کلونینگ، بیان و استخراج نانو بیومتریال پروتئین نوترکیب فیوژن الاستین لایک پروتئین و فاکتور رشد اپیدرمی (HB FGF).


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
نویسندگان
نویسندگان
مقالات مرتبط
مقالات مرتبط
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک

اطلاعات کلی پایان نامه
hide/show

کد 1419
عنوان فارسی پایان‌نامه کلونینگ، بیان و استخراج نانو بیومتریال پروتئین نوترکیب فیوژن الاستین لایک پروتئین و فاکتور رشد اپیدرمی (HB FGF).
عنوان لاتین پایان‌نامه Cloning, expression and extraction of bio-nano materials recombinant fusion protein elastin-Like and Heparin binding epidermal growth factor (HB EGF).
گروه زیست فناوری پزشکی و پزشکی مولکولی
دانشکده/محل خدمت دانشکده پزشکی
دانشجویان مصطفی خلیلی.
تاریخ تصویب
تاریخ شروع 1392/02/18
تاریخ دفاع 1393/11/29
سال
مقطع تحصیلی پایان نامه دکتری حرفه ای (دکترای عمومی)
نوع پایان نامه مطالعات علوم پایه (Experimental)
بودجه 50000000
وضعیت پایان نامه خاتمه یافته است
محل اجرای پایان نامه دانشکده پزشکی
محل اعتبار پایان نامه بودجه پژوهشی
نحوه مشارکت پایان نامه پزشکی عمومی
کد اخلاق 92-146-11
تاریخ تصویب شورای اخلاق
نمره کل دفاع
کلمات کلیدی

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
چکیده فارسی پایان نامهچکیده زمینه و هدف: با توجه به روند فزآینده بیماری های دژنراتیو و تخریبی بافت وسلول که نیاز به بازسازی و ترمیم بافت های مختلف از جمله بافت پیوندی ، چربی ، استخوان ، درم ،نورون ، رگ و عروق و .... دارند و ضعف درمان های رایج باعث جهت گیری روش های نوین درمانی به روش هایی همانند مهندسی بافت و پزشکی ترمیمی شده است. یکی از پایه های مهندسی بافت ساخت بیومتریال هایی با قابلیت زیست تخریب پذیری ،زیست سازگاری،غیرایمونوژن بودن و قابلیت کنترل ساختار، وزن مولکولی و توالی می باشد. الاستین لایک پروتئین(ELP) با تمام قابلیتهای ذکر شده و نیز تولید ارزان قیمت بر اساس مهندسی ژنتیک گزینه مناسبی برای سنتز بیومتریال می باشد. علاوه بر موارد ذکر شده قابلیت خالص سازی پروتئین فیوژن همراه از طریق روش ارزان قیمت چرخه دمایی برگشت پذیر (ITC) از دیگر مزایای این پروتئین می باشد. با توجه به توانایی بیولوژیک فاکتور رشد اپیدرمی متصل شونده به هپارین (HB-EGF) برای بافت های آسیب دیده از جمله؛ پوست، عروق خونی، عضله، بافت چربی، تاندون، لیگامنت، غضروف، استخوان، دندان و عصب کاربرد فراوان دارند. سنتز بیومتریال تلفیقی ELP+ HB-EGF روش مناسبی برای ایجاد بیومتریال عملکردی است تا این سازه برای اهدافی از جمله ترمیم بیماری های نورودژنراتیو، ترمیم زخم، استخوان و غضروف و سنتز بیومتریال برای کاربرد های تولید ورقه های سلولی و کشت سه بعدی کاربرد فراوان خواهد داشت. با توجه به بررسی مقالات موجود، تا کنون در دنیا از روش کلونینگ و مهندسی ژنتیک جهت تولید بیومتریال تلفیقی ELP+ HB-EGF استفاده نشده است و با نظر به اینکه این پروتئین تلفیقی دارای نقش بسیار ارزشمندی در مهندسی بافت می باشد ضرورت انجام طرحی در زمینه تولید این پروتئین ها احساس می گردد. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی ، طراحی بیوانفورماتیکی ژن ناحیه عملکردی فاکتور رشد HB-EGF و سنتز رشته DNA آن بر اساس Codon usage بیانی E.coli انجام گرفته، با کلون کردن قطعه ژن در وکتور (+)a32 -pET کارایی بهینه شدن ژن بر بیان مشخص گشت. بهینه سازی وکتور بیانی (+)a32 -pET با جایگزینی قطعه طراحی شده و تولید وکتور MOD- pET انجام گرفت. الیگومریزاسیون ژن ELP در وکتور 18-pUC صورت گرفته و ژن منتخب همراه با فاکتور رشدHB-EGF برای تولید پروتئین فیوژن نوترکیب کلون و بیان گردید .تایید پروتئین بیان شده توسط وسترن بلاتینگ انجام گرفت. یافته ها : نتایج PCR و الکتروفورز DNA در ژل آگارز و تعیین توالی نشان داد که ژنهای هدف به درستی در ناقل مورد نظر کلون شده است. بیان پروتئین با استفاده از IPTG القا شده در ژل PAGE-SDS درستی بیان را نشان داد. پروتئین بیان شده بر اساس کروماتو گرافی تمایلی به وسیله کیت Ni-NTAو روش نوین ITC تخلیص شده و با آنتی بادی های استفاده شده در وسترن بلات واکنش داد. نتیجه گیری : تولید پروتئین نوترکیب فیوژن ELP -HB–EGF نشان دهنده کارایی روش های بیوانفورماتیک برای طراحی ژن برای روش های مهندسی ژنتیک می باشد. همچنین روش ITC در تخلیص پروتئین نوترکیب کارایی این روش را در کاهش هزینه و افزایش کارایی تولید نشان داد.
چکیده انگلیسی پایان نامهAbstract Background: Due to increasing degenerative disease and tissue and cells damage that requires repair of various tissues such as connective tissue, fat, bone, dermis, neurons, blood vessels and ....as well as weaknesses of the Current treatments causes for new methods of treatment and medical procedures such as tissue engineering has been restored. Basis of biomaterials for tissue engineering and manufacturing capabilities with biodegradable, biocompatible, non-immunogenic and control structure, molecular weight and sequence is. Elastin like Polypeptide (ELP) with all the features mentioned above and also inexpensive production by genetic engineering is a good choice for the synthesis of biomaterials. In addition to the foregoing, the ability of purified fusion protein with through inexpensive Inverse Transition Cycling (ITC) Another advantage of this protein. Due to the biological ability of heparin-binding epidermal growth factor (HB-EGF) for damaged tissues such as skin, blood vessels, muscle, adipose tissue, tendons, ligaments, cartilage, bones, teeth, nerves, are frequently used. Synthesis of biomaterials combined ELP + HB-EGF is a good way to create biomaterials performance to the structures for the purposes of restoration of neurodegenerative diseases, wound healing, bone and cartilage synthesis and of biomaterials for use in the manufacture of cell sheets and three-dimensional culture of will frequent usage. Based on the review of articles so far in the world has not been used from method cloning and genetic engineering to produce biomaterials ELP + HB-EGF fusion and regard to that the fusion protein has a valuable role in tissue engineering is the need for a project to produce these proteins will be felt. Materials and methods: In this experimental study, Bioinformatics design of area functional gene growth factor HB-EGF and synthesis DNA strand according to E.coli expression Codon usage was performed With cloning of the gene fragment in vector pET-32a(+) efficiency Optimized gene On expression was determined . Optimization expression vector pET-32a(+) with replacement piece was designed and produced pET-MOD vector. Oligomerization ELP gene was performed in pUC-18 vectors and selected genes associated with HB-EGF growth factor for the production of recombinant fusion protein was cloned and expressed. Protein expression was confirmed by western blotting. Results: PCR results and electrophoresis DNA in agarose gel and sequencing showed that the target gene was cloned into the vector correctly. Protein expression using IPTG induced PAGE-SDS gel showed a correct expression. Protein expression Purified based on affinity chromatography using Ni-NTA kit and a new method of ITC and reacted with antibodies used in Western blot. Conclusion: Production fusion recombinant protein ELP -HB-EGF indicates the performance of bioinformatics methods for the design of genes for genetic engineering techniques. Also ITC method for purification of recombinant protein, indicated the efficiency of this method in reduce costs and increase production efficiency.
نام فایل عنوان پیوست تاریخ درج فایل اندازه فایل دانلود
1419c.pdfچکیده فارسی. 1395/12/23116100دانلود
1419d.pdfچکیده لاتین. 1395/12/23106899دانلود

نویسندگان
hide/show

ردیف نام همکار استاد راهنما/ مشاور/ نام دانشجو
1مریم باعزماستاد راهنما اول/ اصلی
2حمید ابطحیاستاد مشاور
3مصطفی خلیلی درمنینویسنده پایان نامه

مقالات مرتبط
hide/show

عنوان مقاله