احسان اله  غزنوی راد

 فعالیت های پژوهشی

 

احسان اله غزنوی راد

در دانشگاه علوم پزشکی اراک چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پایان نامه ها
پایان نامه ها
اختراعات
اختراعات
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : احسان اله غزنوی راد مقطع تخصصی : دکتری تخصصی /Ph.D
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : Ehsanollah Ghaznavi-Rad رشته تخصصی : میکروب شناسی
وضعیت استخدام : رسمی قطعی مرتبه علمی : دانشیار
: Scopus ID 35490526200 دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
نحوه همکاری: تمام وقت خاتمه همکاری : در حال حاضر فعال هستند.
: H-index 12

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق تحقیقاتی
hide/show

عنوان نحوه ارئه نوع اثر وابستگی موسسه سمت محل اصلی اجرا/ارائه

سوابق موفقیت های پژوهشی
hide/show

عنوان موفقیت تاریخ موفقیت رتبه کسب‌شده موسسه اهدا کننده/ جشنواره توضیحات موفقیت پژوهشی

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری وضعیت طرح سمت تاریخ تصویب شورای پژوهشی تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1بررسی آنتی ژنهای ( HLA( i,n مبتلایان به کیست هیداتیک به روش سیتوتوکسیسیته در شهرستان اراک.100خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1382/06/081384/12/17
2بررسی فراوانیmoraxella contarrhalis و ریسک فاکتورهای آن در بیماران مبتلا به عفونتهای تنفسی مراجعه کننده به بیمارستان ولیعصر و امیر کبیر از شهریور تا اسفند 82 .95خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1382/06/151383/07/08
3بررسی ژنتیک مولکولی و دینامیک ناقلین بینی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین کسب شده از جامعه در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک.635خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1390/06/231390/07/241391/06/29
4تاثیر ضد باکتریایی ژل پلاکتی بروی میکروارگانیسم های غالب ایجاد کننده عفونت های بیمارستانی در بیمارستان های آموزشی اراک.642خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1390/07/201390/08/021392/12/21
5جداسازی باکتری های بالقوه پروبیوتیک از فراورده های لبنی سنتی استان مرکزی.689خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییناظر1390/10/141390/11/081392/06/13
6بررسی ایمنی زایی پروتئین های نوترکیب فلاژل و پیلی ویبریو کلرا در موش.702خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییناظر1390/10/281390/11/291393/04/18
7بررسی تنوع کاست کروموزومی mecA در استافیلوکوکهای کواگولاز منفی ایزوله شده از بیماران بستری در بیمارستانهای اموزشی دانشگاه علوم پزشکی اراک.716خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1390/10/211391/01/191393/07/01
8بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی مقاومت انتی بیوتیکی در کلبسیلا پنومونیه های حاوی مقاومت بتالاکتامازی AmpC و کارباپنمازی در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اراک.754خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1391/04/031393/05/15
9تاثیر درمان ترکیبی کلیستین در درمان بیماران مبتلا به عفونت های اسینتوباکتربومانی مقاوم به کارباپنم در مرکز آموزشی درمانی ولیعصر اراک در سال 1391791دست اجرامجری اصلی 1391/06/011394/05/02
10بررسی سطح ویتامین D در زنان شاغل در شهرستان اراک در سال 1391.825خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1391/08/031391/08/031392/06/30
11تشخیص هلیکوباکتر پیلوری در مدفوع بر اساس آنتی بادیهای ضد پروتئین نوترکیب CagA.836خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1391/09/221393/03/21
12بررسی ایمنی همورال اختصاصی و پروفایل سایتوکاینی در ناقلین استافیلوکوکوس اورئوس.861خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1391/12/151393/09/05
13بررسی فنوتیپ و ژنوتیپ مقاومت به ضدعفونی کننده های آمونیوم چهار ظرفیتی در باکتری های جنس استافیلوکوکوس جدا شده از بیمارستان ولیعصر اراک.924خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1392/04/261393/07/23
14بررسی آلودگی باکتریایی، انگلی و قارچی استخرهای شنای اراک در سال 1392.916خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1392/03/081392/05/071393/11/01
15بررسی سایتوکاین های ویژه ایمنی سلولی و تکثیر سلولی در بیماران مبتلا به بروسلوز حاد و مزمن.961خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد مشاور 1392/07/021394/03/11
16بررسی اثر موپیروسین در دکلونیزاسیون استاف ارئوس بینی و جلوگیری از کسب عفونت های ICU .978خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد مشاور 1392/08/251393/11/01
17بررسی نقش فاکتورهای ویرولانس و تیپ بندی باکتریایی در ناقلی بینی استافیلوکوکوس اورئوس جهت کسب عفونت‌های بیمارستانی در بخش‌های ICU.999خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1392/10/141393/11/01
18تعیین فراوانی سویه هاو بیوتیپهای بروسلا ابورتوس و ملی تنسیس جدا شده از بیماران با روشPCR و شناسایی الگوی مقاومت انها در استان مرکزی.1064خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1392/11/091392/11/091393/10/17
19مقایسه سطح اینترلوکین 8-18وگاما اینترفرون قبل و بعد از درمان تب مالت حاد.1025خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد مشاور 1392/11/151393/06/19
20راه اندازی و بکارگیری یک روش Multiplex PCR جهت تشخیص همزمان سه عامل باکتریای شایع ایجاد کننده مننژیت حاد.1029خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1392/11/271393/11/27
21راه اندازی و بکارگیری روش Multiplex PCR جهت تشخیص همزمان استافیلوکوکوس اورئوس، اسینتوباکتر بومانی و سودوموناس آئروژینوزا در عفونت پنومونی وابسته ونتیلاتور .1030خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1392/11/271394/12/12
22فراوانی لیستریا مونوسایتوژنز و بررسی پراکندگی ژن های موثر بر بیماری زایی در خانم های با سقط و بدون سقط جنین در بیمارستان طالقانی اراک.1083خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1393/02/101394/09/25
23بررسی تاثیر بخور اکالیپتوس بر آلودگی میکروبی پلاک لوله تراشه در بیماران تحت تهویه مکانیکی .1118خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییناظر 1393/05/221393/11/29
24تاثیر مصرف ماست پروبیوتیک بر فراوانی کلونیزاسیون کلستریدیوم دیفیسیل در بیماران بستری در بخش عفونی. 1129خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد راهنما 1393/06/011394/12/25
25بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی اشرشیا کلی دارای مقاومت بتالاکتامازی طیف گسترده جدا شده از نمونه ادرای بیماران بستری در مرکز آموزشی درمانی ولی عصر درسال 13931200خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1393/10/271394/12/15
26بررسی اتیولوژیک اسهال های عفونی عوامل ویروسی و در بیماران مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اراک 1394-13932116خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1393/12/201394/01/231395/08/05
27بررسی مقایسه ای PCR و کشت عوامل باکتریال در تشخیص اسهال های عفونی در بیماران مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اراک 1393-1394 .2137خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1394/01/231394/12/12
28مقایسه تاثیر عصاره گیاه گل راعی و نانومیسل تولید شده در ساختار میکروامولسیونی از آن روی سویه های کلینیکی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم و حساس به متی سیلین.2104خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد راهنما 1394/03/301394/10/23
29استفاده از آلگوریتم پروکلسیتونین در هدایت درمان آنتی بیوتیکی پنومونی اکتسابی از جامعه و تشدید COPD: یک کارآزمایی بالینی2165خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1394/05/171395/10/13
30امکان سنجی کنترل رشد سویه های کلینیکی استافیلوکوکوس آرئوس MRSAبا کمک عصاره برگ گیاه مورد و عصاره آبی نعنا.2032خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1394/05/281394/06/221394/12/12
31تیپ بندی مولکولی ایزوله های استافیلوکوک ارئوس مقاوم به متی سیلین جدا شده ازبیماران سوختگی بستری در بیمارستان طالقانی اهواز با روش Spa typing , MLST2332خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1394/06/181394/07/151395/07/10
32بررسی شیوع باکتری استرپتوکوکوس بوویس در بیماران مبتلا به ضایعات مختلف کولورکتال و افراد سالم در شهر اراک2350دست اجرامجری اصلی 1394/08/161395/08/11
33بررسی اثر ضد میکروبی عصاره اسفند و الکل بر میکروب های استاندارد بیمارستانی2336دست اجرامجری 1394/09/041395/04/02
34بررسی شیوع اینتگرون های کلاس 1 ،2 و 3 در میان اسینتوباکتر بومانی های جدا شده از بیمارستان های شهر قم2518خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1394/12/121394/12/171395/12/17
35بررسی دقت تست الایزا تهیه شده با استفاده از پروتئین نوترکیب ژن Bp26 بروسلا ملی تنسیس.2554خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1395/02/011395/02/291395/06/25
36ارزیابی تاثیر ضد عفونی بخش ICU بیمارستان ولیعصر اراک با مواد آنتی باکتریال گیاهی تحت فشار بخار آب در کاهش آلودگی به اسینتوباکتر2543دست اجراهمکار1394/12/121395/03/051395/06/02
37بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی مقاومت سویه های جداشده از نمونه های اسهالی شهرستان اراک2571خاتمه یافته با ارائه مقالهمجری اصلی 1395/02/291395/03/231397/03/12
38مقایسه اثر اسپری آویشن و دکوسپت بر بار میکروبی دست پرستاران بیمارستان ولی عصر(عج).2650خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1395/04/231395/06/291396/09/27
39بررسی سلولهای T تنظیمی در بیماران مبتلا به بروسلوز مزمن.2658خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1395/04/231395/07/101395/12/18
40تشخیص همزمان کمپیلوباکتر و شیگلا و سالمونلا از نمونه های اسهالی عفونی با استفاده از روش Multiplex PCR و مقایسه آن با روش Multiplex Real time-PCR تجاری.2656دست اجرامجری اصلی 1395/12/071397/12/06
41بررسی اثر هم زمان پپتیدهای ضد میکروبی Ib-AMP4 و LL-37 بر باکتریهای گرم مثبت و منفی در شرایط (برون تنی)in vitro و (درون تنی) in vivo.544دست اجرامجری 1396/02/201397/02/15
42تعیین فراوانی مقاومت ضد میکروبی و اینتگرون های کلاس یک و دو در بین ایزوله های بالینی سودوموناس آئروژینوزا.541دست اجرامجری 1396/02/201397/05/17
43بررسی اثر ضد میکروبی کفیر و اگزو پلی ساکارید کفیران بر روی باکتری های پاتوژن به صورت منفرد و بیوفیلم .597دست اجرامجری1396/02/201396/03/011397/06/01
44شناسایی عوامل باکتریایی وقارچی و حساسیت دارویی گونه های جدا شده از بیماران مبتلا به عفونت گوش خارجی مراجعه کننده به پلی کلینیک امام رضا (ع) و ارزیابی شاخصه های ادیولوژیک در آنها.551دست اجرامجری اصلی 1395/12/181396/03/201397/05/13
45نانوکپسوله کردن پپتیدضدمیکروبی LL-372887دست اجرامجری1395/06/251396/07/301399/07/30
46بررسی اثر ضد میکروبی کلیستین در ترکیب با غربال های مولکولی (Molecular sieves) بر روی آسینتوباکترهای مقاوم به کلیستین2976دست اجرامجری1396/09/221396/09/261397/09/26
47بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های پاتوژن جداشده ازبیماران بستری وتجهیزات پزشکی در مرکز آموزشی و درمانی بیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان خمین در سال 13963019فقط برای دریافت کد اخلاق.مجری1396/11/041396/12/071398/12/07
48تولید و تخلیص پروتئین Oncorhyncin II و بررسی اثر ضدمیکروبی آن بر روی اسینتو باکتر بومانی مقاوم به دارو در شرایط in vitroو in vivo3075دست اجرامجری1397/01/291397/02/09
49بررسی اثر ضد میکروبی مروپنم در ترکیب با مولکولارسیو بر روی کلبسیلا پنومونیه مقاوم به کارباپنم3073دست اجرامجری1397/02/191397/02/23
50بررسی خاصیت ضد میکروبی والتیام دهنده ی زخم عصاره ی لیزت پلاکتی بر روی پاتوژن های باکتریایی جداشده از عفونت سوختگی.3090دست اجرامجری اصلی 1397/09/281397/10/091398/06/09
51بررسی اثر هم افزایی پروتئین های نوترکیب E50-52,Ib4-AMP بر اسینتوباکتربومانی در شرایط invitro,invivo3285دست اجرامجری1397/11/031397/11/091398/12/09
52شناسایی و تعین خصوصیت باکتریوفاژ لایتیک اختصاصی علیه آسینتوباکتر بومانی دارای مقاومت چندگانه آنتی¬بیوتیکی3314دست اجرامجری اصلی 1397/12/151398/01/18

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری نمایه نام نشریه سال چاپ محل انتشار/ارائه ضریب تاثیر
1بررسی مولکولی اینتگرون ها در اشرشیا کلی و کلبسیلا پنومونیه های جدا شده از عفونت های دستگاه ادراری2287scopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1392مجلات داخلی0.0
2فراوانی ژن های کد کننده ی آنزیم های بتالاکتامازی Ampc با واسطه ی پلاسمید در ایزوله های بالینی کلبسیلا پنومونیه2372scopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1392مجلات داخلی0.0
3Determination of the Antimicrobial Effects of Hydro-Alcoholic Extract of Cannabis sativa on multiple drug resistant bacteria isolated from nosocomial infection2439Chemical AbstractIranian journal of toxicology1392مجلات داخلی
4Comparison Between Gene Cassettes Array Of Integron Cllass I In Multidrug Resistance Acinetobacter Baumannii And Klebsiella Pneumoniae In Iran2689ISIIranian Journal of Public Health1393مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.629
5Short repeats in the spa gene of Staphylococcus aureus are prone to nonsense mutations: stop codons can be found in strains isolated from patients with generalized infection3004ISIRESEARCH IN MICROBIOLOGY1392مجلات خارجی3.0
6.The Dynamic of Staphylococcus aureus Nasal Carriage in Central Iran2931ISIJundishapur Journal of Microbiology1394مجلات داخلی0.387
7Two Year Cross Sectional Study on Chronic Brucellosis in Central Iran2539scopusMiddle-East Journal of Scientific Research1394مجلات خارجی
8بررسی پروفایل سیتوکاینی در سرم بیماران مبتلا به بروسلوز حاد و مزمن3123iscمجله دانشگاه علوم پزشکی اراک1394مجلات داخلی0.0
9ارتباط سطوح سرمی اینترلوکین 8 با درمان در بیماران مبتلا به بروسلوزیس حاد2682iscمجله بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران1393مجلات داخلی
10تعیین فراوانی ناقلی بینی و ویرولانس استافیلوکوکوس طلایی جدا شده از بینی بیماران در هنگام پذیرش در بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان ولی عصر اراک در سال 13932985iscمجله دانشگاه علوم پزشکی اراک1394مجلات داخلی0.0
11High Frequency of Ventilator Associated Pneumonia Nosocomial Co-Infection Causedby Methicillin Resistant Staphylococcusaureus and Carbapenem Resistant Acinetobacter baumannii in Intensive Care Unit3098ایندکس نشدهJOURNAL OF IRANIAN CLINICAL RESEARCH1394مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
12High Prevalence of Vitamin D Deficiency and Associated Risk Factors among Employed Women in a Sunny Industrial City3253ISIInternational journal for vitamin and nutrition research1394مجلات خارجی0.854
13بررسی فراوانی لیستریا مونوسیتوژنز در زنان باردار در اراک3260iscمجله دانشگاه علوم پزشکی اراک1394مجلات داخلی0.0
14.In Vitro and in Vivo Antistaphylococcal Activity Determination of the New Recombinant Lysostaphin Protein3303ISIJundishapur Journal of Microbiology1394مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.387
15اثر تزریق پروژسترون به موش های صحرایی تازه متولد شده بر یادگیری فضایی آنها پس از بلوغ3322iscمجله دانشگاه علوم پزشکی اراک1387مجلات داخلی0.0
16بررسی پاسخ تکثیر لنفوسیتی در مبتلایان به بروسلوز حاد و مزمن3358iscمجله دانشگاه علوم پزشکی اراک1395مجلات داخلی0.0
17Specific detection of common pathogens of acute bacterial meningitis using an internally controlled tetraplex-PCR assay.3501ISIMolecular and Cellular Probes1395مجلات خارجی1.565
18تعیین حساسیت آنتیبیوتیکی سویه های بروسلا ملی تنسیس در استان مرکزی (سال 1393)3508iscمجله دانشگاه علوم پزشکی اراک1395مجلات داخلی0.0
19Low Prevalence of Aeromonas hydrophilain Infectious Diarrhea Samples of Pediatric Patients in Arak, Iran3615PubMed.Reports of Biochemistry & Molecular Biology1395مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
20Naloxane enhanced inhibitory effect of verapamil on seizure inducedby pentylenetetrazol in male rats3055PubMed.Research in Pharmaceutical Sciences,1393مجلات داخلی
21مقایسه دو روش دیسک دیفیوژن و واکنش زنجیره ای پلیمراز(PCR) در شناسایی سویه های استافیلوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین(MRSA)2618iscدوماهنامه طب جنوب1393مجلات داخلی
22Cloning, Expression, and Purification of Recombinant Lysostaphin From Staphylococcus simulans2541ISIJundishapur Journal of Microbiology1393مجلات داخلی0.387
23بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های پاتوژن جداشده از تجهیزات پزشکی و محیط بیمارستان در مرکز آموزشی درمانی ولیعصر اراک در سال2583scopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1393مجلات داخلی0.0
24شیوع ژن های کد کننده مقاومت آمینوگلیکوزیدی در استافیلوکوکوس اورئوس حساس به متی سیلین و استافیلوکوکوس کواگولاز منفی جدا شده از عفونت های بیمارستانی2700scopusمجله کومش1393مجلات داخلی
25.Overexpression and Enzymatic Assessment of Antigenic Fragments of Hyaluronidase Recombinant Protein From Streptococcus pyogenes3079ISIJundishapur Journal of Microbiology1393مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.387
26Interlukine-8 Level in Patients with Acute Brucellosis and Its Relation with the Treatment2684scopusIranian journal of infectious diseases and tropical medicine1393مجلات داخلی
27Novel cassette array in a class 1 integron in clinical isolates of Acinetobacter baumannii from central Iran.2430ISIInternational Journal of Medical Microbiology مجلات خارجی4.537
28Genotypically Different Clones of Staphylococcus aureus Are Diverse in the Antimicrobial Susceptibility Patterns and Biofilm Formations.2419ISIBiomed Res Int. 20131392مجلات خارجی2.88
29Phenotypic and genotypic determination of mupirocin resistance among methicillin susceptibility and resistance in staphylococci isolated from nosocomial infections3904 Journal of Mazandaran University of Medical Sciences
30Nosocomial outbreak of extensively and pan drug-resistant Acinetobacter baumannii in tertiary hospital in central part of Iran3966 JUNDISHAPUR J MICROB 0.383
31Prevalence of adhesion and regulation of biofilm-related genes in different clones of Staphylococcus aureus3965 J BIOMED BIOTECHNOL 2.88
32Mec-associated dru typing in the epidemiological analysis of ST239 MRSA in Malaysia3964 EUR J CLIN MICROBIOL 3.024
33Synthesis and biological activities of some oxazolo- and oxothiazolo pyrimidines3963 ASIAN J CHEM 0.253
34HLA class I and II antigens associated with susceptibility and resistance to ulcerative colitis [1]3962 Indian Journal of Gastroenterology
35Development of an arCagA Antigen-Based Assay for the Detection of Helicobacter pylori in Stool Specimens3762ISIJundishapur Journal of Microbiology1395مجلات داخلی0.655
36Allium stipitatum Extract Exhibits In Vivo Antibacterial Activity against Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus and Accelerates Burn Wound Healing in a Full-Thickness Murine Burn Model3743PubMed.Evidence-based Complementary and Alternative Medicine1395مجلات خارجی0.0
37Evaluation of Regulatory T Cells in Patients with Acute and Chronic Brucellosis3829PubMed.Reports of biochemistry & molecular biology.1396مجلات خارجی0.0
38Cloning, Expression, and Purification of Antimicrobial Peptide LL-37 and Assessment of its Antimicrobial Effectiveness on Multiple-Drug-Resistant Acinetobacter Baumannii4110scopusJournal of Isfahan Medical School1396مجلات داخلی
39Reduced IFN-γ Production in Chronic Brucellosis Patients4114ISIIranian Journal of Immunology1396مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.85
40بررسی تاثیر دهانشویه اکیناسه و کلرهگزیدین بر فلور میکروبی بیماران اینتوبه بخش مراقبت ویژه4130PubMed.Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research1396مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)
41بررسی ژنتیکی اینتگرونها در استافیلوکوکوس اورئوسهای حساس و مقاوم به متیسیلین جدا شده از عفونتهای بیمارستانی4278iscمجله دانشگاه علوم پزشکی اراک1396مجلات داخلی
42Distribution of staphylococcal cassette chromosome mec types among methicillin-resistant coagulase negative staphylococci in central Iran4279PubMed.Iranian Journal of Microbiology1396مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)
43Antimicrobial effects of harmel smoke on microbial load of hospital wards4297ISIJournal of Clinical and Analytical Medicine1396مجلات خارجی
44تیپ بندی مولکولی سویه های استافیلوکوکوس ارئوس مقاوم به متی سیلین MRSA جدا شده از بیمارستان سوختگی در جنوب شرقی ایران بین سالهای 1386 و 13924431PubMed.International journal of microbiology1397مجلات خارجی
45Antibacterial and Antibiofilm Activities of Nonpolar Extracts of Allium stipitatum Regel. against Multidrug Resistant Bacteria4437ISIBioMed Research International1397مجلات خارجی2.583
46High prevalence of methicillin resistant and enterotoxin gene-positive Staphylococcus aureus among nasally colonized food handlers in central Iran4541ISIEuropean Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases1397مجلات خارجی2.537
47Antifungal and antibiofilm activity of Persian shallot (Allium stipitatum Regel.) against clinically significant Candida spp.4542ISITropical Biomedicine1397مجلات خارجی0.393
48دیسانتری ایجادشده توسط کمپیلوباکتر کولی مقاوم به ماکرولید و فلوروکویینولون در مرکز ایران4683scopusTehran University Medical Journal1397مجلات داخلی
492-(Methyldithio)Pyridine-3-Carbonitril ماده فعال ضدمیکروبی با طیف اثر گسترده در موسیر ایرانی یا Allium stipitatum Regel4736ISIMOLECULES1398مجلات خارجی3.098
50مقایسۀ اثر اسپری آویشن و دکوسپت بر بار میکروبی دست پرستاران4743iscJournal of Complementary Medicine1397مجلات داخلی
51گزارش دو مورد از عفونت توام کمپیلوباکتر ژوژنی و کلی از اسهال نوزادان4762ISIArchives of Pediatric Infectious Diseases1398مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
52جداسازی کمپیلوباکتر مقاوم به فلوروکینولون و ماکرولید از منطقه مرکزی ایران4763ISIMicrobial Drug Resistance1398مجلات خارجی2.34
53بررسی شیگلای دارای مقاومت چند گانه در منطقه مرکزی ایران4832ISIInfection and Drug Resistance1398مجلات خارجی3.0
54Cloning, expression and purification of recombinant prolysostaphin protein and evaluating its in vitroantistaphylococcal activity3969 Koomesh
55بررسی اپیدمیولوژیک عفونتهای تحتانی موراکسلاکاتارالیس مراجعه کننده به کلینیک تخصصی بیمارستان آموزش ولی عصر اراک از شهریور الی اسفند 1382975سایر مجلات داخلی
56اثر تجویز خوراکی اسیدهای چرب سیس و ترانس بر روی اختلال یادگیری ایجاد شده در اثر کیندلینگ شیمیایی در موشهای صحرایی نر1398copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی ایران1386مجلات داخلی
57اثر تجویز خوراکی اسیدهای چرب سیس و ترانس بر روی شرطی شدن احترازی دو طرفه در موش های صحرایی کیندل شده با پنتلین تترازول.974سایر مجلات داخلی
58شیوع سرطانهای رایج در استان مرکزی در سالهای 1382 - 1381 و توزیع آنها بر اساس برخی عوامل اپیدمیولوژیک توصیفی.976سایر مجلات داخلی
59اوانی موراکساکاتارالیس (Moraxella Catarrhalis) و ریسک فاکتورهای ابتلاء به آن در بیماران مبتلا به عفونتهای تنفسی مراجعه کننده به بیمارستان ولیعصر و امیرکبیر اراک972سایر مجلات داخلی
60فراوانی موراکسلاکاتارالیس (Moraxella catarrhalis) و ریسک فاکتورهای ابتلاء به آن در بیمارن مبتلا به عفونتهای تنفسی مراجعه کننده به بیمارستانهای ولیعصر و امیرکبیر.1063سایر مجلات داخلی
61بررسی آنتی ژن های لکوسیت انسانی (کلاس I,II ) در مبتلایان به هیداتیدوز به روش میکرولنفوسیتوتوکسیسیتی در شهرستان اراک1022iscمجله دانشگاه علوم پزشکی اراک1385مجلات داخلی0.0
62تولید پروتئین نوترکیب7L12/L بروسلا آبورتوس و بررسی آنتی ژنیستیه آن در سرم افراد مبتلا به بروسلوز.1080سایر مجلات داخلی
63اثر سینرژیست وراپامیل و نالوکسان در مهار حملات تشنجی ایجاد شده توسط کیندلینگ شیمیایی با پنتیلن تترازول در موش های صحرایی .973سایر مجلات داخلی
64تأثیر نوع میکروفیلتر در تشخیص کلی فرم از آب آشامیدنی با استفاده از روش PCR1525iscمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام. مجلات داخلی
65بررسی میزان مقاومت آنتی‌بیوتیکی و سروتایپینگ کپسولی استرپتوکوکوس اگالاکتیه جدا‌شده از خانم‌های باردار بین هفته 35 الی 37 حاملگی1620scopusکومش1394مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
66بررسی کارآیی روش زنجیره ای پلیمراز با نسخه برداری معکوس در تعیین اشرشیاکلی در آب آشامیدنی.1655iscفصلنامه علمی - پژوهشی فیض مجلات داخلی
67بروسلوزیس در بارداری1896iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
68مقایسه تاثیر دهانشویه اکیناسه و کلرهگزیدین بر بهداشت دهان بیماران اینتوبه بستری در بخش های مراقبت ویژه2136iscفصلنامه علمی – پژوهشی طب مکمل مجلات داخلی
69بررسی الگوی آنتی بیوتیکی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین دارای مقاومت چند گانه جدا شده از عفونت های بیمارستانی درمرکز آموزشی درمانی ولی عصر (عج )اراک.2261iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
70تولید ناحیه آنتی ژنیک vacA هلیکوباکترپیلوری در اشریشیاکلی.2224iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
71تیپ بندی مولکولی سویه های استافیلوکوکوس اورئوس دارای مقاومت القایی و ساختمانی نسبت به کلیندامایسین جدا شده از ناقلین بینی2255iscفصلنامه طب جنوب مجلات داخلی
72بررسی فنوتیپ و ژنوتیپ مقاومت آمینوگلیکوزیدی در سویه‌های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین جدا شده از عفونت‌های بیمارستانی2477scopusمجله علمی - پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه مجلات داخلی
73Expression and Antigenic Evaluation of VacA Antigenic Fragment of Helicobacter Pylori2310ISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1392مجلات داخلی1.038
74تشخیص مولکولی ژن های پمپ تراوشی AdeABC در سویه های بالینی آسینتوباکتر بومانی و ارزیابی نقش آن در ایجاد مقاومت نسبت به ایمیپنم2665iscطب جنوب1393مجلات داخلی0.0
75Nosocomial outbreak of extensive and pan drug- resistant Acinetobacter baumannii in tertiary hospital in central Iran2383ISIJundishapur Journal of microbiology1392مجلات داخلی0.383
76تشخیص سریع مایکوباکتریوم توبرکولوزیس مقاوم به ریفامپین با استفاده از Real-time PCR2313iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
77Short repeats in the spa gene of Staphylococcus aureus are prone to nonsense mutations: stop codons can be found in strains isolated from patients with generalized infection.2312ISIRes Microbiol مجلات خارجی2.9
78Frequency of methicillin resistant Staphylococcus aureus in the noses of Malaysian chicken farmers and their chicken2236ISIIranian Journal of Veterinary Research, Shiraz University, 2013 مجلات داخلی0.159
79بررسی فنوتیپ و ژنوتیپ مقاومت به موپیروسین در بین استافیلوکوک های مقاوم وحساس به متی سیلین جدا شده ازعفونت های بیمارستانی2488scopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران مجلات داخلی
80طراحی پرایمرهای اختصاصی برای نشان دادن ژن های oprL, exoA و algD برای تشخیص سریع سویه های سودوموناس آئروژینوزا در نمونه های بالینی2399scopusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1392مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
81مقایسه روشهای مولکولی در تیپ بندی اپیدمیولوژیک سویه های مقاوم به متی سیلین استافیلوکوکوس اورئوس2615iscدوماهنامه علمی و پژوهشی طب جنوب مجلات داخلی
82Detection of algD, oprL and exoA Genes by New Specific Primers as an Efficient, Rapid and Accurate Procedure for Direct Diagnosis of Pseudomonas aeruginosa Strains in Clinical Samples3066ISIJundishapur Journal of Microbiology1393مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.387
83کلونینگ،بیان، تخلیص و بررسی فعالیت ضد استافیلوکوکی پروتئین لیزوستافین اولیه در شرایط آزمایشگاهی2587scopusکومش (مجله دانشگاه علوم پزشکی سمنان ) مجلات داخلی
84Characterization of Plasmid-Mediated AmpC and Carbapenemases among Iranain Nosocomial Isolates of Klebsiella pneumoniae Using Phenotyping and Genotyping Methods3968 Osong Public Health and Research Perspectives1393
85Prevalence of genes encoding aminoglycoside resistant in methicillin-sensitive Staphylococcus aurous and coagulasenegative staphylococci isolated from hospital infectious3967 Koomesh1393
86The dynamic of staphylococcus aureus nasal carriage in central Iran3903 JUNDISHAPUR J MICROB1394 0.383
87Application of Reverse Transcriptase -PCR (RT-PCR) for rapid detection of viable Escherichia coli in drinking water samples2872ISIJournal of environmental health science & engineering1393مجلات خارجی0.5
88Species-specific PCR for the diagnosis and determination of antibiotic susceptibilities of brucella strains Isolated from Tehran, Iran3971PubMed.Iranian Journal of Pathology1395مجلات داخلی
89Specific detection of common pathogens of acute bacterial meningitis using an internally controlled tetraplex-PCR assay3861 MOL CELL PROBE1395 1.873
90Frequency of antiseptic resistance among Staphylococcus aureus and coagulase-negative staphylococci isolated from a university hospital in Central Iran3902PubMed.Oman Medical Journal1395مجلات خارجی
91فراوانی و ریسک فاکتورهای (Moraxella catarrhalis) موراکسلا کاتارالیس ابتلاء به آن در بیماران مبتلا به عفونتهای تنفسی مراجعه کننده به بیمارستانهای ولیعصر و امیرکبیر اراک1359iscنشریه یافته مجلات داخلی
92Evaluation of viral antibodies in Iranian multiple sclerosis patients1799ISINeurosciences1390مجلات خارجی0.708
93Elevated antibody titer against Borrelia burgdorferi in new case of multiple sclerosis patients1857ISIAfrican Journal of Microbiology Research1390مجلات خارجی0.539
94mec- associated dru typing in epidemiological analysis of ST239 MRSA in Malaysia1846ISIEuropean Journal of Clinical Microbiology مجلات خارجی2.65
95PREVALENCE OF MUTATIONS AT CODON 463 OF katG GENE IN MDR AND XDR CLINICAL ISOLATES OF MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS IN BELARUS AND APPLICATION OF THE METHOD IN RAPID DIAGNOSIS1670ISIActa Microbiologica et Immunologica Hungarica مجلات خارجی0.625
96Cloning, expression, purification and antigenic evaluation of hyaluronidase antigenic fragments recombinant protein of streptococcus pyogenes1885ISIAfrican Journal of Biotechnology مجلات خارجی0.573
97Improved method for the isolation of RNA from bacteria refractory to disruption, including S. aureus producing biofilm2173ISIgene مجلات خارجی
98Comparative Characterisation of Genotypically Different Clones of MRSA in the Production of Biofilms1882ISIJournal of Biomedicine and Biotechnology مجلات خارجی
99Prevalence of Adhesion and Regulation of Biofilm- Related Genes in Different Clones of Staphylococcus aureus1945ISIJournal of Biomedicine and Biotechnology مجلات خارجی1.23
100Diversity in the antimicrobial susceptibility patterns of methicillin-resistant Staphylococcus aureus clones2007ISIEuropean Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases مجلات خارجی2.85
101Molecular characterization of the first community-acquired methicillin-resistant Staphylococcus aureus strains from Central Iran3009ISIINTERNATIONAL JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES1392مجلات خارجی2.267

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show
excel

ردیف عنوان مقاله کد رهگیری نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال
1shift of the immune responses toward THz in chronic brucellosis3371کنگره ایمونولوژیوینپوستر1394
2Evaluation of the regulatory T cells in the brucellosis infection3523کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی ایرانتبریزسخنرانی1395
3Molecular characterization of hospital - acquired methicllin - resistant staphylococcus aureus581کنگره میکروب شناسی بالینی ایرانشیرازپوستر1390
4distribution of microlide lincosamide & streptogramin resistent gene among clinical mrsa strain in a tertiary hospital580پنجمین کنگره میکروب شناسی بالینی ایرانشیرازپوستر1390
5determination of genetic diversity &antibiotic resistence profile of multiple drug resistence MRSA from a tertiary hospital515اولین کنگره بین المللی داخلی میکروبیولوژیکرمانشاهپوستر1390
6بروسلوز در زنان باردار 544همایش کشوری بروسلوز اراک سخنرانی1390
7تظاهرات بالینی و آزمایشگاهی بروسلوز مزمن 540همایش کشوری بروسلوز اراکپوستر1390
8الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی اسینتوباکتربومانی های جدا شده از عفونت های بیمارستانی در اراک 632کنگره بین المللی میکروب شناسیاردبیل
9Bacterial contamination in the surfaces of different wards from a tertiary hospital at central Iran681چهاردهمین کنگره بین المللی میکروب شناسیدانشگاه شهید بهشتی تهرانمقاله
10Molecular detection of AdeABC efflux pump genes in clinical isolates of Acinetobacter baumannii and their contribution in imipenem resistance2680چهاردهمین کنگره بین المللی میکروب شناسیدانشگاه شهید بهشتی تهرانمقاله
11High prevalence of panton -Valentine leukocidin gene among community acquired S.aureus isolated from Iranian healthy student679چهاردهمین کنگره بین المللی میکروب شناسیدانشگاه شهید بهشتی تهرانمقاله
12High prevalence of methicllin resistant coagulase Staphylococci in clinical isolates of tertiary hospital678چهاردهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیمقاله
13carbapenem resistant Acinetobacter baumannii carrying the ISAb1- associated blaOXA-23 and blaOXA-51 genes in Vali-Asr hospital, Arak, Iran677چهاردهمین کنگره بین المللی میکروب شناسیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیمقاله
14staphylococcus aureus nasal carriage determination in healthy adults at central iran676چهاردهمین کنگره بین المللی میکروب شناسیدانشگاه شهید بهشتی تهرانمقاله
15Molecular CHaracterization of Clindamycin Constitutive and Inducible Resistant Staphylococcus aureus Strains isolated from Noses of Carriers771کنگره میکروب شناسی بالینی ایرانمشهدمقاله
16Comparison of Disk Diffusion and PCR Method in Determining Methicillin-Resistant Staphyiococcus aureus (MRSA) Strains Isolated From Patient in Center of iran772کنگره میکروب شناسی بالینی ایرانمشهدمقاله
17Frequency of etA, etB andtsst-1 Virulence Genes in Community Associated Methicillin- Resistant Staphyiococcus aureus Isolated from Arak University of medical Sciences770کنگره میکروب شناسی بالینی ایرانمشهدمقاله
18ّFrequency of Aminoglycosides Modified Enzyme Genes in Methicillin -Resistant Staphyiococcus aureus Isolated from Clinical Specimen by Multiplex PCR in center of Iran773کنگره میکروب شناسی بالینی ایرانمشهدمقاله
19Evaluation of Clindamycin Constitutive and Inducible Resistance in Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Isolated from Clinical Specimen by D-Test Method in Center of Iran774کنگره میکروب شناسی بالینی ایرانمشهدمقاله
20Antimicrobial Susceptibility Pattern of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Isolated at Center of Iran775کنگره میکروب شناسی بالینی ایرانمشهدمقاله
21Anti HCV seroprevalence in a tertiary hospital at center of iran764 یازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی ایران تهرانپوستر1391
22Seropositivity of helicobacter pylori infection in patients suffering from gastritis in a tertiary hospital762یازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی ایرانتهرانپوستر1391

تالیف/ترجمه کتاب
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری سال چاپ نویسنده اصلی مترجم شابک

پایان نامه ها
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری وضعیت پایان نامه تاریخ تصویب شورای پژوهشی نوع همکاری سمت همکار پایان نامه نام دانشجو تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1بررسی ایمنی همورال اختصاصی و پروفایل سایتوکاینی در ناقلین استافیلوکوکوس اورئوس.3861 اول
2بررسی فنوتیپ و ژنوتیپ مقاومت به ضدعفونی کننده های آمونیوم چهار ظرفیتی در باکتری های جنس استافیلوکوکوس جدا شده از بیمارستان ولیعصر اراک.3924 اول
3بررسی نقش فاکتورهای ویرولانس و تیپ بندی باکتریایی در ناقلی بینی استافیلوکوکوس اورئوس جهت کسب عفونت‌های بیمارستانی در بخش‌های ICU.3999 اول
4راه اندازی و بکارگیری روش Multiplex PCR جهت تشخیص همزمان استافیلوکوکوس اورئوس، اسینتوباکتر بومانی و سودوموناس آئروژینوزا در عفونت پنومونی وابسته ونتیلاتور .4030 اول
5بررسی شیوع اینتگرون های کلاس 1 ،2 و 3 در میان اسینتوباکتر بومانی های جدا شده از بیمارستان های شهر قم5518
6بررسی مقایسه ای PCR و کشت عوامل باکتریال در تشخیص اسهال های عفونی در بیماران مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اراک 1393-1394 .5137 اول
7بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی مقاومت انتی بیوتیکی در کلبسیلا پنومونیه های حاوی مقاومت بتالاکتامازی AmpC و کارباپنمازی در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اراک.3754 اول
8بررسی اثر موپیروسین در دکلونیزاسیون استاف ارئوس بینی و جلوگیری از کسب عفونت های ICU .3978 دوم
9تشخیص هلیکوباکتر پیلوری در مدفوع بر اساس آنتی بادیهای ضد پروتئین نوترکیب CagA.3836 اول
10مقایسه سطح اینترلوکین 8-18وگاما اینترفرون قبل و بعد از درمان تب مالت حاد.4025 دوم
11راه اندازی و بکارگیری یک روش Multiplex PCR جهت تشخیص همزمان سه عامل باکتریای شایع ایجاد کننده مننژیت حاد.4029 اول
12استفاده از آلگوریتم پروکلسیتونین در هدایت درمان آنتی بیوتیکی پنومونی اکتسابی از جامعه و تشدید COPD: یک کارآزمایی بالینی5165 اول
13بررسی سایتوکاین های ویژه ایمنی سلولی و تکثیر سلولی در بیماران مبتلا به بروسلوز حاد و مزمن.3961
14فراوانی لیستریا مونوسایتوژنز و بررسی پراکندگی ژن های موثر بر بیماری زایی در خانم های با سقط و بدون سقط جنین در بیمارستان طالقانی اراک.4083 اول
15شیوع عفونت ویروس هپاتیت D در بیماران مبتلا به ویروس هپاتیت B مراجعه کننده به بیمارستان ولی عصر اراک در سال 1393-1394.1150خاتمه یافته است1394/05/28دوماستاد راهنمامریم توانا.1394/06/021396/02/04
16مقایسه تاثیر عصاره گیاه گل راعی و نانومیسل تولید شده در ساختار میکروامولسیونی از آن روی سویه های کلینیکی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم و حساس به متی سیلین.5104 دوماستاد راهنما
17تاثیر مصرف ماست پروبیوتیک بر فراوانی کلونیزاسیون کلستریدیوم دیفیسیل در بیماران بستری در بخش عفونی. 4129 دوماستاد راهنما
18بررسی اثر هم افزایی پروتئین های نوترکیب E50-52,Ib4-AMP بر استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین در شرایط invitro,invivo2869در حال اجرا است1396/09/22دوماستاد راهنماپرستوساطعی1396/09/26
19مقایسه بین CRP کمی و کیفی باhigh sensetive CRP درپیگیری پاسخ به درمان بروسلا2981در حال اجرا است1397/04/06دوماستاد راهنمادکتر محمد مرادیان مغانی1397/04/11
20تاثیر مداخله چند گانه جهت کاهش. عفونت ادراری در بیماران با کاتتر ادراری بستری در بیمارستان ولیعصر2999در حال اجرا است1397/04/27دوماستاد راهنمالیلا پاکپور1397/10/091398/10/09
21کلون،بیان و تخلیص پروتئین ضد میکروبی LL-37 و بررسی اثر آن بر روی اسینتو باکتر بومانی مقاوم به دارو (MDR ) در شرایط برون تنی و درون تنی.1171خاتمه یافته است1395/03/19دوماستاد راهنمااحسان زارعی مهرورز.1395/03/241396/04/10
22بررسی ریسک فاکتورهای ابتلا به انتروباکتریاسه مقاوم به ایمی پنم.2692خاتمه یافته است1395/09/16دوماستاد راهنماشادی اکابریان فرد.
23بررسی سطح ادراری روی در کودکان مبتلا به سنگ کلیه و مقایسه با گروه شاهد.1029خاتمه یافته است1393/09/19دوماستاد راهنمامژگان زرینی.1393/10/151394/12/17
24بررسی اثر موپیروسین در دکلونیزاسیون استاف ارئوس بینی و جلوگیری از کسب عفونت های ICU .1445خاتمه یافته است1392/07/17دوماستاد راهنما زینب سعیدی نژاد.
25مقایسه سه روش مداخله ای جهت پیشگیری از پنومونی ناشی از ونتیلاتور در بخش های مراقبت ویژه2720در حال اجرا است1396/05/25دوماستاد راهنماازیتا ریحانی
26کلون، بیان و تلخیص پروتئین نوترکیب Oncorhyncin و بررسی اثر آن بر روی استافیلوکوکوس اورئوس در شرایط invitro و in vivo2854در حال اجرا است1396/08/10دوماستاد راهنماسیده فاطمه جعفری
27شناسایی سودوموناس آئروژینوزا از نمونه های بالینی بر اساس تکثیر ژنهای algD,oprL,ExoA, ومقایسه آن با روش فنوتیپیک.1365 1390/12/17دوماستاد راهنماصدیقه رشنوطایی.
28بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی اشرشیا کلی دارای مقاومت بتالاکتامازی طیف گسترده جدا شده از نمونه ادرای بیماران بستری در مرکز آموزشی درمانی ولی عصر درسال 13934200خاتمه یافته است1393/07/23اولاستاد راهنماراضیه رجبی1393/07/28
29بررسی ژنتیکی اینتگرون کلاس 1 استافیلوکوکهای حساس و مقاوم به متی سلین جداشده از عفونت های بیمارستانی.1033فقط دریافت کد اخلاق = خاتمه یافته1394/04/31دوماستاد راهنماسمیه معطی.1394/05/05
30بررسی شیوع اینتگرون های کلاس 1 ،2 و 3 در میان اسینتوباکتر بومانی های جدا شده از بیمارستان های شهر قم 1267کد اخلاق دریافت کرد.1394/12/12 استاد مشاورسید مسلم سید زین العابدین
31تعیین ژنوتیپی اشرشیاکلی مولدآنزیم بتالاکتاماز وسیع الطیف مقاوم به آنتی بیوتیک های نسل سوم سفالوسپورین، جداشده از عفونت های مجاری ادراری در شهر اراک1268کد اخلاق دریافت کرد.1394/12/12 استاد مشاورابولفضل تقوی
32مقایسه تاثیر دهانشویه اکیناسه و کلرهگزیدین ر بهداشت دهان بیماران اینتوبه بستری در بخش های مراقبت ویژه.1373 1391/02/27اولاستاد مشاورمهدی صفرآبادی.
33تولید لایزوستافین نوترکیب و بررسی فعالیت آنزیمی آن بر استافیلوکوک اورئوس در شرایط In vivo و In vitro.1379 1391/04/07اولاستاد مشاورلیلافرهنگ نیا.
34تشخیص هلیکوباکتر پیلوری در مدفوع بر اساس آنتی بادیهای ضد پروتئین نوترکیب CagA.1402خاتمه یافته است1391/09/01اولاستاد مشاورمهتاب بنیادی.
35بررسی ژنهای مقاومت به ضدعفونی کننده های آمونیوم چهار ظرفیتی در انتروباکتریاسه های تولید کنندهESBL جدا شده از بیمارستانهای آموزشی اراک.2905خاتمه یافته است1396/11/04اولاستاد مشاورفروزان حدادی1396/12/071398/04/17
36بررسی باکتریال استخرهای شهر اراک.781خاتمه یافته است1392/03/08اولاستاد مشاورسلمان رستمی.1392/03/131393/12/02
37بررسی شمای بالینی،میکروبیولوژی وسرولوژی بروسلوز مزمن دراستان مرکزی.1344خاتمه یافته است1390/05/12اولاستاد مشاورسمانه صبوری.1390/05/241392/03/16
38تاثیر افزودن سیر به رژیم آنتی بیوتیکی در درمان و عود پیلونفریت.716خاتمه یافته است1391/03/10دوماستاد مشاورسارا عسکری سبزکوهی.1391/03/221391/12/26
39بررسی سایتوکاین های ویژه ایمنی سلولی و تکثیر سلولی در بیماران مبتلا به بروسلوز حاد و مزمن.1439خاتمه یافته است1392/06/20اولاستاد مشاورخدیجه خسروی.
40مقایسه سطح اینترلوکین 8-18وگاما اینترفرون قبل و بعد از درمان تب مالت حاد.1456خاتمه یافته است1392/04/19دوماستاد مشاورعلیا موسوی.
41راه اندازی و بکارگیری یک روش Multiplex PCR جهت تشخیص همزمان سه عامل باکتریای شایع ایجاد کننده مننژیت حاد.1457خاتمه یافته است1392/11/02اولاستاد مشاورحمیدرضا فراهانی.
42فراوانی لیستریا مونوسایتوژنز و بررسی پراکندگی ژن های موثر بر بیماری زایی در خانم های با سقط و بدون سقط جنین در بیمارستان طالقانی اراک.1481خاتمه یافته است1393/02/10اولاستاد مشاورسید نعمت اله سیفی تیزابی.
43بررسی فراوانی انواع واژنیت کاندیدایی در زنان 50-15 سال غیر حامله مراجعه کننده به درمانگاه طالقانی ومطب خصوصی در بهار 84.453 1384/04/29دوماستاد مشاورمریم بنی جمالی، الهام فرهادی، الهام قناعت پیشه.
44بررسی همراهی بین بروسلوز و سقط بدون علت در انسان690 استاد مشاورمریم حسین زاده
45مقایسه سطح اینترلوکین 4 قبل و بعد از درمان تب مالت.792خاتمه یافته است1392/04/19دوماستاد مشاورعلیا موسوی.1392/04/241393/06/19
46بررسی نحوه برخورد و پیامد موارد تماس شغلی با HIV- HBV- HCV در پرسنل پزشکی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اراک954خاتمه یافته است1393/07/23اولاستاد مشاورسحر شمسی.1393/07/281395/01/24
47+بررسی کارایی پپتید ضد میکروبی Ib-AMP4 درشرایط invivo وinvitro.1157خاتمه یافته است1395/02/29اولاستاد مشاورسمیرا سادلجی.1395/03/031396/04/10
48بررسی شیوع عفونت زخم و عوامل میکروبی ایجاد کننده در بیماران سوختگی بستری در بیمارستان ولی عصر اراک .851خاتمه یافته است1395/11/06دوماستاد مشاورامیرحسین رحمت نژاد.1395/11/111397/08/02
49بررسی فراوانی عفونت زخم جراحی در بیماران بیمارستان ولیعصر اراک در سال 1396.931خاتمه یافته است1395/11/06دوماستاد مشاورساینا سلیمانی.1395/11/111397/07/17
50بررسی اثر درمان ناقلین استافیلوکوس اورئوس بینی بر شدت سر درد در بیماران با سر درد میگرنی.964خاتمه یافته است1393/09/05اولاستاد مشاورسمانه خیراب.1393/09/101395/01/24
51بررسی تاثیر بخور اکالیپتوس بر آلودگی میکروبی پلاک لوله تراشه در بیماران تحت تهویه مکانیکی .4118 ناظر .
52بررسی اثرات آنتی میکروبیال کانابیس بر روی باکتری های استاندارد و باکتری های مقاوم جدا شده از بیماران.721خاتمه یافته است1391/04/21اولاستاد راهنما اول/ اصلیطاهره حاجی میر.1391/05/021391/07/24
53بررسی سیر بیماری و پیامدهای بالینی مبتلایان به عفونت بیمارستانی با آسینوباکترهای دارای مقاومت چندگانه جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان ولی عصر (عج).760خاتمه یافته است1391/09/01اولاستاد راهنما اول/ اصلیامیرحسین شهابی.1391/09/131392/08/08
54اپیدمیولوژی مولکولی والگوی ویرولانس استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از بیماران مبتلا به رینیت آلرژیک و مقایسه آن با افراد سالم در شهرستان اراک.2170خاتمه یافته است1395/07/14اولاستاد راهنما اول/ اصلیسحر محمدی.1395/09/211396/12/22
55بررسی ناقلی بینی استافیلوکوکوس اورئوس مولد انتروتوکسین در میان تهیه کنندگان مواد غذایی مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی شهر اراک.2173در انتظار دریافت کد اخلاق1395/07/14اولاستاد راهنما اول/ اصلیسعید فولادوند.
56مولکولار اپیدمیولوژی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین کسب شده از جامعه جدا شده از عفونت های پوست و بافت نرم در اراک 1395-1396.2207 1395/07/14اولاستاد راهنما اول/ اصلیلیلا کوشکی.
57منشا یابی عفونت های ناشی از انتروکوک های مقاوم به ونکومایسین در بیمارستان ولی عصر اراک2870خاتمه یافته است1396/10/13اولاستاد راهنما اول/ اصلیزهرا نجفی1396/10/241398/04/23
58بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی مقاومت انتی بیوتیکی در کلبسیلا پنومونیه های حاوی مقاومت بتالاکتامازی AmpC و کارباپنمازی در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اراک.1374 1391/03/10اولاستاد راهنما اول/ اصلیعلیرضا ژاپونی نژاد.
59بررسی ایمنی همورال اختصاصی و پروفایل سایتوکاینی در ناقلین استافیلوکوکوس اورئوس.1410خاتمه یافته است1391/11/18اولاستاد راهنما اول/ اصلینسیمه فردموسوی.
60بررسی فنوتیپ و ژنوتیپ مقاومت به ضدعفونی کننده های آمونیوم چهار ظرفیتی در باکتری های جنس استافیلوکوکوس جدا شده از بیمارستان ولیعصر اراک.1423خاتمه یافته است1392/01/28اولاستاد راهنما اول/ اصلینونا طاهری.
61بررسی نقش فاکتورهای ویرولانس و تیپ بندی باکتریایی در ناقلی بینی استافیلوکوکوس اورئوس جهت کسب عفونت‌های بیمارستانی در بخش‌های ICU.1449خاتمه یافته است1392/09/13اولاستاد راهنما اول/ اصلیلیلا اختردانش.
62راه اندازی و بکارگیری روش Multiplex PCR جهت تشخیص همزمان استافیلوکوکوس اورئوس، اسینتوباکتر بومانی و سودوموناس آئروژینوزا در عفونت پنومونی وابسته ونتیلاتور .1458خاتمه یافته است1392/11/02اولاستاد راهنما اول/ اصلیمریم ابراهیمی.
63بررسی حساسیت و مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوس اورئوس جدا شده از عفونت های بیمارستانی و ناقلین سالم نسبت به آنتی بیوتیک های رایج ضد استافیلوکوکی در بیمارستان ولی عصر (عج) اراک از فروردین تا شهریور 13983083در حال اجرا است1397/09/28اولاستاد راهنما اول/ اصلیامید رضائی1397/10/09
64بررسی شاخص های مقاومت مولکولی اسینتوباکترهای بومانی مقاوم به کارباپنم جهت کنترل عفونتهای بیمارستانی در مرکز آموزشی درمانی ولیعصر اراک.1348خاتمه یافته است1390/06/16اولاستاد راهنما اول/ اصلیعلیرضا ژاپونی نژاد.1390/07/111391/08/30
65شناسایی منشاء عفونتهای بیمارستانی استافیلوکوکوس اورئوس های مقاوم به متی سیلین(MRSA (با استفاده از اپیدمیولوژی مولکولی در بیمارستان ولیعصر اراک. 1356 1390/10/07اولاستاد راهنما اول/ اصلی مسعودصرافیان.
66شناسایی سویه های مایکو باکتریوم توبرکلوزیس مقاوم به ریفامپین با استفاده از Real-Time PCR.1370 1390/12/27اولاستاد راهنما اول/ اصلیبهناز طاهری.

اختراعات
hide/show
excel

ردیف عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان