فراوانی لیستریا مونوسایتوژنز و بررسی پراکندگی ژن های موثر بر بیماری زایی در خانم های با سقط و بدون سقط جنین در بیمارستان طالقانی اراک.


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
نویسندگان
نویسندگان
مقالات مرتبط
مقالات مرتبط
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک

اطلاعات کلی پایان نامه
hide/show

کد 1481
عنوان فارسی پایان‌نامه فراوانی لیستریا مونوسایتوژنز و بررسی پراکندگی ژن های موثر بر بیماری زایی در خانم های با سقط و بدون سقط جنین در بیمارستان طالقانی اراک.
عنوان لاتین پایان‌نامه Frequency Distribution of Listeria monocytogenes and study genes affecting disease in women with abortion and abortion in Taleghani hospital in Arak.
گروه ایمونولوژی و میکروبیولوژی
دانشکده/محل خدمت دانشکده پزشکی
دانشجویان سید نعمت اله سیفی تیزابی.
تاریخ تصویب
تاریخ شروع 1393/02/10
تاریخ دفاع 1394/09/25
سال
مقطع تحصیلی پایان نامه دکتری حرفه ای (دکترای عمومی)
نوع پایان نامه مداخله ای (Interventional) و کارآزمایی بالینی (Clinical Trial)
بودجه 51000000
وضعیت پایان نامه خاتمه یافته است
محل اجرای پایان نامه بیمارستان امیرالمونین اراک
محل اعتبار پایان نامه بودجه پژوهشی
نحوه مشارکت پایان نامه دکتری حرفه ای
کد اخلاق 93-162-6
تاریخ تصویب شورای اخلاق
نمره کل دفاع
کلمات کلیدی

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
چکیده فارسی پایان نامهزمینه و هدف: لیستریا مونوسیتوژنز باکتری غیر اسپورزا، غیر شاخه دار، منظم، کوتاه، گرم مثبت و بی هوازی اختیاری است که از خاک، غذای حیوانات، آب، مدفوع و بافت های انواعی از حیوانات مهر ه دار و بی مهره مانند انسان جدا می شود. لیستریا مونوسیتوژنز در زنان باردار معمولاً بیماری باکتریمی مشابه آنفولانزا ایجاد می کند که اگر درمان نشود، می تواند به التهاب جفت و یا پرده آمنیوتیک وعفونت جنین و در نهایت سقط، به دنیا آمدن نوزاد مرده و یا تولد زودهنگام منجر شود، زیرا این باکتری قادر به عبور از جفت است. لیستریا منوسیتوژنز درخانم های غیر باردار، مننژیت اولیه ، آنسفالیت یا سپتی سمی ایجاد می کند. گیرندگان پیوند اعضا ء ، مبتلایان به لنفوم و ایدزافرادی هستند که مخصوصا مستعد بیماری هستند. تمایل لیستریا مو نوسیتوژنز به سیستم عصبی مرکزی سبب بیماری حاد می شود که معمولاً میزان کشندگی آن بالاست (50-25 درصد ) . در بین افراد بهبود یافته از بیماری ، علائم نورولوژیک باقی می ماند. زنان باردار 20 برابر بیشتر نسبت به کل جمعیت در معرض خطرند و ۲۷ درصد از کل لیستریوز مربوط به زنان باردار می باشد. لیستریا مونوسایتوژنز می تواند در نوزاد باعث پنومونی، عفونت خون و مننژیت شود به علت اهمیت این باکتری در سلامت زنان حامله و نیز نوزادان تازه متولد شده، مطالعات بسیاری بر روی این میکروارگانیسم انجام گرفته است زیرا این باکتری می تواند عامل خطرناکی جهت سقط و نیز مشکلات مادرزادی در نوزادان گردد. مطالعات هم از لحاظ شناسایی فنوتیپیک و هم از نظر ژنتیک و بررسی ژن های موثر بر بیماریزایی بوده است. هدف ما از انجام این تحقیق تعیین میزان فراوانی این باکتری در زنان باردار و مقایسه آن در زنان باردار با سابقه سقط و بدون سابقه سقط جنین است و نیز بررسی میزان پراکندگی ژن های موثر بر فاکتورهای ویرولانس این باکتری از جمله hly، iap، actA، inlB، inlC، prfA، plcA و plcB می باشد. مواد و روش ها: در این مطالعه به تعداد 540 نمونه از زنان باردار با سابقه سقط و بدون سابقه سقط جنین از بیمارستان طالقانی اراک از مرداد ماه سال 1393 تا اسفند 1393 گرفته شد .این مطالعه از نوع مورد-شاهدی بود و در آن نمونه های گرفته شده از 270 زن باردار با سابقه سقط جنین و 270 زن باردار بدون سابقه سقط جنین مورد مطالعه قرار گرفت تا میزان اثر باکتری لیستریا مونوسایتوژنز بر روی سقط مشخص شد. نمونه های گرفته شده در محیط Listeria Enrichment Broth Base به مدت 48 ساعت غنی سازی شده و سپس با استفاده از کشت در محیط اختصاصی oxford و ایجاد کلونی های سیاه رنگ 14 نمونه از بقیه نمونه ها جدا شده و بر روی آن ها تست های تأییدی کاتالاز، اکسیداز، کمپ (CAMP)، MR ( متیل رد )، VP ( ووگس پروسکوئر )، حرکت در محیط SIM (Sulfide Indole Motility )و هیدرولیز هیپورات سدیم انجام شد که تایید کننده باکتری لیستریا مونوسایتوژنز بودند پس از آن بر روی نمونه هایی که از نظر فنوتیپی مشخصات لیستریا مونوسایتوژنز را نشان داده بودند PCR (Polymerase Chain Reaction ) به انجام رسید و میزان ژن های موثر در فاکتورهای ویرولانس معلوم شد. همچنین در این مطالعه برای 8 ژن این باکتری شامل hly، iap، actA، inlB، inlC، prfA، plcA و plcB پرایمر اختصاصی طراحی شد به طوری که توالی ژن ها را از سایت NCBI گرفته و با نرم افزار MEGA 4 هم ردیف شد، سپس به وسیله نرم افزار AlleleID 7 برای آن ها پرایمر طراحی شد و با انجام PCR روی نمونه ها، میزان وجود این ژن ها مشخص شد. در نهایت نیز برای نمونه های ایزوله شده سکانس انجام و صحت پرایمرها مشخص شد. یافته ها: در این مطالعه از 540 نمونه واژن و ادرار بررسی شده، 14 نمونه ( 6/2 درصد از کل نمونه ها )جدا شداز این 14 مورد مثبت، 8 مورد در زنان با سابقه سقط و 6 مورد در زنان بدون سابقه سقط جنین مشاهده گردید. بیشترین موارد مربوط به دوره سنی 25 تا 34 سال شامل 7 مورد یعنی 50 درصد از نمونه های مثبت و کمترین موارد مربوط به دوره سنی 35 تا 44 سال شامل 3 مورد یعنی 4/21 درصد و 4 مورد در دوره سنی 17 تا 24 سال 6/28 درصد از موارد کشت مثبت می باشند. نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که لیستریا مونوسیتوژنز می تواند سبب آلودگی در زنان باردار باشد واحتمالا از عوامل سقط جنین شود. با روش های فنوتیپی و استفاده از محیط های اختصاصی می توان از افراد باردار به ظاهر سالم، باکتری لیستریا مونوسایتوژنز جدا کرد. داده ها در برنامه نرم افزار 20 SPSS و با استفاده از آزمون آماری کای اسکوئر تجزیه و تحلیل گردید و مقدار P برابر با 39/ بود که بیشتر از 05/ می باشد پس اختلاف معنادار نیست و به طور قطعی ما به این نتیجه نرسیدیم که لیستریا مونوسایتوژنز عامل سقط جنین در زنان باردار است اما چون که آلودگی در این گروه از افراد ایجاد می کند احتمالا می تواند عامل خطر شود.
چکیده انگلیسی پایان نامهAbstract Background and Objectives:.The aim of this study was to determine the prevalence rate of Listeria monocytogenes in pregnant women and pregnant women compared with a history of abortion and no history of miscarriage. The aim of this study was to compare the prevalence of these bacteria in pregnant women and its effect on women with no history of abortion and abortion. Materials and Methods: In this study, 540 samples of vaginal and urine of pregnant women with no history of abortion and abortion were Arak Taleghani, From July 2014 to the Mar 2015. This case-control study, and the samples taken from 270 pregnant women with a history of miscarriage and 270 pregnant women with no history of abortion were studied to determine the effect of Listeria monocytogenes is identified on abortion.then the samples in enrichment, the enrichment was carried out for 48 to 72 hours and examples of environmental enrichment on the specific environment oxford did eventually grow on the positive samples, the confirmatory test was conducted. In this study, , 14 samples (2.6%) with culture-specific in oxford and with black colonies isolated from other samples and the catalase test, oxidase, Camp, MR, VP, move the SIM, sodium hippurate hydrolysis was carried out Listeria monocytogenes bacteria were confirmed. Results: the positive cases,8 cases in women with a history of abortion in women with no history of abortion was observed in 6 cases. Conclusion: The study showed that Listeria monocytogenes is causing the infection in pregnant women can cause miscarriage and phenotypic methods and the use of specific environments can be apparently healthy pregnant women, Listeria monocytogenes bacteria isolated.
نام فایل عنوان پیوست تاریخ درج فایل اندازه فایل دانلود
1481c.pdfچکیده فارسی. 1396/02/16136395دانلود
1481f.pdfچکیده لاتین. 1396/02/16133305دانلود

نویسندگان
hide/show

ردیف نام همکار استاد راهنما/ مشاور/ نام دانشجو
1حمید ابطحیاستاد راهنما اول/ اصلی
2محمد یوسف علیخانیاستاد راهنما
3احسان اله غزنوی راداستاد مشاور
4محمد رفیعیاستاد مشاور
5اشرف زمانیاستاد مشاور
6سید نعمت اله سیفی تیزابینویسنده پایان نامه

مقالات مرتبط
hide/show

عنوان مقاله