تشخیص هلیکوباکتر پیلوری در مدفوع بر اساس آنتی بادیهای ضد پروتئین نوترکیب CagA.


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
نویسندگان
نویسندگان
مقالات مرتبط
مقالات مرتبط
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک

اطلاعات کلی پایان نامه
hide/show

کد 1402
عنوان فارسی پایان‌نامه تشخیص هلیکوباکتر پیلوری در مدفوع بر اساس آنتی بادیهای ضد پروتئین نوترکیب CagA.
عنوان لاتین پایان‌نامه Diagnosis of Helicobacter pylori in stool of patients with Anti recombinant CagA protein.
گروه ایمونولوژی و میکروبیولوژی
دانشکده/محل خدمت دانشکده پزشکی
دانشجویان مهتاب بنیادی.
تاریخ تصویب
تاریخ شروع 1391/09/01
تاریخ دفاع 1393/03/21
سال
مقطع تحصیلی پایان نامه دکتری حرفه ای (دکترای عمومی)
نوع پایان نامه مطالعات علوم پایه (Experimental)
بودجه 51000000
وضعیت پایان نامه خاتمه یافته است
محل اجرای پایان نامه دانشکده پزشکی اراک.
محل اعتبار پایان نامه بودجه پژوهشی
نحوه مشارکت پایان نامه پزشکی عمومی
کد اخلاق 91-138-12
تاریخ تصویب شورای اخلاق
نمره کل دفاع
کلمات کلیدی

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
چکیده فارسی پایان نامهزمینه و هدف:هلیکوباکتر پیلوری یک باسیل گرم منفی که هم اکنون به عنوان عامل اتیولوژیک گاستریت مزمن ولنفوم معده شناخته شده است.احتمالاً این باکتری معمول ترین عفونت مزمن باکتریال در انسان بوده که تقریباً نیمی از جمعیت جهان را آلوده نموده است.ژن cagA یکی از پروتئین های سطحی غشاء خارجی هلیکوباکتر پیلوری است که از قدرت ایمنی زایی بالایی بر خوردار است که پس از ورود به سلولهای اپی تلیال معده،منجر به دوکی شدن سلول میزبان وتخریب آن می شود همچنین وجود این ژن در باکتری باعث مستعد شدن آن برای کلونیزاسیون بیشترو توانایی بیشتر این ارگانیسم جهت پاسخ ایمنی شدیدتر در سلولهای اپی تلیال معده می گردد.هدف از انجام این طرح تحقیقاتی با تولید ناحیه انتی ژنیک پروتئین CagA و تزریق این پروتئین به حیوان آزمایشگاهی آنتی بادی ضد آن تولید گردد.سپس با انجام آزمایش وسترن بلات وجود پروتئین ترشح شده از باکتری در مدفوع مبتلایان به هلیکوباکتر پیلوری بررسی شد واز این پروتئین می توان برای تهیه و طراحی کیت های تشخیصی و حتی طراحی واکسیناسیون استفاده کرد. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، قطعه حاوی ناحیه دارای بالاترین خاصیت آنتی ژنیک ژنCagA به طول1245 جفت بازکه در تحقیقات قبلی در گروه میکروب شناسی بدست آمد. ناحیه ژنوم مربوط به نواحی آنتی ژنیک cagA وارد سلول Escherichia coli گردید. پس از خالص سازی پروتئین نوترکیب، آنتی ژنیسیته آن به روش وسترن بلات با سرم رت های تلقیح شده با پروتئین نوترکیب خالص شده بررسی شد ،سپس با انجام آزمایش وسترن بلات وجود پروتئین ترشح شده از باکتری در مدفوع مبتلایان به هلیکوباکتر پیلوری بررسی شد. یافته ها: نتایج PCR و تعیین توالی نشان داد که ژن هدف به درستی در ناقل مورد نظر کلون شده است. بیان پروتئین با استفاده از IPTG القا شد. پروتئین بیان شده به وسیله کیت Ni-NTA تخلیص گردید و با آنتی بادی های استفاده شده در وسترن بلات واکنش داد. آنتی بادی ضد پروتئین نوترکیب cagA قادر به شناسایی شکل طبیعی این پروتئین درمدفوع تقریباً 70 %از بیمارانی که تست آنتی ژن مدفوعی شان مثبت شده است بود. نتیجه گیری: پروتئین نوترکیب cagA دارای خاصیت آنتی ژنیک و ایمنوژنیک می باشد.با استفاده از تولید نواحی آنتی ژنیک پروتئین ،تولید آنتی بادی ضد آن ،پروتئین طبیعی cagA را در مدفوع مبتلایان شناسایی کرد. بنابراین می توان از آن به عنوان کاندید مناسبی برای طراحی کیت های تشخیصی و واکسن هلیکوباکتر پیلوری استفاده نمود.
چکیده انگلیسی پایان نامهAbstract: Detection of Helicobacter pylori in faeces by antibodies against recombinant protein CagA Background: Helicobacter pylori is a gram-negative bacillus that is now known as the etiologic agent for chronic gastritis to gastric lymphoma. These bacteria are probably the most common chronic bacterial infections in humans that nearly half the world's population is infected. CagA gene of Helicobacter pylori outer membrane protein surface that has a high immunity power After entering the epithelial cells of the stomach, leading to spindle cells that are destroyed by the host there is also the gene that predisposes to colonization of the bacteria causing more and more the ability of the organism to a more intense immune response in gastric epithelial cells is. The aim of this research project with the production of an antigenic protein CagA protein injected into laboratory animals to produce antibodies against it. Then there is Western blot analysis of proteins secreted by the bacteria in the stool of patients with H. pylori was And the protein can be used to design and develop diagnostic kits and vaccines designed to be used. Materials and Methods: In this study, the highest property antigenic fragment containing the CagA gene length 1245 bp obtained in previous studies in the Department of Microbiology Antigenic regions of the genome of E.coli cells were cagA after purification of the recombinant protein, its antigenicity by Western blot with sera inoculated with purified recombinant proteins were analyzed, Then there is Western blot analysis of proteins secreted by the bacterium Helicobacter pylori in the stool of patients were studied. Results: PCR and sequencing results showed that the cloned target gene vector is properly Protein expression was induced using IPTG. The expressed protein was purified by Ni-NTA kit And reacted with antibodies used in Western blot. And reacted with antibodies used in Western blot. Conclusion: CagA protein antigenic properties and is Immunogenicity. Using antigenic regions of the protein, the production of antibodies against the natural protein cagA was detected in the feces of patients So it can be a good candidate for H. pylori vaccine design and can be used in diagnostic kits.
نام فایل عنوان پیوست تاریخ درج فایل اندازه فایل دانلود
1402c.pdfچکیده فارسی. 1395/12/15164109دانلود
1402d.pdfچکیده لاتین. 1395/12/15184425دانلود

نویسندگان
hide/show

ردیف نام همکار استاد راهنما/ مشاور/ نام دانشجو
1حمید ابطحیاستاد راهنما اول/ اصلی
2احسان اله غزنوی راداستاد مشاور
3قاسم مسیبیاستاد مشاور
4مهتاب بنیادینویسنده پایان نامه

مقالات مرتبط
hide/show

عنوان مقاله