عبدالرحیم  صادقی

 فعالیت های پژوهشی

 

عبدالرحیم صادقی

در دانشگاه علوم پزشکی اراک چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پایان نامه ها
پایان نامه ها
اختراعات
اختراعات
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : عبدالرحیم صادقی مقطع تخصصی : دکتری تخصصی /Ph.D
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : abdorrahim sadeghi رشته تخصصی : ژنتیک انسانی
وضعیت استخدام : رسمی قطعی مرتبه علمی : استادیار
: Scopus ID 23988105400 دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
نحوه همکاری: تمام وقت خاتمه همکاری : در حال حاضر فعال هستند.
: H-index

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
ژنتیک ملکولی دکتری تخصصی /Ph.D1385دانشگاه تربیت مدس- پژوهشگاه مهندسی ژنتیک

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق تحقیقاتی
hide/show

عنوان نحوه ارئه نوع اثر وابستگی موسسه سمت محل اصلی اجرا/ارائه

سوابق موفقیت های پژوهشی
hide/show

عنوان موفقیت تاریخ موفقیت رتبه کسب‌شده موسسه اهدا کننده/ جشنواره توضیحات موفقیت پژوهشی

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری وضعیت طرح سمت تاریخ تصویب شورای پژوهشی تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1بررسی پیوستگی برخی لکوس های ناشنوایی اتوزوم مغلوب و شناسایی جهش های احتمالی جدید در استان های قم و مرکزی.418خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1388/09/221393/05/28
2بررسی اپیدمیولوژیک مولکولی سویه های کلینیکی مایکوباکتریوم توبر کلوزیس کمپلکس در استان مرکزی به روش اسبولبگوتابپینک و MIRU_ VNTR.482خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییناظر 1389/06/021391/11/18
3بررسی فراوانی ژن های متالوبتالاکتاماز blaIMP و bla VIM در ایزوله های سودموناس آئروژینوزای مقاوم به ایمی پنم به روش Duplex - PCR.485خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1389/06/251392/11/07
4بررسی هاپلوتیپ های HLA-DRB and DQB با روش مولکولی SSP-PCR در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در استان مرکزی.555خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییناظر1389/04/161390/01/221391/11/18
5ساخت سازه مهندسی شده جهت ژن درمانی انسولین در انسان در شرایط Invitro.1004خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد راهنما 1390/12/191392/06/09
6ژن درمانی دیابت نوع I از طریق ترنسفورم کردن سلول های k روده ای به روش خوراکی .765خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1391/04/081393/06/12
7بررسی فراوانی پلی مورفیسم ژن رسپتور استروژن در افراد مبتلا به ندول تیروئید.824خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد راهنما 1391/08/081393/05/15
8کلونینگ و بیان ژن اینترلوکین 11 انسانی در گیاه توتون.841خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1391/09/271393/02/27
9برررسی بیان برخی miRNA در رده سلولی مشتق از سرطان رتینو بلاستوما بیان کننده افزایشی TGIF2LX در اثر مجاورت با داروی SD-208. 872خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1391/12/151393/08/10
10طراحی و ساخت بانک داده ها و نرم افزار ثبت اطلاعات بیماران در مرکز تحقیقات تیروئید دانشگاه علوم پزشکی اراک .875خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار 1392/01/241392/06/20
11بررسی همراهی برخی پلی مورفیسم های ژن کمرین (Chemerin) با دیابت بارداری.926خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد راهنما 1392/04/301393/09/05
12بررسی فراوانی ژن کارباژنماز blaKPC در ایزوله های پسودوموناس آئروژینوازی مقاوم به ایمی پنم با روش های مولکولی و فنوتیپی .964خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1392/06/201392/07/021394/08/27
13بررسی همراهی پلی مورفیسم و الگوی متیلاسیون پروموتور ژن رسپتور ویتامین دی با دیابت بارداری.1024خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد راهنما 1392/11/151394/06/18
14بررسی و مقایسه اثر چندشکلی تک نوکلیوتیدی rs4680 در میزان پاسخ دهی و عوارض دو داروی الانزاپین و ریسپریدون در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا.1102خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد مشاور 1393/02/101393/09/05
15ارزیابی تاثیرداروی digoxin cardenolide برروی رده سلولی Y79 مشتق ازسرطان رتینو بلاستوما ترانسفکت شده با ژن TGIF2LX.1128خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1393/05/151394/06/22
16بررسی اثر رزوراترول بر بیان ژن OGG1 در رده سلول های سرطان روده بزرگ انسانHT- 29) .1138خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار 1393/06/161395/04/23
17بررسی اثرات ضد سرطانی میدان مغناطیسی ایستا و عصاره گیاه الوئه ورا بر روی سلول های سرطانی Hela1145دست اجراناظر 1393/06/171395/06/07
18تولید استرپتاویدین نوترکیب و بررسی اتصال آن با بیوتین.2026خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1393/10/091395/09/29
19بررسی همراهی بین بیماری ندولار تیروئید با دو پلی مورفیسم در ژن گیرنده بتای استروژن در استان مرکزی2019خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد راهنما 1393/11/081394/11/03
20تعیین ارتباط ندول تیروئید با پلی مورفیسم ژن آنزیم دیدیناز22320دست اجرامجری اصلی 1394/07/151395/07/10
21بررسی حذف تریپتوفان 120 استرپتاویدین در تشکیل مونومر و تمایل اتصال به بیوتین2347خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد راهنما1394/07/221394/08/161395/11/12
22بررسی همراهی دیابت بارداری با پلی مورفیسم ژن دیدیناز22452دست اجرامجری1394/11/141395/02/011396/01/31
23شناسایی واریانت های ژنتیکی جدید در عقب افتاده ذهنی به روش تعین ترادف اگزومی در ازدواجهای فامیلی.2451دست اجرامجری1395/09/161395/12/071397/11/26
24بررسی پیوستگی پلی مورفیسم واریانت ژنتیکی rs 1801133 , rs 1083063در ژن های MTHFR , CDKN2A/B در بیماران مبتلا به سرطان سینه.462خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1396/02/121397/01/08
25تعیین فراوانی مقاومت ضد میکروبی و اینتگرون های کلاس یک و دو در بین ایزوله های بالینی سودوموناس آئروژینوزا.541دست اجرامجری اصلی 1396/02/201397/05/17

