حمید  ابطحی

 فعاليت هاي پژوهشي

 

حمید ابطحی

در دانشگاه علوم پزشکي اراک چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پايان نامه ها
پايان نامه ها
اختراعات
اختراعات
علوم پزشکي اراک
علوم پزشکي اراک
آمار عملکرد پژوهشي
آمار عملکرد پژوهشي
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي(فارسي) : حمید ابطحی مقطع تخصصي : دکتری تخصصی /Ph.D
نام و نام خانوادگي(انگليسي) : hamid abtahi رشته تخصصي : میکروب شناسی
پست الکترونيک، آکادميک : abtahi@arakmu.ac.ir مرتبه علمي : استاد
پپست الکترونيک : habtahi2001@yahoo.com دانشکده/محل خدمت : پزشکی (علوم پایه)
وضعيت استخدام : رسمی قطعی نحوه همکاري: تمام وقت
: Scopus ID 13002575100 خاتمه همکاري : در حال حاضر فعال هستند.
: H-index 8

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه
باکتری شناسی پزشکی دکتری تخصصی /Ph.D1382دانشگاه تربیت مدرس

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق تحقيقاتي
hide/show

عنوان نحوه ارئه نوع اثر وابستگي موسسه سمت محل اصلي اجرا/ ارائه محل اصلي اجرا/ارائه

