بررسی فنوتیپ و ژنوتیپ مقاومت به ضدعفونی کننده های آمونیوم چهار ظرفیتی در باکتری های جنس استافیلوکوکوس جدا شده از بیمارستان ولیعصر اراک.


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
نویسندگان
نویسندگان
مقالات مرتبط
مقالات مرتبط
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک

اطلاعات کلی پایان نامه
hide/show

کد 1423
عنوان فارسی پایان‌نامه بررسی فنوتیپ و ژنوتیپ مقاومت به ضدعفونی کننده های آمونیوم چهار ظرفیتی در باکتری های جنس استافیلوکوکوس جدا شده از بیمارستان ولیعصر اراک.
عنوان لاتین پایان‌نامه Phenotype and genotype of disinfectants quaternary ammonium resistance in staphylococci isolated from arak Valiasr hospital.
گروه ایمونولوژی و میکروبیولوژی
دانشکده/محل خدمت دانشکده پزشکی
دانشجویان نونا طاهری.
تاریخ تصویب
تاریخ شروع 1392/01/28
تاریخ دفاع 1393/07/23
سال
مقطع تحصیلی پایان نامه دکتری حرفه ای (دکترای عمومی)
نوع پایان نامه سایر مطالعات
بودجه 49600000
وضعیت پایان نامه خاتمه یافته است
محل اجرای پایان نامه .بیمارستان ولیعصر (عج)اراک
محل اعتبار پایان نامه بودجه پژوهشی
نحوه مشارکت پایان نامه دکتری حرفه ای
کد اخلاق 92-144-2
تاریخ تصویب شورای اخلاق
نمره کل دفاع
کلمات کلیدی

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
چکیده فارسی پایان نامه چکیده فارسی مقدمه استافیلوکوکوس ها از عوامل بسیارمهم در ایجاد عفونت های بیمارستانی می باشند.مقاومت به مواد بیوسایدی حاوی ترکیبات چهارظرفیتی آمونیوم در این دسته از باکتری ها نقش بسزایی در حضور و باقی ماندن آنها در محیط بیمارستان دارد.هدف از این مطالعه بررسی فنوتیپ و ژنوتیپ مقاومت نسبت به ترکیبات چهار ظرفیتی آمونیوم و کلرهگزیدین دی گلوکونات در سویه های جدا شده از عفونت ها و محیط بیمارستان می باشد تا بتواند گام مؤثری در جهت ارتقا وضعیت بهداشتی بیمارستان بردارد. روش کار ۱۵۰ ایزوله استافیلوکوکوس از محیط بیمارستان و عفونت ها جمع آوری گردید.حساسیت به مواد بیوسایدی شامل بنزالکونیوم کلراید، بنزتونیوم کلراید و کلرهگزیدین دی گلوکونات به روش colorimetric broth microdilution سنجیده شد. PCR برای یافتن ژن های G,J,H, Bqac A , smr , nor A , bla Z انجام گرفت. نتایج ۶۴ ٪ از سویه ها نسبت به بنزالکونیوم کلراید و۴/۶۱ ٪ از سویه ها نسبت به بنزتونیوم کلراید با μg/ml MIC < 128 ≥ 2 به عنوان مقاوم و یا با حساسیت کاهش یافته در نظر گرفته شدند.تمام سویه ها با μg/ml MIC < 1 ≥ 0.5 نسبت به کلرهگزیدین دی گلوکونات حساس بودند.۷/۶۸ ٪ از ایزوله ها دارای ژن Bqac A و ۲٪ از سویه ها دارای ژن smr و ۵۲ ٪ از سویه ها دارای ژن nor A و ۷/۶۶ ٪ دارای ژن bla Z بودند. بحث و نتیجه گیری نتایج این پژوهش که برای اولین بار در ایران حضور ژن های بیوسایدی را در استافیلوکوکوس های جدا شده از محیط و تجهیزات بیمارستانی بررسی می کند، حاکی از درصد بالای ژن های مقاومت به مواد بیوسایدی از جمله Bqac A و nor A در میان ایزوله های محیطی و بالینی استافیلوکوکوس می باشد که نیاز به توجه و تحقیق بیشتر در زمینه نوع و میزان ماده بیوسایدی مصرفی در محصولات بیوسایدی مورد استفاده در بیمارستان را طلب می کند.
چکیده انگلیسی پایان نامه Staphylococcus are the most important causes of nosocomial infections. Bacterial resistance towards biocides containing quaternary ammonium compounds play an important role in the presence and their stay in hospital. The purpose of this study was to investigate the phenotype and genotype resistance to QAC and chlorhexidine digluconate in strains isolated from hospital infections and the environment to be able to take an effective step to improve the health status of the hospital. Marerials and Methods 150 staphylococci isolated from hospital environment and infections were collected. Susceptibility to biocides include benzalkonium chloride, benzethonium chloride and chlorhexidine digluconate was measured by colorimetric broth microdilution method. PCR for all genes, qac AB,G,H,J, smr, nor A, bla Z was performed. Results 64 % of the isolates towards benzalkonium chloride and 61.4 % of the isolates towards benzethonium chloride with an 2 ≤ MIC< 128 μg/ml as a resistance or reduced susceptibility were considered. All strains with an 0.5 ≤ MIC< 1 were sensitive towards chlorhexidine digluconate. The qac AB gene was detected in 68.7 % isolates, whereas the smr gene was amplified in 2% isolates . The nor A and bla Z genes were detected concomitantly in 52 % and 66.7 % of the isolates. Conclusion The results of this study, which investigate biocide genes in Staphylococci isolated from hospital environment and equipments in iran for the first time, Indicate a high prevalence of biocide resistance genes, including qac AB and nor A among isolates of environmental and clinical staphylococci, That require further attention and research on the type and amount of material biocide used in biocide products used in hospital to demand.
نام فایل عنوان پیوست تاریخ درج فایل اندازه فایل دانلود
1423c.pdfچکیده فارسی. 1395/12/24265570دانلود
1423d.pdfچکیده لاتین. 1395/12/24199589دانلود

نویسندگان
hide/show

ردیف نام همکار استاد راهنما/ مشاور/ نام دانشجو
1احسان اله غزنوی راداستاد راهنما اول/ اصلی
2حمید ابطحیاستاد مشاور
3نادر زرین فراستاد مشاور
4نونا طاهرینویسنده پایان نامه

مقالات مرتبط
hide/show

عنوان مقاله