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری نمایه نام نشریه سال چاپ محل انتشار/ارائه ضریب تاثیر
1Cloning of 1183 bp Fragment from Rhoptry Protein I (ROPI) Gene of Toxoplasma gondii (RH) in Expression Prokaryote Plasmid PET32a2244Chemical AbstractZahedan Journal of Research in Medical Sciences1392مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
2بررسی اثر حفاظتی سایمتیدین بر آثار ژنتیکی ناشی از عوامل شیمیایی به روش میکرو نوکلئی اسی (Micronuclei Assay)1322iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
3بررسی همراهی چندشکلی تک نوکلئوتیدی 17173608rs ژن کمرین با دیابت بارداری2731iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
4The BsmI, FokI, ApaI and TaqI Polymorphisms in Vitamin D Receptor Gene in Iranian Multiple Sclerosis Patients: A Case- Control Study2799ایندکس نشدهJOURNAL OF IRANIAN CLINICAL RESEARCH1393مجلات داخلی0.0
5Evaluation of In Vivo Transfection Efficiency of Eudragit Coated Nano-particles of Chitosan-DNA: A pH-sensitive System Prepared for Oral DNA Delivery2857ISIIranian Red Crescent Medical Journal1394مجلات خارجی0.634
6جهش زایی هدایت یافته مکانی به منظور تولید پروتئین جهش یافتهY45W حاوی جهش (Oriza sativa) NSLTP23122iscمجله پژوهش های سلولی و مولکولی (زیست شناسی ایران)1394مجلات داخلی0.0
7جهش زایی هدایت یافته مکانی به منظور تولید پروتئین جهش یافته Iranian rice -NSLTP2 (Oriza sativa) حاوی جهش Y45W3138iscمجله زیست شناسی ایران1394مجلات داخلی0.0
8Cloning of Pituitary Gland Hormone in pET32a Expression Vector3154ایندکس نشدهJOURNAL OF IRANIAN CLINICAL RESEARCH1394مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
9عدم همراهی بین بیماری ندول تیروئید با چندشکلی 1256049rs در ژن گیرنده بتای استروژن در زنان استان مرکزی3183iscمجله دانشگاه علوم پزشکی اراک1394مجلات داخلی0.0
10Association between vitamin D receptor ApaI and TaqI gene polymorphisms and gestational iabetes mellitus in an Iranian pregnant women population3242ISIGene1394مجلات خارجی2.185
11.Detection of KPC Carbapenemase in Pseudomonas aeruginosa Isolated From Clinical Samples Using Modified Hodge Test and Boronic Acid Phenotypic Methods and Their Comparison With the Polymerase Chain Reaction3338ISIJundishapur Journal of Microbiology1394مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.387
12The association study between deiodinase2 gene polymorphism with thyroid nodule3460ایندکس نشدهMolecular Medicine Journal1395مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
13Contribution of GJB2 mutations and Four common DFNB loci in autosomal recessive non-syndromic hearing impairment in Markazi and Qom provinces of Iran3701 Iranian Journal of Biotechnology
14Identification of a De Novo 3bp Deletion in CRYBA1/A3 Gene in Autosomal Dominant Congenital Cataract3746PubMed.Acta Medica Iranica1395مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
15Digoxin Inhibits Retinoblastoma through Suppressing a Non-canonical TGFβ Signaling Pathway3744PubMed.20th Century Music1395مجلات خارجی0.0
16کلونینگ، بیان و تخلیص پروتئین نوترکیب زیرواحد بتای هورمون TSHانسانی ) (TSHβو ارزیابی آنتی ژنیسیته آن3725scopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1396مجلات داخلی0.0
17Production of Recombinant Streptavidin and Optimization of Refolding Conditions for Recovery of Biological Activity4162ISIReports of Biochemistry & Molecular Biology1396مجلات داخلی
18کلونینگ و تولید فرم منومر استرپتاویدین نوترکیب و ارزیابی اتصال آن به بیوتین4198scopusKoomesh1396مجلات داخلی
19Association between chemerin rs17173608 and rs4721 gene polymorphisms and gestational diabetes mellitus in Iranian pregnant women4266ISIGene1396مجلات خارجی2.41
20سیستم گروههای خونی ABH و RH در انسان.1296سایررشد آموزش زیست شناسی مجلات داخلی
21بررسی کروموزومی 100 مورد عقب افتاده ذهنی جسمی1330iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
22بررسی عوامل ژنتیکی و محیط ناشنوایی در 354 خانواده دارای ناشنوا در استانهای قم و مرکزی1358iscتوانبخشی مجلات داخلی
23رادیکالهای آزاد و ارتباط آنها با لیپوفوشین به عنوان یک عامل آزار سلولی و پیری1448iscمجله پزشکی ارومیه. مجلات داخلی
24بررسی پلی مورفیسم جایگاه BsmI در ژن رسپتور ویتامین D در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در استان مرکزی2066iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
25بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های پسودوموناس آیروژینواز جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان های اراک2026iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
26بررسی الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی و فراوانی بتالاکتامازهای وسیع‌الطیف در سویه‌های بالینی سودوموناس آئروژینوزا ایزوله‌شده از مراکز درمانی شهر اراک2422iscمجله دانشگاه علوم پزشکی قم مجلات داخلی
27.Differential Genomics Output and Susceptibility of Iranian Patients with Unilocular Hydatidose3005ISIIranian Journal of Parasitology1392مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.936
28سنجش میزان بارگیری و رها سازی دو پوشش انتریک برای انتقال اسید نوکلئیک از طریق دهان2556iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
29بررسی همراهی پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدrs2234693 در ژن گیرنده آلفای استروژن با سرطان پستان در استان مرکزی2816iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک1393مجلات داخلی
30Association between vitamin D receptor ApaI and TaqI gene polymorphisms and gestational diabetes mellitus in an Iranian pregnant women population3907 GENE1395 2.196
31Mutation analysis of Connexin 26 gene and del (GJB6D13S1930) in Patients With hereditary deafness from two provinces in Iran808سایر مجلات داخلی
32A novel TECTA mutation confirms the recognizable phenotype among autosomal recessive hearing impairment families1427ISIInternational journal of pediatric otorhinolaryngology. مجلات خارجی
33A Mutation in HOXA2 is Responsible for Autosomal - Recessive Microtia in an Iranian Family1413ISIAmerican journal of human genetics مجلات داخلی
34Contribution of GJB2 mutations Four common DFNBLoci in autosomal recessive non - syndromic heading impairment in Markazi and Qom provinces of Iran1489ISIIRANIAN JOURNAL of BIOTECHNOLOGY مجلات داخلی
35Molecular detection of metallo-β-lactamase genes blaVIM-1, blaVIM-2, blaIMP-1, blaIMP-2 and blaSPM-1 in Pseudomonas aeruginosa isolated from hospitalized patients in Markazi province by Duplex-PCR1919ISIAfrican Journal of Microbiology Research مجلات خارجی0.528

