ساخت سازه پلاسمیدی بیان کننده ژن Mda-7 تغییر یافته بوسیلۀ توالی iNGR و ارزیابی آن جهت القای پوپتوز در رده سلول سرطانی کبد.


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
نویسندگان
نویسندگان
مقالات مرتبط
مقالات مرتبط
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک

اطلاعات کلی پایان نامه
hide/show

کد 1478
عنوان فارسی پایان‌نامه ساخت سازه پلاسمیدی بیان کننده ژن Mda-7 تغییر یافته بوسیلۀ توالی iNGR و ارزیابی آن جهت القای پوپتوز در رده سلول سرطانی کبد.
عنوان لاتین پایان‌نامه The construction of a plasmid expressing Mda-7 gene modified by iNGR sequence and its evaluation for apoptosis inudction in hepatocellular line.
گروه ایمونولوژی و میکروبیولوژی
دانشکده/محل خدمت دانشکده پزشکی
دانشجویان احسان زارع.
تاریخ تصویب
تاریخ شروع 1392/12/21
تاریخ دفاع 1394/10/29
سال
مقطع تحصیلی پایان نامه دکتری حرفه ای (دکترای عمومی)
نوع پایان نامه سایر مطالعات
بودجه 50210000
وضعیت پایان نامه خاتمه یافته است
محل اجرای پایان نامه سایر دانشگاه های علوم پزشکی کشور
محل اعتبار پایان نامه بودجه پژوهشی
نحوه مشارکت پایان نامه دکتری حرفه ای
کد اخلاق 92-160-18
تاریخ تصویب شورای اخلاق
نمره کل دفاع
کلمات کلیدی

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
چکیده فارسی پایان نامهمقدمه پروتئین mda-7/IL-24 یک پروتئین مهارکننده تومور در طیف گسترده ای از سلول‌ها می باشد. هدف ما در این مطالعه تولید یک پلاسمید بیان کننده پروتئین mda-7 تغییر یافته با پپتید انتهائی iNGR و ارزیابی آن در محیط برون تن بود. مواد و روش ها در ابتدا، mda-7 با استفاده از روش PCR تکثیر یافت. این در حالی بود که پرایمر برگشت حاوی توالی کد کننده پپتید iNGR بود تا این توالی در انتهای ژن mda-7 ایجاد شود. سپس، توالی تغییر یافته mda7-iNGR و در کنار آن توالی طبیعی mda7 (به عنوان کنترل) در ناقل بیانی یوکاریوتی pCDNA3.1 همسان‌سازی شدند. با استفاده از روش‌های colony-PCR digestions و sequencing صحت همسان‌سازی، یکپارچگی ناقل‌ها و توالی آنها ارزیابی شد. ناقل pCDNA3.1/mda-7-iNGR و pCDNA3.1/mda-7 در سلول‌های E coli DH5α ترانسفورم شدند. پس از استخراج، ناقل‌ها با استفاده از لیپوفکتامین در سلول های Ad-293 ترانسفکت شدند و توانایی آنها جهت بیان پروتئین نوترکیب با استفاده از آزمایش ELISA ارزیابی شد میزان بیان ژن Bax بعنوان مارکر القای آپوپتوز نیز بررسی شد. نتایج نتایج این مطالعه صحت یکپارچگی چهارچوب ساختمانی و توالی mda7-iNGR را نشان داد. بیان مناسب mRNA مربوط به mda-7 نوترکیب در سلول های Ad-293 با استفاده از RT-PCR مورد تایید قرار گرفت. ترشح موثر پروتئین mda-7-iNGR در مقایسه با کنترل آن یعنیmda-7 ، در محیط کشت سلول‌های ترانسفکت شده با استفاده از آزمایش ELISA بررسی و تایید شد. با این وجود افزودن دم پپتیدی تاثیر معنی داری بر میزان القای مرگ سلولی نشان نداد. نتیجه گیری هر چند ناقل بیانی pCDNA/Mda-7.iNGR پروتئینmda-7 متصل به iNGR را بطور مناسب بیان کرد و ارزش بالقوه‌ای بمنظور کاربرد در ژن درمانی سرطان خواهد داشت، اما این تغییر چندان اهمیتی در بهبود مرگزائی پروتئین نداشت.
چکیده انگلیسی پایان نامهAbstract: Introduction: Melanoma differentiation association gene-7(Mda-7)/IL24 is a unique tumor suppressor gene, which has suppressor activity in a broad spectrum of tumor cells. The purpose of our research is to construct a plasmid expressing modified mda-7 with iNGR peptide for better targeting to tumor cells. Materials and Methods: At first, mda-7 sequence amplified by PCR method while reverse primer contained iNGR peptide sequence to create sequence at the end of gene. The resulted mda7-iNGR then ligated into pCDNA3.1 plasmid. The accuracy of cloning methods, integrity of plasmids and sequence were evaluated by colony-PCR, digestions and sequencing sequentially. The expression of modified mda-7 was assayed by RT-PCR and ELISA. Protein prduction and secretion potency also evaluated by ELISA assay on culture supernatant. Results: The results showed the integrity of construct backbone in addition to sequence of signal Mda-7-iNGR as inside gene by different methods. Suitable expression of novel targeted Mda-7 protein and it’s mRNA in Ad-293 cell confirmed by RT-PCR and ELISA. The ELISA assay also revealed the efficacious secretion of this novel protein into culture supernatant when compared to control untargeted mda-7. Conclusion: This new plasmid expressed iNGR tagged mda-7 protein suitably and would be a new option for further assessment.
نام فایل عنوان پیوست تاریخ درج فایل اندازه فایل دانلود
1478c.pdfچکیده فارسی. 1396/02/16113570دانلود
1478d.pdfچکیده لاتین. 1396/02/16141048دانلود

نویسندگان
hide/show

ردیف نام همکار استاد راهنما/ مشاور/ نام دانشجو
1بهزاد خوانساری نژاداستاد راهنما اول/ اصلی
2یونس حسینیاستاد راهنما
4احسان زارعنویسنده پایان نامه
5قاسم مسیبیاستاد مشاور

مقالات مرتبط
hide/show

عنوان مقاله