclusion: Oral consumption of Durosia Anethifolia (Barilax) on state anxiety level of the patients was effective. So prescription of it as an effective drug on controlling of anxiety after myocardial infarction is recommended.
نام فایل عنوان پیوست تاریخ درج فایل اندازه فایل دانلود
1397b.pdfچکیده لاتین. 1395/12/1417722دانلود
1397c.pdfچکیده فارسی. 1395/12/14175213دانلود

نویسندگان
hide/show

ردیف نام همکار استاد راهنما/ مشاور/ نام دانشجو
1داود حکمت پواستاد راهنما اول/ اصلی
2حمیدرضا ابراهیمی فخاراستاد مشاور
3حسین شکرینویسنده پایان نامه

مقالات مرتبط
hide/show

عنوان مقاله