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show
excel

رديف عنوان کد رهگيري وضعيت طرح سمت تاريخ تصويب شوراي پژوهشي تاريخ شروع تاريخ خاتمه مصوب شورا
1تولید استر پتو لیزینO نو ترکیب و ارزیابی آنتی ژینو یسیته آن (مشترک چند مرکزی ).140خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1383/11/091386/01/29
2طراحی کیت الایزا جهت سنجش آنتی بادی ضد استر پتولیزینO.273خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1386/11/171386/12/171388/12/17
3بررسی الگوی مقاومت میکروبی در استافیلوکوکها وانتروککهای جدا شده از نمونه بیماران بستری در بیمارستانهای امیرالمومنین و امام خمینی شهر اراک در سال 89-88.428خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1388/12/071392/03/29
4بررسی الگوی مقاومت میکروبی باسیل های گرام منفی جداشده از نمونه بیماران بستری در بیماران بیمارستانهای امیرالمومنین وامام خمینی شهر اراک در سال 89-.88.429خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1388/12/071388/11/07
5بررسی فراوانی انتروکوک های مقاوم به ونکومایسین ایزوله شده از نمونه های بالینی بیمارستان های آموزشی اراک.543خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1389/09/171389/05/131389/11/20
6تعیین گروههای اصلی ژنتیکی( PGG ) سو یه های کلینیکی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس کمپلکس.481خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییناظر 1389/06/021390/11/12
7بررسی فراوانی ژن های متالوبتالاکتاماز blaIMP و bla VIM در ایزوله های سودموناس آئروژینوزای مقاوم به ایمی پنم به روش Duplex - PCR.485خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییناظر 1389/06/251392/05/09
8بررسی فراوانی آنتروباکتریاسه مولد بتالاکتاماز در بیمارستان های آموزشی اراک.562خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1389/12/181390/01/251391/08/03
9بررسی فراوانی و الگوی مقاومت دارویی سروتایپ های مختلف استرپتوکوک گروه B در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز درمانی و آموزشی شهر اراک.688خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1390/10/141390/11/081393/02/31
10جداسازی باکتری های بالقوه پروبیوتیک از فراورده های لبنی سنتی استان مرکزی.689خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1390/10/141390/11/081392/06/13
11بررسی ایمنی زایی پروتئین های نوترکیب فلاژل و پیلی ویبریو کلرا در موش.702خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1390/10/281390/11/291393/04/18
12تشخیص سریع حساسیت به اتامبوتول با روش مولکولی در سویه های کلینیکی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس741خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییناظر1390/12/271391/02/21
13بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی مقاومت انتی بیوتیکی در کلبسیلا پنومونیه های حاوی مقاومت بتالاکتامازی AmpC و کارباپنمازی در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اراک.754خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار 1391/04/031393/05/15
14بررسی پاسخهای ایمنی نواحی آنتی ژنیک پروتئینهای نوترکیب CagA و VacA هلیکوباکتر پیلوری در موش.837خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1391/09/011391/09/221393/06/12
15تشخیص هلیکوباکتر پیلوری در مدفوع بر اساس آنتی بادیهای ضد پروتئین نوترکیب CagA.836خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1391/09/221393/03/21
16بررسی موتاسیون در کدون های 359و 374 ژن pncA در سویه های کلینیکی مقاوم و حساس به پیرازینامید مایکوباکتریوم توبر کلوزیس با استفاده از روش(SnASP) semi nested-ASP.867خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1391/09/151391/12/151392/11/02
17بررسی استفاده از روش PCR RFLP جهت تشخیص سریع مقاومت به استرپتومایسین درسویه های کلینیکی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس.866خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1391/09/151391/12/151392/11/02
18کلونینگ، بیان و استخراج نانو بیومتریال پروتئین نوترکیب فیوژن الاستین لایک پروتئین و فاکتور رشد اپیدرمی (HB FGF).903خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییناظر 1392/03/181393/11/29
19بررسی فنوتیپ و ژنوتیپ مقاومت به ضدعفونی کننده های آمونیوم چهار ظرفیتی در باکتری های جنس استافیلوکوکوس جدا شده از بیمارستان ولیعصر اراک.924خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1392/04/261393/07/23
20بررسی آلودگی باکتریایی، انگلی و قارچی استخرهای شنای اراک در سال 1392.916خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییناظر1392/03/081392/05/071393/11/01
21ارزیابی مقایسه ای روش های مختلف الکتروفورز جهت افزایش دقت در تشخیص سریع عوامل عفونی به روش مولکولی.1057خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییناظر1392/09/131392/09/131394/05/28
22کلون، بیان، تخلیص و بررسی آنتی ژنیسیته نواحی جدید دارای بالاترین خاصیت آنتی ژنیک زیر واحد بتای آنزیم اوره آز هلیکوباکترپیلوری درنمونه‌های سرم انسانی بیماران مبتلا به عفونت هلیکوباکترپیلوری.1227دست اجرااستاد راهنما 1392/09/13
23فراوانی لیستریا مونوسایتوژنز و بررسی پراکندگی ژن های موثر بر بیماری زایی در خانم های با سقط و بدون سقط جنین در بیمارستان طالقانی اراک.1083خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1393/02/101394/09/25
24کلون ، بیان ، تخلیص و بررسی آنتی ژنیسیته و ایمونوژنیسیته ناحیه آنتی ژنیک پروتئین flaA هلیکوباکترپیلوری.1084خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1393/02/101394/12/12
25ساخت سازه پلاسمیدی بیان کننده ژن Mda-7 تغییر یافته بوسیلۀ توالی iNGR و ارزیابی آن جهت القای پوپتوز در رده سلول سرطانی کبد1076خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییناظر 1393/02/131394/10/29
26کلون ، بیان ، تخلیص و بررسی آنتی ژنیسیته زیر واحد بتای نوترکیب هورمون TSH انسانی.1096خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1393/02/311394/09/25
27راه اندازی و بکار گیری یک روش TaqMan Realltime PCR برای تشخیص همزمان دو ویروس سینسیشیال تنفسی و متاپنوموویروس انسانی در نمونه‌های تنفسی1119خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد مشاور 1393/05/21
28کلونینگ ، بیان و بررسی آنتی ژنیسیته ناحیه آنتی ژنیک پروتئین های fla A و زیرواحد بتای آنزیم اوره آز هلیکوباکترپیلوری2025خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1393/10/071394/11/05
29تولید استرپتاویدین نوترکیب و بررسی اتصال آن با بیوتین.2026خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد راهنما 1393/10/091395/09/29
30کلونینگ، بیان و تولید آنزیم فیتاز مقاوم دمایی در اشرشیاکلی2064خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1393/11/281395/10/08
31طراحی کیت Taq Man Multiplex Realtime-PCR جهت تشخیص باکتری های کلامیدیا تراکوماتیس و مایکوپلاسما ژنیتالیوم2071خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1393/11/28
32بررسی مقایسه ای PCR و کشت عوامل باکتریال در تشخیص اسهال های عفونی در بیماران مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اراک 1393-1394 .2137خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1394/01/231394/12/12
33بررسی اتیولوژیک اسهال های عفونی عوامل ویروسی و در بیماران مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اراک 1394-13932116خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار 1394/01/231395/08/05
34بررسی باکتری های موجود بر روی گوشی های موبایل دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک شاغل در بیمارستان های آموزشی. 2164خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1394/02/091395/12/18
35بررسی اثر توام نواحی آنتی ژنیک اوره آز B و زیر واحد A تاژک هلیکو باکتر پیلوری در القا پاسخ ایمنی در مدل حیوانی.2195خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1394/04/21
36کلونینگ و بیان ناحیه آنزیماتیک فیتاز نوترکیب و بررسی فعالیت آنزیمی آن2351خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1394/07/221394/07/27
37بررسی حذف تریپتوفان 120 استرپتاویدین در تشکیل مونومر و تمایل اتصال به بیوتین2347خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1394/07/221394/08/161395/11/12
38تولید نوترکیب رشد اندوتلیال عروقی(VEGF= Vascular Endothelial G rowth factor) و ارزیابی فعالیت آن در شرایط برون تنی و حیوان آزمایشگاهی2356خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد راهنما1394/07/221394/08/16
39کلون ، بیان ، تخلیص و بررسی کارایی دو نانو بیومتریال ضد میکروبی جدید2420خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1394/11/101395/10/08
40بررسی اثر پروتئین هایE6- E7 در مقایسه با DNA واکسن حامل توالی ژن های E6-E7 در درمان ویروس پاپیلومای انسانی تایپ 16 در موش2591خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1395/03/191395/04/121395/11/06
41بررسی اثر هم افزایی فاکتور رشد اندوتلیال عروقی نوترکیب و ویروس های انکولیتیک جهت مهاررشد تومر سخت در مدل حیوانی.2703دست اجراهمکار1395/06/241395/08/24
42تعیین فراوانی مقاومت ضد میکروبی و اینتگرون های کلاس یک و دو در بین ایزوله های بالینی سودوموناس آئروژینوزا.541دست اجرامجری اصلی 1396/02/20
43بررسی اثر هم زمان پپتیدهای ضد میکروبی Ib-AMP4 و LL-37 بر باکتریهای گرم مثبت و منفی در شرایط (برون تنی)in vitro و (درون تنی) in vivo.544دست اجرامجری اصلی 1396/02/20
44بررسی اثر ضد میکروبی کفیر و اگزو پلی ساکارید کفیران بر روی باکتری های پاتوژن به صورت منفرد و بیوفیلم .597دست اجرامجری اصلی 1396/02/201396/03/01
45بررسی فعالیت ضد قارچی و ضد باکتریایی 4 ماده موثره گیاهی بر روی باکتری و قارچ کاندیدا آلبیکنز در شرایط invitro .600دست اجرامجری اصلی 1396/05/041396/05/23
46بررسی کارایی فرایند کمپوست دو مرحله¬ای در زیست¬پالایی لجنهای نفتی توسط کنسرسیوم میکروبی و قارچی2819دست اجراهمکار1396/05/041396/05/23
47بررسی کینتیک میکروبی و جمعیت باکتریایی فرایند کمپوست لجنهای نفتی.731خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1396/02/201396/06/06
48نانوکپسوله کردن پپتیدضدمیکروبی LL-372887دست اجرامجری اصلی 1395/06/251396/07/30
49بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های پاتوژن جداشده ازبیماران بستری وتجهیزات پزشکی در مرکز آموزشی و درمانی بیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان خمین در سال 13963019دست اجرامجری1396/11/041396/12/07
50تولید و تخلیص پروتئین Oncorhyncin II و بررسی اثر ضدمیکروبی آن بر روی اسینتو باکتر بومانی مقاوم به دارو در شرایط in vitroو in vivo3075دست اجرامجری اصلی 1397/01/291397/02/09

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show
excel

رديف عنوان کد رهگيري نمايه نام نشريه سال چاپ محل انتشار/ارائه ضريب تاثير
1Cloning of 1183 bp Fragment from Rhoptry Protein I (ROPI) Gene of Toxoplasma gondii (RH) in Expression Prokaryote Plasmid PET32a2244Chemical AbstractZahedan Journal of Research in Medical Sciences1392مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
2بررسی مولکولی اینتگرون ها در اشرشیا کلی و کلبسیلا پنومونیه های جدا شده از عفونت های دستگاه ادراری2287scopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1392مجلات داخلی0.0
3فراوانی ژن های کد کننده ی آنزیم های بتالاکتامازی Ampc با واسطه ی پلاسمید در ایزوله های بالینی کلبسیلا پنومونیه2372scopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1392مجلات داخلی0.0
4In Vitro Study of Potentially Probiotic lactic Acid Bacteria Strains Isolated From Traditional Dairy Products3046ISIJundishapur Journal of Microbiology1393مجلات داخلی0.387
5Cloning, Expression, and Purification of Recombinant Lysostaphin From Staphylococcus simulans2541ISIJundishapur Journal of Microbiology1393مجلات داخلی0.387
6تولید و تخلیص نواحی آنزیمی هیالورونیداز استرپتوکوک در باکتری اشریشیا کلی2586iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
7بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های پاتوژن جداشده از تجهیزات پزشکی و محیط بیمارستان در مرکز آموزشی درمانی ولیعصر اراک در سال2583scopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1393مجلات داخلی0.0
8Cloning and expression of the enzymatic region of Streptococcal hyaluronidase3058ISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1393مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)1.228
9Effect of ethanol extract of Saffron (Crocus sativus L.) on the inhibition of Experimental Autoimmune Encephalomyelitis in C57BL/6 mice3730 Pakistan Journal of Biological Sciences
10Human brucellosis in Iran: Incidence, complication, diagnosis, treatment and prevention3838 J PURE APPL MICROBIO 0.054
11Recombinant streptodornase production in Escherichia. coli3837 Australian Journal of Basic and Applied Sciences
12Comparison between invasive and noninvasive tests in diagnosis of Helicobacter pylori infection3835 Pakistan Journal of Biological Sciences
13Development of an arCagA Antigen-Based Assay for the Detection of Helicobacter pylori in Stool Specimens3762ISIJundishapur Journal of Microbiology1395مجلات داخلی0.655
14Evolution of the Immune Response against Recombinant Proteins (TcpA, TcpB, and FlaA) as a Candidate Subunit Cholera Vaccine3768ISIJournal of Immunology Research1395مجلات خارجی2.812
15تعیین فراوانی گونه های اوره آ پلاسما و مایکوپلاسما ژنیتالیوم در خانمهای دارای عفونتهای واژینال با روش سنجش Real- time PCR3774iscمجله دانشگاه علوم پزشکی اراک1395مجلات داخلی0.0
16Bioremediation of storage tank bottom sludge by using a two-stage composting system: Effect of mixing ratio and nutrients addition3720ISIBioresource Technology1395مجلات خارجی4.917
17کلونینگ، بیان و تخلیص پروتئین نوترکیب زیرواحد بتای هورمون TSHانسانی ) (TSHβو ارزیابی آنتی ژنیسیته آن3725scopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1396مجلات داخلی0.0
18Expression and Antigenic Evaluation of Helicobacter pylori UreB Fragment4014ISIJUNDISHAPUR J MICROB1396مجلات داخلی1.017
19Production of Recombinant Antimicrobial Polymeric Protein Beta Casein-E 50-52 and Its Antimicrobial Synergistic Effects Assessment with Thymol4015ISIMolecules1396مجلات خارجی2.861
20Recombinant Production and Antimicrobial Assessment of BetaCasein- IbAMP4 as a Novel Antimicrobial Polymeric Proteinand its Synergistic Effects with Thymol4026ISIInternational Journal of Peptide Research and Therapeutics1396مجلات خارجی0.904
21Heterologous expression of a truncated form of human recombinant vascular endothelial growth factor-A and its biological activity in wound healing4031ISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1396مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)1.424
22Antigenic and immunogenic evaluation of Helicobacter pylori FlaA epitopes4063ISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1396مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)1.424
23Mesenchymal Stem Cells Differentiate to Endothelial Cells Using Recombinant Vascular Endothelial Growth Factor –A4109ISIReports of Biochemistry & Molecular Biology1396مجلات داخلی
24Cloning, Expression, and Purification of Antimicrobial Peptide LL-37 and Assessment of its Antimicrobial Effectiveness on Multiple-Drug-Resistant Acinetobacter Baumannii4110scopusJournal of Isfahan Medical School1396مجلات داخلی
25Computer Simulation and Additive-Based Refolding Process of Cysteine-Rich Proteins: VEGF-A as a Model4150ISIInternational Journal of Peptide Research and Therapeutics1396مجلات خارجی0.904
26Production of Recombinant Streptavidin and Optimization of Refolding Conditions for Recovery of Biological Activity4162ISIReports of Biochemistry & Molecular Biology1396مجلات داخلی
27کلونینگ و تولید فرم منومر استرپتاویدین نوترکیب و ارزیابی اتصال آن به بیوتین4198scopusKoomesh1396مجلات داخلی
28کلونینگ بیان تخلیص و آنتیژنیسیته پروتئین MOMP کلامیدیا تراکوماتیس4199scopusKoomesh1396مجلات داخلی
29کلونینگ و بیان فیتاز تغییر یافته اشرشیاکلی4200scopusKoomesh1396مجلات داخلی
30Prediction of the Omp16 Epitopes for the Development of an Epitope-based Vaccine Against Brucellosis4486PubMed.Infectious Disorders - Drug Targets1397مجلات خارجی
31.Genotyping of vancomycin resistant enterococci in arak hospitals3087ISIJundishapur Journal of Microbiology1394مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.655
32بررسی امکان کلونینگ قطعه آنتی ژنیک پیش گویی شده توسط نرم افزارهای بیوانفورماتیکی آنزیم هیالورونیداز استرپتوکوکوس پایوژن3121scopusکومش1394مجلات داخلی0.0
33جهش زایی هدایت یافته مکانی به منظور تولید پروتئین جهش یافتهY45W حاوی جهش (Oriza sativa) NSLTP23122iscمجله پژوهش های سلولی و مولکولی (زیست شناسی ایران)1394مجلات داخلی0.0
34جهش زایی هدایت یافته مکانی به منظور تولید پروتئین جهش یافته Iranian rice -NSLTP2 (Oriza sativa) حاوی جهش Y45W3138iscمجله زیست شناسی ایران1394مجلات داخلی0.0
35Cloning of Pituitary Gland Hormone in pET32a Expression Vector3154ایندکس نشدهJOURNAL OF IRANIAN CLINICAL RESEARCH1394مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
36بررسی فراوانی لیستریا مونوسیتوژنز در زنان باردار در اراک3260iscمجله دانشگاه علوم پزشکی اراک1394مجلات داخلی0.0
37.In Vitro and in Vivo Antistaphylococcal Activity Determination of the New Recombinant Lysostaphin Protein3303ISIJundishapur Journal of Microbiology1394مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.387
38Low Prevalence of Aeromonas hydrophilain Infectious Diarrhea Samples of Pediatric Patients in Arak, Iran3615PubMed.Reports of Biochemistry & Molecular Biology1395مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
39Antigenicity of recombinant L7/L12 in patients with brucellosis3785 Koomesh
40Cloning, expression and purification of recombinant prolysostaphin protein and evaluating its in vitroantistaphylococcal activity3969 Koomesh
41.Overexpression and Enzymatic Assessment of Antigenic Fragments of Hyaluronidase Recombinant Protein From Streptococcus pyogenes3079ISIJundishapur Journal of Microbiology1393مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.387
42فراوانی و الگوی مقاومت دارویی استریتوکوک B در زنان باردار(استان مرکزی)2524iscمجله علوم آزمایشگاهی1393مجلات داخلی0.0
43بررسی شیوع نوکاردیوز ریوی و عوامل مرتبط با آن در مبتلایان به عفونت ریوی شهرستان اراک در سال 1379.1081سایر مجلات داخلی
44بیان پروتئین نوترکیب P39 بروسلا آبورتوس در باکتری اشریشیا کلی .1079سایر مجلات داخلی
45بررسی توانایی پروتئین نوترکیب P39 بروسلا آبورتوس جهت تشخیص آنتی بادی ضد بروسلا در بیماران مبتلا به تب مالت .1078سایر مجلات داخلی
46بیان پروتئین نوترکیب استرپتولیزین O استرپتوکک پیوژن در باکتری اشریشیاکلی1400iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
47The Profile of Cytokines and IgG Subclasses in BALB/c Mice after Immunization with Brucella Ribosomal Gene1458PubMed.Pakistan Journal of Biological Sciences مجلات خارجی
48مقایسه اثر پماد موپیروسین داخل بینی و سیپروفلوکساین خوراکی تک دوز در درمان و عود ناقلین استافیلوکوک طلائی در پرسنل بیمارستان ولیعصر(عج) اراک در سال 1384829isc مجلات داخلی
49تولید پروتئین نوترکیب7L12/L بروسلا آبورتوس و بررسی آنتی ژنیستیه آن در سرم افراد مبتلا به بروسلوز.1080سایر مجلات داخلی
50Antimicrobial Activities of Water and Menthanol Extracts of Bitter Apricot Seeds1433scopusJournal of Medical Sciences مجلات داخلی
51Antimicrobial activities of water and methanol extracts of bitter apricot seeds3951 Journal of Medical Sciences1387
52نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک در خصوص علل تمایل آن ها به استفاده از جزوات درسی به جای کتب مرجع 13871541iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
53بررسی میزان مقاومت آنتی‌بیوتیکی و سروتایپینگ کپسولی استرپتوکوکوس اگالاکتیه جدا‌شده از خانم‌های باردار بین هفته 35 الی 37 حاملگی1620scopusکومش1394مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
54Effect of Ethanol Extract of Saffron (Crocus Sativus L.) on Inhibition of Experimental Autoimmune Encephalomyelitis in C57bI/6 Mice1500ISIPakistan Journal of Biological Sciences مجلات داخلی
55تأثیر نوع میکروفیلتر در تشخیص کلی فرم از آب آشامیدنی با استفاده از روش PCR1525iscمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام. مجلات داخلی
56بررسی کارآیی روش زنجیره ای پلیمراز با نسخه برداری معکوس در تعیین اشرشیاکلی در آب آشامیدنی.1655iscفصلنامه علمی - پژوهشی فیض مجلات داخلی
57بیان استرپتودورناز نوترکیب در باکتری اشریشیا کلی1697iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی0.0
58بررسی آنتی‌ژنیسیته پروتئین نوترکیب L7/L12 بروسلا آبورتوس در بیماران مبتلا به تب مالت1887scopusکومش مجلات داخلی
59بهینه سازی تولید آنزیم استرپتوکیناز نوترکیب در باکتری اشریشا کلی1826iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
60بررسی ایمنی زایی ژن p39 بروسلا آبورتوس در موش بالب سی1883iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
61بررسی خواص آنتی ژنیک پروتئین نو ترکیب هیالورونیداز A استرپتوکوک پیوژنز بیان شده در باکتری اشریشیا کلی1698iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
62طراحی روش الایزا جهت سنجش آنتی‌بادی ضد استرپتولیزین- O بر پایه پروتئین نوترکیب استرپتولیزین- O1938scopusکومش. مجلات داخلی
63بیان استرپتوکیناز نوترکیب استرپتوکک گروه A در باکتری اشرشیاکلی.2088iscدانشگاه علوم پزشکی قزوین مجلات داخلی
64تولید پروتئین نوترکیب زیر واحد B پیلی ویبریو‌کلره.2030iscمجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان مجلات داخلی
65بررسی فراوانی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی انتروکوک های مقاوم به ونکومایسین جدا شده از نمونه های بالینی بیمارستان های آموزشی اراک2085iscمجله دانشگاه علوم پزشکی اراک1391مجلات داخلی0.0
66کلونینگ و بیان پروتئین نوترکیب فلاژلین FlaA ویبریو کلرا و بررسی خواص آنتی ژنیکی آن2130iscمجله دانشگاه علوم پزشکی اراک1391مجلات داخلی0.0
67بررسی پروتئین نوترکیب زیر واحدA پیلی ویبریو کلرا در اشرشیاکلی .2131iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
68تولید ناحیه آنتی ژنیک vacA هلیکوباکترپیلوری در اشریشیاکلی.2224iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
69طراحی پرایمرهای اختصاصی برای نشان دادن ژن های oprL, exoA و algD برای تشخیص سریع سویه های سودوموناس آئروژینوزا در نمونه های بالینی2399scopusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1392مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
70Dissemination of CTX-M-Type Beta-lactamase Among Clinical Isolates of Enterobacteriaceae in Markazi Province, Iran2379ISIJundishapur Journal of Microbiology1392مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.469
71Expression, Purification and Evaluation of Antigenicity of CagA Antigenic Fragment of Helicobacter pylori2411ISIJundishapur Journal of Microbiology1392مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.469
72Expression and Antigenic Evaluation of VacA Antigenic Fragment of Helicobacter Pylori2310ISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1392مجلات داخلی1.038
73Recombinant toxin-coregulated pilus A (TcpA) as a candidate subunit cholera vaccine3041PubMed.Iranian Journal of Microbiology1393مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
74کلونینگ،بیان، تخلیص و بررسی فعالیت ضد استافیلوکوکی پروتئین لیزوستافین اولیه در شرایط آزمایشگاهی2587scopusکومش (مجله دانشگاه علوم پزشکی سمنان ) مجلات داخلی
75Detection of algD, oprL and exoA Genes by New Specific Primers as an Efficient, Rapid and Accurate Procedure for Direct Diagnosis of Pseudomonas aeruginosa Strains in Clinical Samples3066ISIJundishapur Journal of Microbiology1393مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.387
76Epitope mapping and antigenic evaluation of Helicobacter pylori Urease subunit beta fragment3944 Proceedings of the 2015 IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining, ASONAM 20151394
77Application of Reverse Transcriptase -PCR (RT-PCR) for rapid detection of viable Escherichia coli in drinking water samples2872ISIJournal of environmental health science & engineering1393مجلات خارجی0.5
78DESIGNING ELISAMETHOD FORMEASURING THE LEVEL OF ANTI - STREPTOKINASEANTIBODY1503PubMed.Pak J Med Sci مجلات خارجی
79Production of recombinant streptokinase in E. coli and reactivity with immunized Mice.1580PubMed.Pakistan Journal of Biological sciences مجلات خارجی
80Antimicrobial activities of ethanol extract of black grape1841ISIAfrican Journal of Microbiology Research مجلات خارجی0.407
81qnr Prevalence in Extended Spectrum Beta-lactamases (ESBLs) and None- ESBLs Producing Escherichia coli Isolated from Urinary Tract Infections in Central of Iran1794ISIIranian Journal of Basic Medical Sciences مجلات خارجی
82Recombinant Streptodornase Production in Escherichia .coli1567scopusAustralian Journal of Basic and Applied Sciences, مجلات خارجی
83Expression, purification and antigenic evaluation of toxin-coregulated pilus B protein of Vibrio cholera1977ISIAfrican Journal of Microbiology Research1391مجلات خارجی0.539
84Cloning and Expression of the Streptococcus pyogenes Hyaluronidase Gene in E.coli1935scopusAustralian Journal of Basic and Applied Sciences, مجلات خارجی
85Polymerase chain reaction (PCR) diagnosis of human brucellosis (l7/l12 and 16srRNA genes) compared with immunocapture-agglutination test (brucellacapt) and common serological tests2011ISIAfrican Journal of Microbiology Research1391مجلات خارجی0.539
86Optimizing of Nutrients for High Level Expression of Recombinant Streptokinase Using pET32a Expression System2025PubMed.Journal of clinical medicine1391مجلات خارجی0.0
87Determination of the Pattern of Antibiotic Resistance and Investigation of Extended-Spectrum Beta-Lactamase Production of Enterobacteriaceae Isolates of Clinical Specimens2086Chemical AbstractZahedan Journal of Research in Medical Sciences1391مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
88Cloning, expression, purification and antigenic evaluation of hyaluronidase antigenic fragments recombinant protein of streptococcus pyogenes1885ISIAfrican Journal of Biotechnology مجلات خارجی0.573
89افزایش تولید استرپتوکیناز با استفاده از پلاسمیدpET32a2101PubMed.Mædica - a Journal of Clinical Medicine مجلات خارجی
90Expression of Recombinant Streptokinase from Streptococcus Pyogenes and its Reaction with Infected Human and Murine Sera2995ISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1392مجلات داخلی1.038
91Human Brucellosis in Iran: IncidenceComplication, Diagnosis, Treatment and Prevention2302ISIJournal of Pure and Applied Microbiology1392مجلات خارجی0.06
92Synergistic Antimicrobial Effect of Tribulus terrestris and Bitter Almond Extracts2777Chemical AbstractZahedan Journal of Research in Medical Sciences1393مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show
excel

رديف عنوان مقاله کد رهگيري نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال
1prevalence of chlamydia trachomatis and mycoplasma genitium among symptomatic women in arak3282نهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینیشیرازپوستر1394
2Epitope mapping and antigenic evaluation of Helicobacter pylori Urease subunit beta fragment36192015 IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and MiningParisسخنرانی1394
3بررسی آنتی ژنیسیته استرپتولیزن o نو تر کیب .805نهمیم کنگره ایمونولوژی و آلرژی ایران تهران

تاليف/ترجمه کتاب
hide/show
excel

رديف عنوان کد رهگيري سال چاپ نويسنده اصلي مترجم شابک

پايان نامه ها
hide/show
excel

رديف عنوان کد رهگيري وضعيت پايان نامه تاريخ تصويب شوراي پژوهشي نوع همکاري سمت همکار پايان نامه نام دانشجو
1تعیین فراوانی حاملین استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین در پرسنل پرستاری بیمارستان ولیعصر ( عج ) اراک در سال 1386.289 1386/05/17اولاستاد مشاورسودابه پایدار، غزاله اکبری فرد.
2تولید فلاژلین نوترکیب ویبریو کلره و بررسی آنتی ژنیسیته آن.1338 1389/08/19اولاستاد مشاورحمید کاظمیان.
3کلونینگ، بیان و استخراج نانو بیومتریال پروتئین نوترکیب فیوژن الاستین لایک پروتئین و فاکتور رشد اپیدرمی (HB FGF).1419خاتمه یافته است1392/02/18اولاستاد مشاورمصطفی خلیلی.
4بررسی فنوتیپ و ژنوتیپ مقاومت به ضدعفونی کننده های آمونیوم چهار ظرفیتی در باکتری های جنس استافیلوکوکوس جدا شده از بیمارستان ولیعصر اراک.1423خاتمه یافته است1392/01/28اولاستاد مشاورنونا طاهری.
5کلونینگ و بیان ژن Omp 16 بروسلا ملی تنسیس همراه با ژن اینترلوکین 2 انسانی در باکتری لاکتوکوکوس لاکتیس MG1363 و ارزیابی ایمنی زایی تجویز خوراکی آن به موش BALB/c2763در حال اجرا است1396/05/04 استاد مشاورمرضیه رضایی
6مقایسه اثر موضعی موپیروسین نازال و سیپروفلوکساسین خوراکی تک دوز در درمان و عود ناقلین استافیلو کوک اورئوس در پرسنل بیمارستان ولیعصر ( عج ) اراک.357 1384/06/16دوماستاد مشاورآزاده اورعی، نگین یوسف بیگی.
7شناسایی سودوموناس آئروژینوزا از نمونه های بالینی بر اساس تکثیر ژنهای algD,oprL,ExoA, ومقایسه آن با روش فنوتیپیک.1365 1390/12/17اولاستاد مشاورصدیقه رشنوطایی.
8منشا یابی عفونت های ناشی از انتروکوک های مقاوم به ونکومایسین در بیمارستان ولی عصر اراک2870در حال اجرا است1396/10/13اولاستاد مشاورزهرا نجفی
9بررسی اثر هم افزایی پروتئین های نوترکیب E50-52,Ib4-AMP بر استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین در شرایط invitro,invivo2869در حال اجرا است1396/09/22اولاستاد راهنما اول/ اصلیپرستوساطعی
10بررسی و مقایسه ایمنی زایی ژن های موتانت E6- E7 و یاد آور پروتئین ویروس پاپیلومای انسانی تایپ 16 در موش 1296 1394/07/22اولاستاد راهنما اول/ اصلیمریم معظمی گودرزی
11کلون ، بیان ، تخلیص و بررسی واکنش نواحی آنتی ژنیک پروتئین MOMP کلامیدیا تراکوماتیس با سرم افراد بیمار. 1089 1394/10/23اولاستاد راهنما اول/ اصلیسجاد مالمیر.
12+بررسی کارایی پپتید ضد میکروبی Ib-AMP4 درشرایط invivo وinvitro.1157خاتمه یافته است1395/02/29اولاستاد راهنما اول/ اصلیسمیرا سادلجی.
13کلون،بیان و تخلیص پروتئین ضد میکروبی LL-37 و بررسی اثر آن بر روی اسینتو باکتر بومانی مقاوم به دارو (MDR ) در شرایط برون تنی و درون تنی.1171خاتمه یافته است1395/03/19اولاستاد راهنما اول/ اصلیاحسان زارعی مهرورز.
14کلون، بیان و تخلیص پروتئین ureD اوره آپلاسما اوره آلیتیکوم و بررسی توانایی اتصال آن با آنتی بادی سرم بیماران.2684کد اخلاق دریافت کرد.1395/09/16اولاستاد راهنما اول/ اصلیفالح درویشی.
15تولید پیلی نو ترکیب باکتری ویبریوکلرا و ارزیابی آنتی ژنیسیته آن.575 1389/07/14اولاستاد راهنما اول/ اصلیسمیه کیایی.
16تولید استرپتوکیناز نوترکیب و ارزیابی آنتی ژنیسیته آن.1306 1388/04/24اولاستاد راهنما اول/ اصلیشیما محمودی.
17تولید پیلی نوترکیب باکتری ویبریوکلرا و ارزیابی آنتی ژنیسیته آن.1316 1389/07/14اولاستاد راهنما اول/ اصلیسمیه کیا یی.
18تولید لایزوستافین نوترکیب و بررسی فعالیت آنزیمی آن بر استافیلوکوک اورئوس در شرایط In vivo و In vitro.1379 1391/04/07اولاستاد راهنما اول/ اصلیلیلافرهنگ نیا.
19تشخیص هلیکوباکتر پیلوری در مدفوع بر اساس آنتی بادیهای ضد پروتئین نوترکیب CagA.1402خاتمه یافته است1391/09/01اولاستاد راهنما اول/ اصلیمهتاب بنیادی.
20فراوانی لیستریا مونوسایتوژنز و بررسی پراکندگی ژن های موثر بر بیماری زایی در خانم های با سقط و بدون سقط جنین در بیمارستان طالقانی اراک.1481خاتمه یافته است1393/02/10اولاستاد راهنما اول/ اصلیسید نعمت اله سیفی تیزابی.
21کلون ، بیان ، تخلیص و بررسی آنتی ژنیسیته و ایمونوژنیسیته ناحیه آنتی ژنیک پروتئین flaA هلیکوباکترپیلوری.1482خاتمه یافته است1393/02/10اولاستاد راهنما اول/ اصلی منصور زارعی.
22کلون ، بیان ، تخلیص و بررسی آنتی ژنیسیته زیر واحد بتای نوترکیب هورمون TSH انسانی.1487خاتمه یافته است1393/02/31اولاستاد راهنما اول/ اصلیهادی محمدزاده.
23کلون، بیان و تلخیص پروتئین نوترکیب Oncorhyncin و بررسی اثر آن بر روی استافیلوکوکوس اورئوس در شرایط invitro و in vivo2854در حال اجرا است1396/08/10اولاستاد راهنما اول/ اصلیسیده فاطمه جعفری
24بررسی سیتوکاینهای IL17 و TNFα در کودکان مشکوک به عفونت ادراری و مقایسه ی آن با کودکان سالم در شهر اراک2904در حال اجرا است1396/10/13اولاستاد راهنما اول/ اصلیفاطمه عالی نژاد
25بررسی ژنهای مقاومت به ضدعفونی کننده های آمونیوم چهار ظرفیتی در انتروباکتریاسه های تولید کنندهESBL جدا شده از بیمارستانهای آموزشی اراک.2905در حال اجرا است1396/11/04اولاستاد راهنما اول/ اصلیفروزان حدادی

اختراعات
hide/show
excel

رديف عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان