بررسی سایتوکاین های ویژه ایمنی سلولی و تکثیر سلولی در بیماران مبتلا به بروسلوز حاد و مزمن.


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
نویسندگان
نویسندگان
مقالات مرتبط
مقالات مرتبط
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک

اطلاعات کلی پایان نامه
hide/show

کد 1439
عنوان فارسی پایان‌نامه بررسی سایتوکاین های ویژه ایمنی سلولی و تکثیر سلولی در بیماران مبتلا به بروسلوز حاد و مزمن.
عنوان لاتین پایان‌نامه The profile of cytoknie in acute and choronic human brucellosis.
گروه ایمونولوژی و میکروبیولوژی
دانشکده/محل خدمت دانشکده پزشکی
دانشجویان خدیجه خسروی.
تاریخ تصویب
تاریخ شروع 1392/06/20
تاریخ دفاع 1394/03/11
سال
مقطع تحصیلی پایان نامه دکتری حرفه ای (دکترای عمومی)
نوع پایان نامه سایر مطالعات
بودجه 81000000
وضعیت پایان نامه خاتمه یافته است
محل اجرای پایان نامه استان مرکزی
محل اعتبار پایان نامه بودجه پژوهشی
نحوه مشارکت پایان نامه دکتری حرفه ای
کد اخلاق 92-152-16
تاریخ تصویب شورای اخلاق
نمره کل دفاع
کلمات کلیدی

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
چکیده فارسی پایان نامه سابقه و هدف: بیماری بروسلوز یک بیماری عفونی قابل انتقال بین انسان و دام در سراسر جهان می باشد که با عود فراوان و قابلیت مزمن شدن مشخص می شود. از آنجا که پاسخ های ایمنی در بروسلوز انسانی کمتر بررسی شده است، در این مطالعه تولید سایتوکاین ها در افراد مبتلا به این بیماری و افراد سالم ارزیابی شده است. مواد و روش ها: 25 بیمار مبتلا به بروسلوز حاد (با میانگین سنی 86/16±78/37)، 25 بیمار مبتلا به بروسلوز مزمن (با میانگین سنی 97/9±41/43) و 25 فرد سالم (با میانگین سنی 56/3±80/25)، بررسی شدند. نمونه های خون کامل و رقیق شده در حضور یا عدم حضور میتوژن یا باکتری های کشته شده بروسلا، به صورت کوکتل آنتی ژنیک، کشت داده شد. مقدار IFN-ɣ، IL-17، IL-5 و TGF-β با استفاده از ELISA ساندویچی اختصاصی و پاسخ های بلاستوژنیک لنفوسیت ها نیز توسط روش MTT ارزیابی گردید. یافته ها: تولید IFN-ɣ و پاسخ های پرولیفراتیو اختصاصی سلولهای بیماران با بروسلوز مزمن در مقایسه با بیماران حاد به طور معنی داری کاهش داشت (0.000=P). در حالیکه تولید IL-17 و TGF-β در دو گروه بیماران تفاوت فاحشی نداشت ولی در مقایسه با گروه کنترل کاهش معناداری نشان داد (0.000=p). تولید IL-5 در بیماران مزمن در مقایسه با بیماران حاد و گروه کنترل کاهش معنادار نشان داد (0.000=p). استنتاج: نتایج این مطالعه نشان می دهد الگوی سایتوکاینی سلول های T اختصاصی بروسلا در بیماران مبتلا به بروسلوز بین مراحل حاد و مزمن بیماری متفاوت می باشد. این یافته ها هم چنین بیان می نماید کاهش تولید سایتوکاین های Th1 و پاسخ های بلاستوژنیک سلول های T ممکن است ناشی از عدم پاسخگویی سلول های T افراد مبتلا به بروسلوز مزمن در برابر آنتی ژن های بروسلا باشد.نتایج همچنین نشان می دهند که الگوی سایتوکاینی در فرم مزمن بیماری برسلوز بیشتر وابسته به 2 Thمی باشد. لذا مهار پاسخ 2 Thمیتواند راهکاری مناسب در درمان بیماری و جلوگیری از مزمن شدن آن باشد.
چکیده انگلیسی پایان نامهBackground: Brucellosis is an infectious disease that can be transmitted between humans and animals worldwide. It is a chronic disease characterized by a high rate of recurrence. Since the immune responses in human brucellosis has been less investigated, this study attempts toexamine cytokine production in patients with this disease and in healthy subjects. Methodology: This study investigated 25 patients with acute infection (mean age, 16.86 ± 37.78), 25 patients with chronic brucellosis (mean age, 9.97 ±43.41) and 25 healthy subjects (mean age, 3.56 ± 25.80); with all subjects consistent in terms of age and sex. All blood samples, whole and diluted, were cultured in the presence or absence of mitogen or killed Brucella melitensis bacteria. IFN-ɣ, IL-17, IL-5 and TGF-β were evaluated using a specific sandwich ELIZA and the blastogenic response of lymphocytes was by the MTT method. IFN-ɣ, IL-17, IL-5 and TGF-β were evaluated using a specific sandwich ELIZA and the blastogenic responses of lymphocytes were assessed by MTT method. Findings: The production of IFN-ɣ and cellular specific proliferative responses in patients with chronic brucellosis significantly decreased compared to patients with acute brucellosis (P <0.05). While the production of IL-17 and TGF-β in the two groups did not differ significantly, it showed a significant decrease with the control group (P <0.05). IL-5 production in patients with acute brucellosis showed a significant decrease compared with the chronic patients and the control group (P <0.05). Conclusion: The results indicate that the brucella specific T cell cytokine pattern in patients with brucellosis vary between acute and chronic phases of the disease. These findings also suggest that the decreased production of Th1 cytokines and T cell blastogenic responses may be due to lack of T cell responses against Brucella antigens in patients with chronic brucellosis.
نام فایل عنوان پیوست تاریخ درج فایل اندازه فایل دانلود
1439c.pdfچکیده فارسی. 1396/01/19206541دانلود
1439d.pdfچکیده لاتین. 1396/01/19156098دانلود

نویسندگان
hide/show

ردیف نام همکار استاد راهنما/ مشاور/ نام دانشجو
1قاسم مسیبیاستاد راهنما اول/ اصلی
2نادر زرین فراستاد راهنما
3احسان اله غزنوی راداستاد مشاور
4خدیجه خسروینویسنده پایان نامه

مقالات مرتبط
hide/show

عنوان مقاله