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show
excel

ردیف عنوان مقاله کد رهگیری نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال
10جهش زایی با هدف افزایش خاصیت انتقالی در ژن RICE NSltp2 به کمک SOE-PCR48اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی
2جهش زایی In Vitro با هدف افزایش خاصیت فلورسانس در ژن rice nsLTP247دوازده همین کنگره ژنتیک ایران
3ساخت سازه برای ژن درمانی دیابت ملیتوس46پنجمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و کلینیک
4گزارش یک مورد زوج با اختلال کروموزومی 47XYY و (46XX(inv 945دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
5سندروم زنانگی بیضوی در 3 خواهر .460یازدهمین کنگره ژنتیک ایران .سالن همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی .پوستر
6آنالیز پیوستگی برخی لکوس های ناشنوایی غیر سندرومی اتوزوم مغلوب در خانواده های ناشنوادار استان های قم و مرکزی .462یازدهمین کنگره ژنتیک ایران .سالن همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی .
7بررسی نقش پلی مورفیسم های ژن VLA4 در بیماری Multiple Selerosis .459یازدهمین کنگره ژنتیک ایران .سالن همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی .
8بررسی پلی مورفیسم ژن رسپتور ویتامین دی در بیماران مبتلا به ام اس در استان مرکزی592 اولین کنگره بین المللی نوروژنتیک ایران تهرانسخنرانی1390
9عدم پیوستگی به لکوس های ناشنوایی غیر سندرمی DFNB23, DFNB9, DFNB5 در بین ناشنوایان استان های قم و مرکزی529سمینار ژنتیک پزشکی ایرانتهرانپوستر1390
10معرفی چند نمونه از سندرم ترنر مراجعه کننده به بخش سیتوژنتیک کلینیک تخصصی و فوق تخصصی امام رضا شهر اراک528دومین کنگره ژنتیک پزشکی ایرانتهرانپوستر1390
11بیماری های ژنتیکی تکرار سه تایی630دوازدهمین کنگره ژنتیکتهرانپوستر
12بررسی کروموزومی 903 مورد مراجعه کننده به آزمایشگاه سیتوژنتیک استان مرکزی628دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
13بررسی فنوتیپی و ملکولی ژن های blaPSE ،bla OXA-10، bla OXA-1 در سویه های پسودوموناس آئروژینوزای جدا شده از بیماران بستری مراکز درمانی شهر اراک629دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
14گزارش یک مورد سندروم موزائیک ابر نر و داون670سومین کنگره ژنتیک پزشکی ایرانتهران، مرکز همایش های مرکز طبی کودکانمقاله
15بررسی فراوانی علل مراجعه جهت بررسی کروموزومی و تهیه کاریوتایپ به بخش ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی اراک669سومین کنگره ژنتیک پزشکی ایرانتهران، مرکز همایش های مرکز طبی کودکانمقاله
16بررسی فراوانی ناهنجاریهای کروموزومی در 1400 مورد مراجعه کننده به بخش ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی اراک672سومین کنگره ژنتیک پزشکی ایران تهران، مرکز همایش های مرکز طبی کودکانمقاله

تالیف/ترجمه کتاب
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری سال چاپ نویسنده اصلی مترجم شابک

پایان نامه ها
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری وضعیت پایان نامه تاریخ تصویب شورای پژوهشی نوع همکاری سمت همکار پایان نامه نام دانشجو تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1بررسی همراهی بین بیماری ندولار تیروئید و پلی مورفیسم های rs2234693،rs9340799 در ژن گیرنده آلفای استروژن در استان مرکزی882
2برررسی بیان برخی miRNA در رده سلولی مشتق از سرطان رتینو بلاستوما بیان کننده افزایشی TGIF2LX در اثر مجاورت با داروی SD-208883
3بررسی همراهی بین سرطان سینه و پلی مورفیسم های rs2234693،rs9340799 در ژن گیرنده آلفای استروژن در استان مرکزی884
4بررسی همراهی برخی پلی مورفیسم های ژن کمرین (Chemerin) با دیابت بارداری885
5ژن درمانی دیابت نوع I از طریق ترنسفورم کردن سلول های k روده ای به روش خوراکی886
6کلونینگ و بیان ژن اینترلوکین 11 انسانی در گیاه توتون887
7ژن درمانی دیابت نوع I از طریق ترنسفورم کردن سلول های k روده ای به روش خوراکی .3765 اول
8کلونینگ و بیان ژن اینترلوکین 11 انسانی در گیاه توتون.3841 اول
9برررسی بیان برخی miRNA در رده سلولی مشتق از سرطان رتینو بلاستوما بیان کننده افزایشی TGIF2LX در اثر مجاورت با داروی SD-208. 3872 اول
10ارزیابی تاثیرداروی digoxin cardenolide برروی رده سلولی Y79 مشتق ازسرطان رتینو بلاستوما ترانسفکت شده با ژن TGIF2LX.4128 اول
11تولید استرپتاویدین نوترکیب و بررسی اتصال آن با بیوتین.5026 اول
12بررسی و مقایسه اثر چندشکلی تک نوکلیوتیدی rs4680 در میزان پاسخ دهی و عوارض دو داروی الانزاپین و ریسپریدون در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا.4102 دوم
13بررسی همراهی برخی پلی مورفیسم های ژن کمرین (Chemerin) با دیابت بارداری.1424خاتمه یافته است1392/03/29دوماستاد راهنمازهرا حسنوند.
14بررسی همراهی پلی مورفیسم و الگوی متیلاسیون پروموتور ژن رسپتور ویتامین دی با دیابت بارداری.1455خاتمه یافته است1392/10/18دوماستاد راهنماگلزار رحمان نژاد.
15بررسی فراوانی پلی مورفیسم ژن رسپتور استروژن در افراد مبتلا به ندول تیروئید.3824 دوماستاد راهنما
16بررسی همراهی برخی پلی مورفیسم های ژن کمرین (Chemerin) با دیابت بارداری.3926 دوماستاد راهنما
17بررسی همراهی پلی مورفیسم و الگوی متیلاسیون پروموتور ژن رسپتور ویتامین دی با دیابت بارداری.4024 دوماستاد راهنما
18بررسی همراهی بین بیماری ندولار تیروئید با دو پلی مورفیسم در ژن گیرنده بتای استروژن در استان مرکزی5019 استاد راهنما
19بررسی حذف تریپتوفان 120 استرپتاویدین در تشکیل مونومر و تمایل اتصال به بیوتین5347 دوماستاد راهنما
20بررسی پلی مورفیسم G/T276+ ژن آدیپونکتین در بیماران مبتلا به دیابت بارداری .694خاتمه یافته است1390/02/07دوماستاد راهنماعلی پرندوار.1390/02/121392/03/13
21بررسی همراهی پلی مورفیسم ژن آدیپونکتین و پروموتر ژن رزیستین با دیابت بارداری.1334خاتمه یافته است1390/02/07دوماستاد راهنماعلی پرندوار. 1393/04/18
22ساخت سازه مهندسی شده جهت ژن درمانی انسولین در انسان در شرایط Invitro.4004 استاد راهنما
23بررسی پیوستگی چند شکلی G972R در ژن irs1 و G1057D در ژن irs2 با دیابت بارداری در استان مرکزی1072در انتظار دریافت کد اخلاق1394/08/27دوماستاد راهنمافاطمه علوی
24تولید استرپتوکیناز نوترکیب و ارزیابی آنتی ژنیسیته آن.1306خاتمه یافته است1388/04/24اولاستاد مشاورشیما محمودی.
25کلون ، بیان ، تخلیص و بررسی آنتی ژنیسیته زیر واحد بتای نوترکیب هورمون TSH انسانی.1487خاتمه یافته است1393/02/31دوماستاد مشاورهادی محمدزاده.
26بررسی و آنالیز شجره نامه های سه نسل از بیماران اختلال خلقی دو قطبی نوع I .878خاتمه یافته است1392/08/15دوماستاد مشاور علمیسارا خوز.1392/08/201393/03/27
27ساخت سازه مهندسی شده جهت ژن درمانی انسولین در انسان.703 1390/10/27اولاستاد راهنما اول/ اصلیشیوا سادات غفلت.
28ژن درمانی دیابت نوع I از طریق ترنسفورم کردن سلول های k روده ای به روش خوراکی .1377 1390/12/27اولاستاد راهنما اول/ اصلیصدیقه مومن زاده قارنه.
29کلونینگ و بیان ژن اینترلوکین 11 انسانی در گیاه توتون.1404خاتمه یافته است1391/09/01اولاستاد راهنما اول/ اصلیسمیه سلیمی.
30برررسی بیان برخی miRNA در رده سلولی مشتق از سرطان رتینو بلاستوما بیان کننده افزایشی TGIF2LX در اثر مجاورت با داروی SD-208. 1416خاتمه یافته است1391/11/18اولاستاد راهنما اول/ اصلیپوران فداکار کورکا.
31ساخت سازه مهندسی شده جهت ژن درمانی انسولین در انسان در شرایط Invitro.1452خاتمه یافته است1390/12/19اولاستاد راهنما اول/ اصلیشیوا سادات غفلت.
32بررسی فراوانی پلی مورفیسم ژن رسپتور استروژن در افراد مبتلا به ندول تیروئید.1398خاتمه یافته است1391/06/29اولاستاد راهنما اول/ اصلیفاطمه محمدی.

اختراعات
hide/show
excel

ردیف عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان