قاسم  مسیبی

 فعالیت های پژوهشی

 

قاسم مسیبی

در دانشگاه علوم پزشکی اراک چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پایان نامه ها
پایان نامه ها
اختراعات
اختراعات
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : قاسم مسیبی مقطع تخصصی : دکتری تخصصی /Ph.D
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : ghasem mosayebi رشته تخصصی : ایمونولوژی
پست الکترونیک، آکادمیک : ghasemmosayebi@arakmu.ac.ir مرتبه علمی : استاد
پپست الکترونیک : gmosayebi@yahoo.com دانشکده/محل خدمت : پزشکی (علوم پایه)
وضعیت استخدام : رسمی قطعی نحوه همکاری: تمام وقت
: Scopus ID 35722507600 خاتمه همکاری : در حال حاضر فعال هستند.
: H-index

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان کد رهگیری وضعیت طرح سمت تاریخ تصویب شورای پژوهشی تاریخ شروع تاریخ خاتمه مصوب شورا
1تولید استر پتو لیزینO نو ترکیب و ارزیابی آنتی ژینو یسیته آن (مشترک چند مرکزی ).140خاتمه یافتهمجری1383/10/091383/11/091386/01/29
2 تعیین ارتباط بین اسکیزوفرنیاودیابت شیرین.142لغو شد(بعلت عدم ادامه روند طرح توسط مجری)به دستور شورای پژوهشی. 1383/10/221383/11/221384/03/11
3اثر هم افزایی ویتامین D و E در مهار بیماری آنسفالومیلیت خود ایمن تجربی در مدل موش.144خاتمه یافتهمجری اصلی 1383/10/301383/11/301384/09/09
4بررسی تاثیر ویتامین D3 بر روی پاسخ های ایمنی در بیماران مبتلا به مولتبپل اسکلروزیس.211خاتمه یافتهمجری اصلی 1385/06/081385/07/081387/09/08
5بررسی تیتر آنتی بادی علیه عفونتهای ویروسی مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس استان مرکزی .233خاتمه یافتهمجری1385/12/231386/01/231388/01/23
6اثر توام روغن کنجد بر سیمو استاتین بیماری آنسفالومیلیت خود ایمنی تجربی در مدل موشی.236خاتمه یافتهمجری اصلی 1386/01/221386/02/221387/12/14
7اثر عصاره گیاه صبر زرد در کنترل عوارض بیماری آنسفا لومیلیت خود ایمنی تجربی در مدل موشی .272خاتمه یافتهمجری اصلی 1386/11/171386/12/171388/04/27
8طراحی کیت الایزا جهت سنجش آنتی بادی ضد استر پتولیزینO.273خاتمه یافتهمجری اصلی 1386/11/171386/12/171388/12/17
9تعیین سطح سرمی روی در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس.281خاتمه یافتهمجری اصلی 1386/12/221387/01/221387/08/01
10تعیین شیوع سیلیاک در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکروزیس.286خاتمه یافتهمجری اصلی 1387/01/211387/02/211387/08/01
11تعیین سطح سرمی مس در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس.338خاتمه یافتهمجری1387/12/191388/01/191389/07/07
12بررسی تاثیر سیمواستاتین بر روند بیماری در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس.404خاتمه یافتههمکار1388/10/021388/11/021392/12/21
13بررسی اثر بخشی رژیم دارویی فلودارابین - سیکلوفسفامید دردرمان بیماران مبتلا به لوسمی لنفوسیتی مزمن با روش فلوسایتومتری.467خاتمه یافتهمجری1389/02/221389/05/041392/05/09
14مقایسه عملکرد فنوتیپ لنفوسیتی بافت آپاندیس حاد در مقایسه با نمونه خون محیطی.480خاتمه یافتهمجری اصلی 1389/04/301389/06/301391/05/11
15بررسی هاپلوتیپ های HLA-DRB and DQB با روش مولکولی SSP-PCR در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در استان مرکزی.555خاتمه یافتهمجری اصلی 1389/12/181390/01/221391/11/18
16بررسی فراوانی آنتروباکتریاسه مولد بتالاکتاماز در بیمارستان های آموزشی اراک.562خاتمه یافتهناظر1389/12/181390/01/251391/08/03
17مقایسه سطح اجزای سیستم کمپلمان و ایمونوگلوبولین ها و میزان لنفوسیت T در گروه خونی ABO.601خاتمه یافتهمجری اصلی 1389/09/101390/04/111391/06/29
18بررسی وضعیت سیستم ایمنی سلولار در معتادان به تریاک و متآمفتامین قبل و پس از سم زدایی استاندارد657دست اجرامجری اصلی 1390/07/061390/09/05
19بررسی وضعیت سیستم ایمنی ذاتی در معتادان به تریاک و متآمفتامین قبل و پس از سم زدایی استاندارد658دست اجرامجری1390/07/061390/09/05
20بررسی وضعیت سیستم ایمنی هومورال در معتادان به تریاک و متآمفتامین قبل و پس از سم زدایی استاندارد656دست اجرامجری1390/08/251390/09/05
21بررسی ایمنی زایی پروتئین های نوترکیب فلاژل و پیلی ویبریو کلرا در موش.702خاتمه یافتههمکار1390/10/281390/11/291393/04/18
22بررسی اثر درمانی anti- CD20 در کاهش سلول های CD20 مثبت لوسمی لنفوئیدی در بیماران مبتلا به CLL755دست اجراهمکار1390/12/171391/04/03
23ارزیابی سطح ملاتونین سرمی در روند درمانی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکروزیس در سال 90 شهر اراک760بلاتکلیف از سوی مجری.همکار1391/03/101391/04/05
24بررسی تاثیر روغن کنجد بر پارامترهای آنتی اکسیدانی و پروفایل های سایتوکاینی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس.766خاتمه یافتههمکار1390/12/271391/04/221393/03/21
25تشخیص هلیکوباکتر پیلوری در مدفوع بر اساس آنتی بادیهای ضد پروتئین نوترکیب CagA.836خاتمه یافتهاستاد مشاور 1391/09/011391/09/221393/03/21
26بررسی پاسخهای ایمنی نواحی آنتی ژنیک پروتئینهای نوترکیب CagA و VacA هلیکوباکتر پیلوری در موش.837خاتمه یافتهمجری اصلی 1391/09/011391/09/221393/06/12
27کلونینگ و بیان ژن اینترلوکین 11 انسانی در گیاه توتون.841خاتمه یافتهناظر1391/09/011391/09/27
28بررسی ایمنی همورال اختصاصی و پروفایل سایتوکاینی در ناقلین استافیلوکوکوس اورئوس.861خاتمه یافتهاستاد راهنما1391/11/181391/12/151393/09/05
29بررسی سایتوکاین های ویژه ایمنی سلولی و تکثیر سلولی در بیماران مبتلا به بروسلوز حاد و مزمن.961خاتمه یافتهمجری اصلی 1392/06/201392/07/021394/03/11
30بررسی فراوانی و فنوتیپ سلول های دندریتی گردش خون در مصرف کنندگان همزمان هروئین و شیشه قبل و در طی درمان با متادون1011دست اجرامجری1392/10/181392/11/05
31ساخت سازه پلاسمیدی بیان کننده ژن Mda-7 تغییر یافته بوسیلۀ توالی iNGR و ارزیابی آن جهت القای پوپتوز در رده سلول سرطانی کبد1076خاتمه یافتهمجری اصلی 1392/12/211393/02/131394/10/29
32 ارائه روشهای مدل بندی چند متغیرهRoc Curve در تشخیص آپاندیسیت حاد با کمک متغیرهای مارکر های سلولی سطحی.1210خاتمه یافتهمجری اصلی 1393/02/291393/02/311394/05/28
33انتقال وایروزومی DNA واکسن حاوی اپیتوپ غالب پروتئین E7 پاپیلوماویروس انسانی تیپ 16 و بررسی القای ایمنی سلولی ناشی از آن در مدل موشی.1103خاتمه یافتهمجری اصلی 1393/02/291393/04/151395/11/06
34مقایسه سطح سرمی آهن، مس، روی و منیزیوم در مصرف کنندگان تریاک، هروئین و شیشه. 1127خاتمه یافتهاستاد راهنما1393/03/281393/05/221393/09/05
35بررسی تغییرات سطح سرمی فاکتور HMGB1 براساس سیر بالینی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس1151دست اجرامجری1393/03/281393/09/25
36کلونینگ ، بیان و بررسی آنتی ژنیسیته ناحیه آنتی ژنیک پروتئین های fla A و زیرواحد بتای آنزیم اوره آز هلیکوباکترپیلوری2025خاتمه یافتهمجری اصلی 1393/09/051393/10/071394/11/05
37ارزیابی واکسن DNA-Tat همراه با ادجوانت CpG در القای پاسخ ایمنی سلولی در مدل موشی2142دست اجرامجری اصلی 1393/12/201394/02/08
38بررسی اثرات ایمونومدولاتوری و ضد توموری اسانس کنجد (Sesamum indicum).2190خاتمه یافتهمجری اصلی 1394/03/061394/04/011394/10/23
39ارزیابی سطح سرمی پروتئین DKK-3 و DKK-1 به عنوان تومور مارکر تشخیصی در بیماران مبتلا به سرطان آدنوکارسینوم کولون و سرطان پستان.2189خاتمه یافتهمجری اصلی 1394/03/061394/04/011395/07/14
40ارزیابی عدم توازن سلول های TH17 و TREG در بیماران اختلال افسردگی اساسی.2176خاتمه یافتهاستاد راهنما1394/02/161394/04/071395/02/28
41بررسی اثر توام نواحی آنتی ژنیک اوره آز B و زیر واحد A تاژک هلیکو باکتر پیلوری در القا پاسخ ایمنی در مدل حیوانی.2195خاتمه یافتهمجری1394/03/061394/04/21
42بررسی میزان سرمی کمرین در بیماران مبتلا به سرطان پستان.2217خاتمه یافتهمجری1394/04/031394/04/301395/02/01
43بررسی اثرات ضد سرطانی آب سنگین در شرایط Invivo و Invitro2322دست اجرامجری اصلی 1394/06/181394/06/181394/06/18
44بررسی میزان سرمی امنتین 1 در بیماران مبتلا به سرطان پستان.2299خاتمه یافتهمجری1394/05/281394/06/221395/02/01
45تولید نوترکیب رشد اندوتلیال عروقی(VEGF= Vascular Endothelial G rowth factor) و ارزیابی فعالیت آن در شرایط برون تنی و حیوان آزمایشگاهی2356دست اجرامجری اصلی 1394/07/221394/08/16
46بررسی اثر انتروتوکسین تیپ B استافیلوکوکوس آرئوس بر مرگ سلولی سلولهای سرطان خون در همکشتی با سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان.2399دست اجرامجری1394/08/271394/09/151395/12/18
47بررسی وضعیت ایمنی در ارتباط با سطح ویتامین دی در بیماران سپسیس شدید2338خاتمه یافتهاستاد راهنما1394/07/221394/10/19
48بررسی و مقایسه میزان بیان ژن و غلظت سطح سرمی اینترلوکین-11 و کموکاین CCL27 در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس2517دست اجراهمکار1394/12/121395/02/01
49 بررسی سایتوکاین های التهابی و پیش التهابی IL-1, IL-17در بیماران مبتلا به میگرن و گروه کنترل 2421دست اجرامجری1394/10/231395/02/19
50بررسی اثر پروتئین هایE6- E7 در مقایسه با DNA واکسن حامل توالی ژن های E6-E7 در درمان ویروس پاپیلومای انسانی تایپ 16 در موش2591خاتمه یافتهمجری1395/03/191395/04/121395/11/06
51بررسی اثر روغن گردو (Juglans regia L.) در درمان بیماری مالتیپل اسکلروزیس در مدل موشی C57BL/62610خاتمه یافتهمجری1395/03/191395/04/221395/10/08
52کاربرد درمانی اگزوزم ها در ایمنوتراپی کانسر2628دست اجرامجری اصلی 1395/04/231395/06/09
53بررسی سلولهای T تنظیمی در بیماران مبتلا به بروسلوز مزمن.2658خاتمه یافتهمجری اصلی 1395/04/231395/07/101395/12/18
54بررسی اثر والپروات سدیم بر تعدیل سطح کاسپازهای آپوپتوزی در هیپوکمپ موشهای سوری دیابتی شده با آلوکسان.2655دست اجرامجری1395/04/231395/07/10
55بررسی اینترلوکین 27 به عنوان یک عامل بازدارنده و یا تشدید کننده در بیماری های خود ایمنی .2682خاتمه یافتهمجری اصلی 1395/05/201395/08/231395/11/06
56بررسی اثر هم افزایی فاکتور رشد اندوتلیال عروقی نوترکیب و ویروس های انکولیتیک جهت مهاررشد تومر سخت در مدل حیوانی.2703دست اجراهمکار1395/06/241395/08/24
57بررسی ارزش تشخیصی فاکتور HMGB-1 قبل و بعد از عمل جراحی در بیماران آپاندیسیت حاد و پرفوره در مقایسه با بیماران مبتلا به دردهای شکمی غیر آپاندیسیت .2736خاتمه یافتهمجری اصلی 1395/10/081395/11/091396/02/20
58بررسی اثر تحریک الکتریکی کف پا بر روی کیندلینگ ایجاد شده توسط پنتیلن تترازول در موش های صحرایی نر نژاد ویستار.2754دست اجرامجری1395/10/081395/11/18
59ارزیابی فنوتیپی لنفوسیت های خون محیطی و بیان ژن های سلول های توموری در گردش (CTC) در بیماران مبتلا به سرطان سینه .321دست اجرامجری1395/12/181396/02/20
60بررسی نقش میکرو آر ان ای های هدف گیرنده mRNA ژن های TAC1 و BAFF در مسیر پاتوژنز B-CLL.540دست اجرامجری اصلی 1395/12/181396/02/20
61بررسی سطوح بیانی میکرو آر ان ای های هدف گیرنده mRNA مربوط به ژنهای APRIL و DELU در بیماران مبتلا به B-CLL.2790دست اجرامجری1395/11/061396/02/25
62طراحی و به کارگیری یک تست one-step real-time PCR مالتیپکس جهت تشخیص همزمان شایعترین نسخه های فیوژن کروموزوم فیلادلفیا2513دست اجرامجری1396/01/021396/02/25
63ارزیابی اثرات میدانهای الکترو مغناطیس کم فرکانس با شدت پایین بر بیان ژنهای آپوپتوزی و فاکتورهای رشد مغزی درمدل EAE.703دست اجرامجری1396/02/201396/04/19

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان کد رهگیری نمایه نام نشریه سال چاپ محل انتشار/ارائه ضریب تاثیر
1.Helicobacter pylori Seropositivity in Children With Asthma2129scopusArchives of Pediatric Infectious Diseases1394مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
2Is CD19 an Immunological Diagnostic Marker for Acute Appendicitis?3015ISIIRANIAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY1392مجلات داخلی0.649
3بررسی پروفایل سیتوکاینی در سرم بیماران مبتلا به بروسلوز حاد و مزمن3123iscمجله دانشگاه علوم پزشکی اراک1394مجلات داخلی0.0
4ارتباط سطوح سرمی اینترلوکین 8 با درمان در بیماران مبتلا به بروسلوزیس حاد2682iscمجله بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران1393مجلات داخلی
5تاثیر سیمواستاتین بر روند بیماری آنسفالومیلیت خود ایمن تجربی در موش های نژاد C57BL/63223scopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1386مجلات داخلی
6Effects of Atorvastatin on clinical and radiological disease process in patients with multiple sclerosis3225scopusHealthMED1394مجلات خارجی
7Changes in Synaptic Transmission and Long-term Potentiation Induction as a Possible Mechanism for Learning Disability in an Animal Model of Multiple Sclerosis3326ISIInternational Neurourology Journal1395مجلات خارجی1.061
8Interferon β-1a and Atorvastatin in the Treatment of Multiple Sclerosis3347ISIIranian Journal of Immunology1395مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.707
9بررسی پاسخ تکثیر لنفوسیتی در مبتلایان به بروسلوز حاد و مزمن3358iscمجله دانشگاه علوم پزشکی اراک1395مجلات داخلی0.0
10بررسی رژیم دارویی فلودارابین- سیکلوفسفامید در درمان بیماران ایرانی مبتلا به لوسمی لنفوسیتی مزمن2767scopusمجله کومش1393مجلات داخلی
11Interlukine-8 Level in Patients with Acute Brucellosis and Its Relation with the Treatment2684scopusIranian journal of infectious diseases and tropical medicine1393مجلات داخلی
12The BsmI, FokI, ApaI and TaqI Polymorphisms in Vitamin D Receptor Gene in Iranian Multiple Sclerosis Patients: A Case- Control Study2799ایندکس نشدهJOURNAL OF IRANIAN CLINICAL RESEARCH1393مجلات داخلی0.0
13.MicroRNA-124 Regulates Neuronal Differentiation of Mesenchymal Stem Cells by Targeting Sp1 mRNA2939ISIJournal of Cellular Biochemistry1394مجلات خارجی3.263
14.The Dynamic of Staphylococcus aureus Nasal Carriage in Central Iran2931ISIJundishapur Journal of Microbiology1394مجلات داخلی0.387
15HLA class I and II antigens associated with susceptibility and resistance to ulcerative colitis [1]3962 Indian Journal of Gastroenterology
16Satureja khozestanica essential oil (SKEO) inhibits iNOS gene expression in lipopolysaccharide-stimulated J774A.1 macrophage cell line3955 LIFE SCI J 0.165
17Therapeutic approach by Aloe vera in experimental model of multiple sclerosis3953 IMMUNOPHARM IMMUNOT 1.356
18Therapeutic effect of EDTA in experimental model of multiple sclerosis3952 IMMUNOPHARM IMMUNOT 1.356
19Differential expression of rheumatoid factor-associated cross-reactive idiotypes in Iranian seropositive and seronegative patients with rheumatoid arthritis3949 Iranian Biomedical Journal
20Development of an arCagA Antigen-Based Assay for the Detection of Helicobacter pylori in Stool Specimens3762ISIJundishapur Journal of Microbiology1395مجلات داخلی0.655
21Evolution of the Immune Response against Recombinant Proteins (TcpA, TcpB, and FlaA) as a Candidate Subunit Cholera Vaccine3768ISIJournal of Immunology Research1395مجلات خارجی2.812
22Evaluation of Regulatory T Cells in Patients with Acute and Chronic Brucellosis3829PubMed.Reports of biochemistry & molecular biology.1396مجلات خارجی0.0
23Diagnostic Value of High-Mobility Group Box 1 (HMGB1) Protein in Acute and Perforated Appendicitis.4023ISIJournal of Investigative Surgery1395مجلات خارجی1.532
24Heterologous expression of a truncated form of human recombinant vascular endothelial growth factor-A and its biological activity in wound healing4031ISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1396مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)1.424
25Antigenic and immunogenic evaluation of Helicobacter pylori FlaA epitopes4063ISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1396مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)1.424
26IL-27: Friend or Foe in the Autoimmune Diseases .4075scopusCurrent Immunology Reviews1396مجلات خارجی0.0
27Therapeutic effects of walnut oil on the animal model of multiple sclerosis4097ISINutritional Neuroscience1396مجلات خارجی3.76
28Mesenchymal Stem Cells Differentiate to Endothelial Cells Using Recombinant Vascular Endothelial Growth Factor –A4109PubMed.Reports of Biochemistry & Molecular Biology1396مجلات داخلی
29Reduced IFN-γ Production in Chronic Brucellosis Patients4114ISIIranian Journal of Immunology1396مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.85
30Computer Simulation and Additive-Based Refolding Process of Cysteine-Rich Proteins: VEGF-A as a Model4150ISIInternational Journal of Peptide Research and Therapeutics1396مجلات خارجی0.904
31Anti-cancer effects of Staphylococcal Enterotoxin type B on U266 cells cocultured with Mesenchymal Stem Cells4205ISIMicrobial Pathogenesis1396مجلات خارجی2.009
32بررسی شاخص های ایمونولوژیک در خانم های مبتلا به پره اکلامپسی.952سایر مجلات داخلی
33مقایسه ویژگی های درماتوگلیفیک و آنتی ژن های سیستم سازگار نسنجی در بیماران مبتلا به دیابت وابسته به انسولین در استان مرکزی .997سایر مجلات داخلی
34طراحی یک روش الیزای توام جهت سنجش فاکتورهای روماتوئیدی IgM و IgA.1034سایر مجلات داخلی
35مقایسه سلول های دندریتیک کبد و طحال موش در القای پاسخ تکثیر لنفوسیتی.1035سایر مجلات داخلی
36فراوانی آنتی ژن های لکوسیتی در بیماران دیابتی وابسته به انسولین در اراک .994سایر مجلات داخلی
37بررسی نقش سلول های دندریتیک کبد و طحال در القای پاسخ های سلولی TH1 , TH21032سایر مجلات داخلی
38بررسی اثر جنس بر استعداد ابتلا به بیماری آنسفالومیلیت خود ایمن تجربی القا شده با پپتید MOG35-55 در موشهای نژاد C57BL/6 .1033سایر مجلات داخلی
39بررسی آنتی ژن های لکوسیت انسانی (کلاس I,II ) در مبتلایان به هیداتیدوز به روش میکرولنفوسیتوتوکسیسیتی در شهرستان اراک1022iscمجله دانشگاه علوم پزشکی اراک1385مجلات داخلی0.0
40رابطه اسید اوریک و CRP با شدت پره اکلامپسی .1029سایر مجلات داخلی
41بررسی اثر ویتامین E در مهار بیماری آنسفالومیلیت خود ایمن تجربی در موش های نژاد C57Bl/6.955سایر مجلات داخلی
42بررسی ارتباط میزان یادگیری احترازی فعال دوطرفه با سطح نیتریک اکساید و ظرفیت آنتی اکسیدانی در رت1376iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
43بیان پروتئین نوترکیب استرپتولیزین O استرپتوکک پیوژن در باکتری اشریشیاکلی1400iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
44Effect of Sesame Oil on the Inhibition of Experimental Autoimmune Encephalomyelitis in C57BL/6 Mice1385PubMed.Pakistan Journal of Biological Sciences مجلات داخلی
45تاثیر روغن کنجد بر تولید اینترفرون گاما و اینترلوکین - 10 از سلولهای TH1و TH2 در موشهای مبتلا به آنسفالومیلیت خود ایمن تجربی1399iscمجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز مجلات داخلی
46تاثیر ویتامین D3 بر میزان سایتوکاینهای IFN-y و IL-10 در موشهای مبتلا به آنسفالومیلیت خود ایمن تجربی809سایرمجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی شهید صدوقی یزد مجلات داخلی
47میزان ویروس bk در ادرار بیماران پیوند مغز استخوان وتاثیر آن در تشخیص بیماری هموراژیک سیستایتیس1419iscمجله دانشگاه علوم پزشکی سمنان1386مجلات داخلی
48تولید پروتئین نوترکیب7L12/L بروسلا آبورتوس و بررسی آنتی ژنیستیه آن در سرم افراد مبتلا به بروسلوز.1080سایر مجلات داخلی
49The Profile of Cytokines and IgG Subclasses in BALB/c Mice after Immunization with Brucella Ribosomal Gene1458PubMed.Pakistan Journal of Biological Sciences مجلات خارجی
50بررسی فراوانی بیماری سیلیاک در روستاهای شهرستان اراک در سال 13851426iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
51اثر اولتراسوند متناوب بر میزان آلکالین فسفاتاز سرمی در روند جوش خوردگی تیبیای خرگوش نیوزیلندی1425iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
52بررسی مولکولی آللهای * HLA -DRB1*,DQB در مبتلایان به کیست هیداتیک1027iscفصلنامه یافته1386مجلات داخلی0.0
53Antimicrobial Activities of Water and Menthanol Extracts of Bitter Apricot Seeds1433scopusJournal of Medical Sciences مجلات داخلی
54Antimicrobial activities of water and methanol extracts of bitter apricot seeds3951 Journal of Medical Sciences1387
55Association of uric acid and C-reactive protein with severity of preeclampsia in Iranian women3950 Journal of Medical Sciences1387
56فعالیت ایمونومدولاتوری آلوئه ورا در مدل حیوانی مولتیپل اسکلروزیس1526iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
57نتایج 6 ساله ارزشیابی اساتید دانشگاه علوم پزشکی اراک1543iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
58Effect of Ethanol Extract of Saffron (Crocus Sativus L.) on Inhibition of Experimental Autoimmune Encephalomyelitis in C57bI/6 Mice1500ISIPakistan Journal of Biological Sciences مجلات داخلی
59تیتر آنتی بادِ علیه هرپس ویروس انسانی تیپ - 6 در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در استان مرکزی1517iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک1388مجلات داخلی
60نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک در خصوص علل تمایل آن ها به استفاده از جزوات درسی به جای کتب مرجع 13871541iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
61مقایسه سطح سرمی تستوسترون آزاد در زنان مبتلا به پره اکلامپسی و زنان باردار با فشار خون نرمال در شهر اراک1499iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
62Effect of Sesame Oil in Inhibition of Experimental Autoimmune Encephalomyelitis by Modulating of thi Immune Responses967سایر مجلات داخلی
63ارزش تشخیصی آنتی اکسیدان های خون در تشخیص آپاندیست حاد.1664iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
64تاثیر ویتامین D3 بر میزان نیتریک اکساید در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس1592iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
65بیان استرپتودورناز نوترکیب در باکتری اشریشیا کلی1697iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی0.0
66تاثیر سیمواستاتین در درمان بیماری آنسفالومیلیت خود ایمن تجربی از طریق تعدیل پاسخ ایمنی1780iscمجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی تبریز1390مجلات داخلی0.0
67اثر درمانی آل-ترانس رتینوییک اسید در آنسفالومیلیت تجربی خود ایمن و نقش آن در پاسخ‌های لنفوسیت‌های T کمکی1912scopusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجلات داخلی
68بررسی ایمنی زایی ژن p39 بروسلا آبورتوس در موش بالب سی1883iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
69بررسی ارتباط بین سطح سرمی اینترلوکین15و17با شدت پانکراتیت حاد.1951iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
70طراحی روش الایزا جهت سنجش آنتی‌بادی ضد استرپتولیزین- O بر پایه پروتئین نوترکیب استرپتولیزین- O1938scopusکومش. مجلات داخلی
71The Diagnostic Value of Surface Markers in Acute Appendicitis; A Diagnostic Accuracy Study2124PubMed.Bulletin of Emergency and Trauma1394مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
72ررسی کیفیت خدمات درمانی بیمارستان‎های تحت پوشش دانشگاه تریپسینوژن- 2 ادرار، فاکتوری ارزشمند در تشخیص پانکراتیت حاد.1970iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
73اثر آترواستاتین در درمان آنسفالومیلیت تجربی خودایمن و نقش آن در پاسخ لنفوسیت های T کمکی2019scopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان مجلات داخلی
74بیان استرپتوکیناز نوترکیب استرپتوکک گروه A در باکتری اشرشیاکلی.2088iscدانشگاه علوم پزشکی قزوین مجلات داخلی
75تولید پروتئین نوترکیب زیر واحد B پیلی ویبریو‌کلره.2030iscمجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان مجلات داخلی
76بررسی پلی مورفیسم جایگاه BsmI در ژن رسپتور ویتامین D در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در استان مرکزی2066iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
77تأثیر اگزوزوم‌های مشتق از سلول‌های بنیادی مزانشیمال بر جهت گیری پاسخ ایمنی لنفوسیت‌های T کمکی و سیمای بالینی انسفالومیلیت آلرژیک خودایمن1974iscمجله پزشکی ارومیه مجلات داخلی
78مقایسه فنوتیپی لنفوسیت ها در گروه های خونی ABO.2001iscسلول و بافت. مجلات داخلی
79عملکرد و فنوتیپ لنفوسیتی بافت آپاندیس سالم و حاد در بیماران مبتلا به آپاندیسیت2207iscمجله سلول و بافت (علمی - پژوهشی) مجلات داخلی
80تاثیر سیکل قاعدگی بر پارامترهای التهابی در آپاندیسیت حاد.1996iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
81بررسی پروتئین نوترکیب زیر واحدA پیلی ویبریو کلرا در اشرشیاکلی .2131iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
82مقایسه سطح سرمی آنتی بادی های C و 4 C و اجزاء 3 IgA ،IgM، IgG2260iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
83نقش فاکتور نکروز دهنده تومور آلفا و اینترلوکین17 در استئوپروز پس از یائسگی2459iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
84.Differential Genomics Output and Susceptibility of Iranian Patients with Unilocular Hydatidose3005ISIIranian Journal of Parasitology1392مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.936
85Synergistic effects of atorvastatin and all-trans retinoic acid in ameliorating animal model of multiple sclerosis3021ISIImmunological investigations1392مجلات خارجی1.991
86Cytokine Profiles in Long-Term Smokers of Opium (Taryak)2281ISI2013 American Society of Addiction Medicine مجلات خارجی1.951
87Serum markers of inflammation and oxidative stress in chronic opium(Taryak) smokers2325ISIImmunology Letters مجلات خارجی2.337
88The Inhibitory Effect of Satureja Khozestanica Essential Oil and Carvacrol on Nitric Oxide Production in Macrophage Cell Line2492Chemical AbstractZahedan Journal of Research in Medical Sciences مجلات داخلی
89Recombinant toxin-coregulated pilus A (TcpA) as a candidate subunit cholera vaccine3041PubMed.Iranian Journal of Microbiology1393مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
90بررسی بیوانفورماتیک عملکرد 124-miR بر روی فاکتورهای نسخه‌برداری دخیل در فرایند تمایز نورونی2557iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک1393مجلات داخلی0.0
91بررسی هاپلوتیپ هایHLA-DRB و HLA-DQB با روش SSP-PCR در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس – استان مرکزی2555iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک1393مجلات داخلی
92The dynamic of staphylococcus aureus nasal carriage in central Iran3903 JUNDISHAPUR J MICROB1394 0.383
93.Serum Zinc, Copper, Iron, and Magnesium Levels in Iranian Drug Users: A Case Control Study2929ISIJournal of Addiction Medicine1394مجلات خارجی1.756
94Instestinal parasites among under weight children (Age under 5 years) in the rural areas of Borkhar & Meime city in Esfahan province1016سایر مجلات داخلی
95Evaluation of Immunologic parameters in Preclamptic Women1353iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
96Effect of sesame oil on prevention of experimental autoimmune encephalomyelitis in C57BL/6 mice1386ISIPakistan journal of biological sciences مجلات داخلی
97Immunological Study on per - eclampsia in Iranian women1031سایر مجلات داخلی
98تاثیر ویتامین D3 در جلوگیری از پیشرفت بیماری انسفالومیلیت خود ایمن تجربی در موشهای نژاد C57BL/61371iscمجله دانشگاه علوم پزشکی رازی مجلات داخلی
99Sesame oil inhibits experimental autoimmune encephalomyelitis in C57BL/6 mice by a Th1 to Th2 shift in cytokine secretion966سایر مجلات داخلی
100Differential Expression of Rheumation Factor - Associated Cross- Reactive Idiotypes in Iranian Seropositive and Seronegative Patients with Rheumatiod Arthritis1378سایرIranian Biomedical Journal مجلات داخلی
101Association of unic acid and creactive protein with severity of preeclampsia in iranian woman1411سایرj.med.sci مجلات داخلی
102the role of Autoantibodies in preeclampsia1030سایر مجلات داخلی
103بررسی اثر روغن کنجد در ارتشاح لکوسیتی به درون مغز موش های نژاد C57BI/6 مبتلا به آنسفالومیلیت خود ایمن تجربی1381iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک1386مجلات داخلی
104Effect of Simvastatin on evolution of Experimental Autoimmune Encephalomyelitis in C57BL/6 Mice. Allergy1390iscمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران مجلات داخلی
105Production of recombinant streptokinase in E. coli and reactivity with immunized Mice.1580PubMed.Pakistan Journal of Biological sciences مجلات خارجی
106Elevated antibody titer against Borrelia burgdorferi in new case of multiple sclerosis patients1857ISIAfrican Journal of Microbiology Research1390مجلات خارجی0.539
107Isolation and Phenotyping of Normal Mouse Liver Dendritic Cells by an Improved Method1639ISIIranian Journal of Basic Medical Sciences مجلات داخلی0.0
108The Mechanism of Sesame Oil in Ameliorating Experimental Autoimmune Encephalomyelitis in C57BL/6 Mice1674ISIPHYTOTHERAPY RESEARCH مجلات خارجی1.186
109Therapeutic effect of vitamin D3 in multiple sclerosis patients1691ISIImmunopharmacology and immunotoxicology .1390مجلات خارجی1.991
110Evaluation of viral antibodies in Iranian multiple sclerosis patients1799ISINeurosciences1390مجلات خارجی0.708
111Spleen and Liver Dendritic Cells Differ in their Tolerogenic and Cytokine Induction Potential1801ISIIran J Allergy Asthma Immunol مجلات داخلی0.968
112High Copper and Low Zinc Serum Levels in Iranian Patients with Multiple Sclerosis: A Case Control Study1907ISICLINICAL LABORATORY1390مجلات خارجی1.129
113Expression, purification and antigenic evaluation of toxin-coregulated pilus B protein of Vibrio cholera1977ISIAfrican Journal of Microbiology Research1391مجلات خارجی0.539
114Microvesicles derived from mesenchymal stem cells: Potent organelles for induction of tolerogenic signaling2029ISIImmunology Letters مجلات خارجی2.526
115تعدیل فنوتیپی سلول های خود واکنشگر با وارد کردن مولکول های تحمل زا از طریق اگزوزوم های مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمال.2137Chemical AbstractVeterinary Research Forum مجلات داخلی
116The effect of opium dependency on testis volume: a case-control study2107ISIIran J Reprod Med مجلات داخلی0.257
117Satureja Khozestanica essential Oil (SKEO) inhibits Inos gene expression2165ISILife Science Journal مجلات خارجی0.073
118Expression of Recombinant Streptokinase from Streptococcus Pyogenes and its Reaction with Infected Human and Murine Sera2995ISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1392مجلات داخلی1.038

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله کد رهگیری نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال
1shift of the immune responses toward THz in chronic brucellosis3371کنگره ایمونولوژیوینپوستر1394
2Evaluation of the regulatory T cells in the brucellosis infection3523کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی ایرانتبریزسخنرانی1395
3بررسی تاثیر روغن گردو در درمان مدل حیوانی مالتیپل اسکلروزیس40738th European Immunology Conferenceمادریدسخنرانی1396
4اثر مارچوبه بر مهار لکوسیتی آنسفالومیلیت اتوایمیون تجربی به مغز موشهای BL57C/6408نهمین کنگره ایمونولوژی وآلرژی ایران تهران
5بررسی آنتی ژنیسیته استرپتولیزن o نو تر کیب .805نهمیم کنگره ایمونولوژی و آلرژی ایران تهران
6ارائه الگوی آموزشی Morning report در تدریس دروس تخصصی علوم پایه506دوازدهمین همایش آموزش پزشکیمشهد 1390
7Effect of experimental autoimmune encephalomyelitis on rathippocampal long- Term potentiation766کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژیتهران
8phenotype and function of lymphocytes in normal and inflamed appendix645پانزدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی میلان ایتالیامقاله
9Efficacy of fludarabine-cyclophosphamide combined therapy in iranian patients with B-cell chronic Iymphocytic Leukemia (B-CLL) 782کنگره سرطاناماراتمقاله
10اثر زعفران در پیشرفت ارتشاح لکوسیتی به مغز موشهای BL57C/6مبتلا به آنسفالومیلیت اتوایمیون تجربی .355نهمین کنگره ایمونولوژی وآلرژی ایران تهران
11The effect of vitamin D3 treatment on some neuroiogical and immunologica characteristics in iranian patients with multiple scierosis 44014th International Congtess of immunologyJapan, Kansaiپوستر
12The Bsmi, Foki, Apai and Taqi polymorphisms in the vitamin D receptor gene in iranian MS patients750پنجمین کنگره اتوایمنیسنگاپورمقاله1390
13Anti HCV seroprevalence in a tertiary hospital at center of iran764 یازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی ایران تهرانپوستر1391
14Seropositivity of helicobacter pylori infection in patients suffering from gastritis in a tertiary hospital762یازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی ایرانتهرانپوستر1391
15Comparison of phenotype of lymphocytes in ABO blood groups761یازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی ایرانتهرانپوستر1391
16Urine trypsinogen-2: as a valuable factor for diagnosis of acute pancreatitis763یازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی ایرانتهرانپوستر1391
17Neuroprotective effect of tretinoin in ameliorating animal model of multiple sclerosis760یازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی ایرانتهرانپوستر1391
18Therapeutic effect of all-trans retinoic acid on experimental autoimmune encephalomyelitis its role759یازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی ایرانتهرانپوستر1391
19Additive effect by combination of tretinoin and atorvastatin758یازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی ایرانتهرانپوستر1391
20Atorvastatin alleviated clinical symptoms of757یازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی ایرانتهرانپوستر1391
21Immunoglobulins in opium users765یازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی ایرانتهرانپوستر1391
22Cytokine profiles in chronic opium addicts785یازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی ایرانتهرانپوستر1391
23serum markers of inflammation in opium usres756یازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی ایرانتهرانپوستر1391
24The effect of satureja754یازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی ایرانتهرانپوستر1391
25Ethanol extract753یازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی ایرانتهرانپوستر1391
26effect of experimental autoimmune752یازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی ایرانتهرانپوستر1391
27Cytokine profiles in chronic opium (taryak) addicts778دوازدهمین کنگره بین المللی سلولهای دندرتیککره جنوبی
28Tolerogencity of liver dendritic cells in modulation of experimental autoimmune encephalomyelitis immune regulation777دوازدهمین کنگره بین المللی سلولهای دندرتیککره جنوبی

تالیف/ترجمه کتاب
hide/show

ردیف عنوان کد رهگیری سال چاپ نویسنده اصلی مترجم شابک
1آشنایی با کشت سلول .241385دکتر قاسم مسیبی 2-13-7621-964

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان کد رهگیری وضعیت پایان نامه تاریخ تصویب شورای پژوهشی نوع همکاری سمت همکار پایان نامه نام دانشجو
1رابطه غلظت اسید اوریک و CRP سرم مادر با پره اکلامپسی.479 1384/07/20اولاستاد راهنماسمیه حیدری جوزم.
2رابطه غلظت آنتی بادی DNA ،آنتی فسفولیپید ،CRP واسید اوریک سرم مادر با پره اکلامپسی در خانمهای ایرانی.1301 1384/06/16اولاستاد راهنماسمیه حیدری.
3بررسی مقایسه ای اثر ضد التهابی اسانس روغنی satureja khozestanica jamzad و کارواکرول بر بیان ژنهای التهابی cox2و iNOSدر محیط کشت سلولی ماکرو فاژ رده j774A.1.1361 1390/10/28اولاستاد راهنمامعصومه جلالوند.
4بررسی سایتوکاین های ویژه ایمنی سلولی و تکثیر سلولی در بیماران مبتلا به بروسلوز حاد و مزمن.1439خاتمه یافته است1392/06/20اولاستاد راهنماخدیجه خسروی.
5بررسی سطح سرمی و بافتی سیتوکینهای التهابی در بیماران با تشخیص آپاندیسیت و بیماران با تشخیص غیر آپاندیسیت.1331 1389/12/18دوماستاد راهنماعلی الستی.
6بررسی ایمنی همورال اختصاصی و پروفایل سایتوکاینی در ناقلین استافیلوکوکوس اورئوس.1410خاتمه یافته است1391/11/18دوماستاد راهنمانسیمه فردموسوی.
7بررسی و مقایسه ایمنی زایی ژن های موتانت E6- E7 و یاد آور پروتئین ویروس پاپیلومای انسانی تایپ 16 در موش 1296 1394/07/22دوماستاد راهنمامریم معظمی گودرزی
8سنجش ایمنو گلبولین ها (IgA - IgG -IgM )و کمپلمان سرم (C4 - C3 ) در خانمهای مبتلا به پره اکلامپسی.500 1382/06/18اولاستاد مشاوربهاره قاسمی، شیما غزالی.
9تولید پیلی نو ترکیب باکتری ویبریوکلرا و ارزیابی آنتی ژنیسیته آن.575 1389/07/14دوماستاد مشاورسمیه کیایی.
10اپیدمیولوژی مولکولی والگوی ویرولانس استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از بیماران مبتلا به رینیت آلرژیک و مقایسه آن با افراد سالم در شهرستان اراک.2170در انتظار دریافت کد اخلاق1395/07/14دوماستاد مشاورسحر محمدی.
11تولید پیلی نوترکیب باکتری ویبریوکلرا و ارزیابی آنتی ژنیسیته آن.1316 1389/07/14دوماستاد مشاورسمیه کیا یی.
12بررسی همراهی پلی مورفیسم ژن آدیپونکتین و پروموتر ژن رزیستین با دیابت بارداری.1334 1390/02/07اولاستاد مشاورعلی پرندوار.
13تشخیص هلیکوباکتر پیلوری در مدفوع بر اساس آنتی بادیهای ضد پروتئین نوترکیب CagA.1402خاتمه یافته است1391/09/01دوماستاد مشاورمهتاب بنیادی.
14کلون ، بیان ، تخلیص و بررسی آنتی ژنیسیته و ایمونوژنیسیته ناحیه آنتی ژنیک پروتئین flaA هلیکوباکترپیلوری.1482خاتمه یافته است1393/02/10دوماستاد مشاور منصور زارعی.
15بررسی تاثیر مصرف مزمن تریاک بر اندازه بیضه و سطح سرمی FSH .141 1385/05/11سوماستاد مشاورحامد محمدیان شوئیلی.
16تاثیر آلودگی با هلیکوباکترپیلوری بر آسم کودکی.140 1389/05/27اولاستاد مشاورفائزه حیدربگی.
17بررسی اثر رزوراترول بر آپوپتوز و بیان کمپلس NLRP3 در رتهای واریکوسل شده1094خاتمه یافته است1394/09/25 استاد مشاورالناز حاجی پور
18کلونینگ و بیان ژن اینترلوکین 11 انسانی در گیاه توتون.1404خاتمه یافته است1391/09/01اولاستاد مشاورسمیه سلیمی.
19ساخت سازه پلاسمیدی بیان کننده ژن Mda-7 تغییر یافته بوسیلۀ توالی iNGR و ارزیابی آن جهت القای پوپتوز در رده سلول سرطانی کبد.1478خاتمه یافته است1392/12/21اولاستاد مشاوراحسان زارع.
20تعیین سطح پلاسمایی1HMGB قبل و بعد ازجراحی کله سیستیت حاد و تعیین ارتباط آن با شدت التهاب کیسه صفرا. 1336 1390/03/11اولاستاد مشاورعبدالعلی پاکدامن.
21تعیین ارزش تشخیصی تیتراسیون آگلوتینین سرد در پنومونی مایکوپلاسمایی.255 1383/12/12اولاستاد مشاورفهیمه خسروی.
22بررسی مقایسه ای سطح سرمی تستوسترون آزاد در زنان مبتلا به پره اکلامپسی و زنان باردار با فشارخون نرمال.304 1387/11/14اولاستاد مشاورمرجان رفیق.
23بررسی پارامترهای التهابیESR,CRP,TNF در آپاندیسیت حاد طی فازهای مختلف سیکل قاعدگی.1315 1389/02/22اولاستاد مشاورابوالفضل فاتحی میبدی.

اختراعات
hide/show

ردیف عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان