بررسی ایمنی همورال اختصاصی و پروفایل سایتوکاینی در ناقلین استافیلوکوکوس اورئوس.


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
نویسندگان
نویسندگان
مقالات مرتبط
مقالات مرتبط
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک

اطلاعات کلی پایان نامه
hide/show

کد 1410
عنوان فارسی پایان‌نامه بررسی ایمنی همورال اختصاصی و پروفایل سایتوکاینی در ناقلین استافیلوکوکوس اورئوس.
عنوان لاتین پایان‌نامه Evaluation of specific humoral respons andcytokine profile in carriage of staphylococcus aureus .
گروه ایمونولوژی و میکروبیولوژی
دانشکده/محل خدمت دانشکده پزشکی
دانشجویان نسیمه فردموسوی.
تاریخ تصویب
تاریخ شروع 1391/11/18
تاریخ دفاع 1393/09/05
سال
مقطع تحصیلی پایان نامه دکتری حرفه ای (دکترای عمومی)
نوع پایان نامه مقطعی ( Cross Sectional)
بودجه 81000000
وضعیت پایان نامه خاتمه یافته است
محل اجرای پایان نامه دانشگاه علوم پزشکی اراک
محل اعتبار پایان نامه بودجه پژوهشی
نحوه مشارکت پایان نامه دکتری حرفه ای
کد اخلاق 92-143-3
تاریخ تصویب شورای اخلاق
نمره کل دفاع
کلمات کلیدی

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
چکیده فارسی پایان نامهچکیده فارسی مقدمه: استافیلوکوکوس اورئوس یک باکتری خارج سلولی گرم مثبت، که علت طیف گسترده ای ازبیماریها است. تقریبا 30 درصد ازجمعیت افراد سا لم حامل استافیلوکوکوس اورئوس به طور پایدار و یا گذرا در بینی خود می باشند.حدود 80 درصد از عفونتهای مهاجم بیمارستانی استافیلوکوکوس اورئوس با منشاء آندوژن درحاملین بینی می باشد.بنابراین هدف از این مطالعه بررسی نقش پاسخ ایمنی همورال اختصاصی و پروفایل سایتوکاینی در ناقلین استافیلوکوکوس اورئوس می باشد . روش کار: از 1000 نفر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک نمونه گیری انجام شد و از این بین 10 نفر به عنوان غیرحامل، 10 نفر به عنوان نفرحامل پایدار و 10 نفر حامل موقت و 10 نفر CA_MRSA ونمونه گیری از 10 نفراز بیماران پس از سه روز بستری شدن به عنوان HA-MRSA انتخاب شدند و و توسط آزمایشهای بیوشیمیایی استانداراز نظر داشتن استاف اورئوس دربینی تعیین هویت شدند .سپس استخراج DNA و PCR انجام شد. در مجموع 106×2-1سلول در200میکرولیترRPMI1640 همراه با 10 درصد FBSبا 5 میکروگرم بر میلی لیتر آنتی ژن اختصاصی استاف اورئوس و فیتو هموگلوتنین((PHA به عنوان کنترل مثبت تحریک شد .سپس، MTTبه سلول هااضافه شد و سپس انکوباسیون و در نهایت 200 میکرولیتراز DMSOاضافه شد.چگالی نوری (OD) سلول های تحریک شده وتحریک نشده در 545نانومتراندازه گیری شد.پاسخ سلولهای تحریک شده با استفاده از روش MTT از نظرضریب تحریک واز طریق تقسیم ODازسلول های تحریک شده به ODمربوطه به آنهایی که تحریک نشده اند بدست آمد . برای بررسی تکثیر سلول نیز از روش MTT استفاده گردید. میزان سیتوکینهای IL17, IL5, INFγ,TGFβ در مایع رویی کشت سلول و همچنین در سرم بیماران مورد ارز یابی قرارگرفت. نتایج: با توجه به بخش نتایج مولکولی میزان افراد غیر حامل از بقیه گروهها بالاتر بود. همچنین میزان تحریک حاملین از غیرحاملین کمتر بود. همچنین میزان IL-5 , TGFβ,INFγدر سوپ سلولی حاملین پایدار از گروههای دیگر بالاتر بود. همچنین میزان IL-5 , TGFβ,INFγ در سرم افراد HA-MRSA از همه گروه ها بالاتر بود. نتیجه گیری: اگر چه مطالعات قبلی نشان داده اند که ایمنی ذاتی می تواند حاملین بینی را سرکوب کند، نتیجه مانشان می دهد که سلول های ایمنی با واسطه سلول نیزممکن است در حاملین بینی استاف اورئوس موثر باشد، این یافته می تواند میزان بالایی ازعفونت درون زا در حاملین بینی توضیح دهد. با توجه به فلور بودن این باکتری حتی بر روی پوست، امکان مبتلا شدن اکثر افراد در طول زندگی وجود دارد، می تواند از طریق دست دادن هم انتقال پیدا کند ، همچنین میزان بالا بودن این سایتوکاین ها در HA-MRSA باتوجه به اینکه این سایتوکاین ها (IL-5و (INFγاثر مهاری بر روی یکدیگر دارند و همچنین TGFβ در کنترل تنظیم این دو سایتوکاین نقش دارد، در نتیجه این افراد به علت بستری شدن در بیمارستان به علت بیماری های مختلفی که داشته اند ممکن است، هر کدام از این سایتوکاین ها به دلیلی افزایش یافته باشد.
چکیده انگلیسی پایان نامهBackground: Staphylococcus aureus is a Gram-positive extracellular bacterium that is causes a broad spectrum of diseases. Approximately 30% of the healthy populations carry S. aureus in the nose in form permanent and transient carriers. About 80% of invasive nosocomial S. aureus infections are of endogenous origin in nasal carriers. The aim of present study is to evaluation of specific humoral respons and cytokine profile in carriage of staphylococcus aureuse. Method: One hundred volunteers weresampledfrom the Arak University of Medical Sciences (Arak, Iran) .Of these, 10 person as NOn Carriers, 10 person were persisten Carriers and 10 patients Carriers Intermittent and 10 CA_MRSA and samples were perfomed from 10 person from patients after three days of hospitalization as HA_MRSA. The isolates were perfomed identified as S. aureus by standard biochemical. DNA extraction and PCR was performed . A total of 1-2×106 cells in 200μl RPMI 1640 supplemented with 10% FBS were stimulated with 5μg/mL S.aureus specific antigen and PHA in control cells. Next, MTT were added to the cells, followed by incubation, and finally 200μl of DMSO were added. The optical density (OD) values of stimulated and non-stimulated cells were measured at 545 nm. All experiments were performed in triplicates. Proliferation responses for the MTT assay were expressed in terms of the mean stimulation index (SI) and obtained by dividing the OD values of stimulated cells by the respective OD values of the non-stimulated ones. Proliferation was checked by the MTT assay method. ThecytokineIL17, IL5, INFg, TGFβ were evaluatedincell culturesupernatantsand inserum. Results: According to the results of molecular-level non-carriers was higher than other groups. Also , rate of proliferation in S.aureus nasal carriers compare to noncarrier group was significantly reduced. The rate ofIL-5, TGFβ, INFγSupernatant persistant carriers compare to other group was Increased Also rate of IL-5, TGFβ, INFγ in serum HA-MRSA was significantly higher. Conclusion: Although previous studies have shown that innate immunity could be suppressed by nasal carriage, our result indicating that cell mediated immunity also might be affected during the nasal carriage of S.aureus. This finding can explain the high rate of endogenous infection in nasal carriers. According to that the bacterial flora on the skin , thus allowing the majority of infected individuals during life , Also it can transmit to other people, even by the handclasp.The high levels of these cytokines in the HA-MRSA according to the cytokines (IL-5 and INFγ inhibitory effect on each other and TGFβ in the controlled setting of these two cytokines are involved, so this group of diseases, because these people have been hospitalized for other disease that may have caused increased each of these cytokines.
نام فایل عنوان پیوست تاریخ درج فایل اندازه فایل دانلود
1410b.pdfچکیده لاتین. 1395/12/17278956دانلود
1410c.pdfچکیده فارسی. 1395/12/17177428دانلود

نویسندگان
hide/show

ردیف نام همکار استاد راهنما/ مشاور/ نام دانشجو
1احسان اله غزنوی راداستاد راهنما اول/ اصلی
2قاسم مسیبیاستاد راهنما
3نسیمه فرد موسوینویسنده پایان نامه
4علیرضا آموزنده نوباوهاستاد مشاور
5نادر زرین فراستاد مشاور

مقالات مرتبط
hide/show

عنوان مقاله