مانا  شجاع پور

 فعالیت های پژوهشی

 

مانا شجاع پور

در دانشگاه علوم پزشکی اراک چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پایان نامه ها
پایان نامه ها
اختراعات
اختراعات
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : مانا شجاع پور مقطع تخصصی : دکتری تخصصی /Ph.D
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : Mana Shojapour رشته تخصصی : پزشکی مولکولی
وضعیت استخدام : مشمولین تعهدات قانونی هیئت علمی - ضریب k مرتبه علمی : استادیار
: Scopus ID 55831261100 دانشکده/محل خدمت :
نحوه همکاری: تمام وقت خاتمه همکاری : در حال حاضر فعال هستند.
: H-index 4

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
پزشکی مولکولی دکتری تخصصی /Ph.D0دانشگاه علوم پزشکی تهران

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق تحقیقاتی
hide/show

عنوان نحوه ارئه نوع اثر وابستگی موسسه سمت محل اصلی اجرا/ارائه

سوابق موفقیت های پژوهشی
hide/show

عنوان موفقیت تاریخ موفقیت رتبه کسب‌شده موسسه اهدا کننده/ جشنواره توضیحات موفقیت پژوهشی

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری وضعیت طرح سمت تاریخ تصویب شورای پژوهشی تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1بررسی فراوانی انتروکوک های مقاوم به ونکومایسین ایزوله شده از نمونه های بالینی بیمارستان های آموزشی اراک.543خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1389/09/171389/05/131389/11/20
2بررسی فراوانی ژن های متالوبتالاکتاماز blaIMP و bla VIM در ایزوله های سودموناس آئروژینوزای مقاوم به ایمی پنم به روش Duplex - PCR.485خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1389/06/251392/11/07
3بررسی هاپلوتیپ های HLA-DRB and DQB با روش مولکولی SSP-PCR در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در استان مرکزی.555خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1389/04/161390/01/221391/11/18
4بررسی فراوانی آنتروباکتریاسه مولد بتالاکتاماز در بیمارستان های آموزشی اراک.562خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1389/12/181390/01/251391/08/03
5بررسی انطباق فنوتیپ مقاومت داروئی در سویه های مقاوم به دارو مایکوباکتریوم توبرکلوزیس.598خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1389/12/261390/04/061391/07/05
6تشخیص سریع حساسیت به اتامبوتول با روش مولکولی در سویه های کلینیکی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس741خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1390/12/271391/02/211391/12/21
7طراحی تست سریع مقاومت دارویی آمیکاسین و کانامایسین به روش مولکولی در سویه های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس759خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1391/03/101391/04/031391/09/03
8بررسی موتاسیون در کدون های 359و 374 ژن pncA در سویه های کلینیکی مقاوم و حساس به پیرازینامید مایکوباکتریوم توبر کلوزیس با استفاده از روش(SnASP) semi nested-ASP.867خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1391/09/151391/12/151392/11/02
9بررسی استفاده از روش PCR RFLP جهت تشخیص سریع مقاومت به استرپتومایسین درسویه های کلینیکی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس.866خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1391/09/151391/12/151392/11/02
10بررسی فراوانی ژن کارباژنماز blaKPC در ایزوله های پسودوموناس آئروژینوازی مقاوم به ایمی پنم با روش های مولکولی و فنوتیپی .964خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1392/06/201392/07/021394/08/27
11بررسی پیامدهای وابستگی به مرفین در موشهای صحرائی مادر پیش از بارداری، بر میزان تمایل به مصرف مرفین، قدرت یادگیری و بیان ژنهای هیستون داستیلاز2 (HDAC2) و MeCP2 در هیپوکمپ و هسته آکومبنس فرزندان نسل اول و دوم.2281خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد مشاور 1394/06/221395/06/17
12بررسی اثر روغن گردو (Juglans regia L.) در درمان بیماری مالتیپل اسکلروزیس در مدل موشی C57BL/62610خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1395/03/191395/04/221395/10/08
13کاربرد درمانی اگزوزم ها در ایمنوتراپی کانسر2628دست اجرامجری 1395/06/091396/06/08
14تعیین فراوانی مقاومت ضد میکروبی و اینتگرون های کلاس یک و دو در بین ایزوله های بالینی سودوموناس آئروژینوزا.541دست اجرامجری 1396/02/201397/05/17
15بررسی اثر توام میدان مغناطیسی ایستا و کورکومین بر تکثیر دو رده سلولی HeLa و MCF-7در شرایط Invitro2808دست اجرامجری1396/05/041396/05/231397/05/23
16بررسی توکسوپلاسموزیس حاد و مزمن در بیماران دیالیز صفاقی ،همودیالیز کوتاه مدت،بلند مدت و دریافت کنندگان پیوند کلیه با استفاده از تکنیک الایزا و PCR در استان مرکزی2855خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1396/10/131396/10/241397/06/24
17بررسی پلی مورفیسم ژن FOXP3 در بیماران مبتلا به میگرن3186دست اجرامجری اصلی 1397/08/241397/09/211399/12/21
18بررس پلی مورفیسم ژن P53 در بیماران مبتلا به لوسمی لنفوئیدی مزمن در استان مرکزی3233دست اجرامجری اصلی 1397/07/251397/11/02
19بررسی سلول های T تنظیمی در مبتلایان به میگرن3215دست اجرامجری1397/07/251397/11/141399/01/14
20پلی مورفیسم د رناحیه UTR ژن متیل تتراهیدوفولات ردوکتاز و متیلاسیون پروموتور آن در استعداد ابتلا به میگرن3374دست اجرامجری اصلی 1397/12/151398/02/151399/06/15

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری نمایه نام نشریه سال چاپ محل انتشار/ارائه ضریب تاثیر
1Study of carD gene sequence in clinical isolates of Mycobacterium tuberculosis.3031ISIACTA MICROBIOLOGICA ET IMMUNOLOGICA HUNGARICA1392مجلات خارجی0.778
2Rapid detection of coliforms in drinking water of Arak city using multiplex PCR method in comparison with the standard method of culture (Most Probably Number)3043PubMed.Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine1393مجلات خارجی
3تشخیص مقاومت به افلوکساسین با روش مولکولی سریع Allele Specific PCR ‏در مایکوباکتریوم توبرکلوزیس2552scopusفصلنامه علمی- پژوهشی زیست شناسی میکروارگانیسم ها مجلات داخلی
4ارزیابی حفاظت در ترادف ژن carD و استفاده از آن در تشخیص سریع مایکوباکتریوم توبرکلوزیس2628iscمجله طب جنوب مجلات داخلی
5The BsmI, FokI, ApaI and TaqI Polymorphisms in Vitamin D Receptor Gene in Iranian Multiple Sclerosis Patients: A Case- Control Study2799ایندکس نشدهJOURNAL OF IRANIAN CLINICAL RESEARCH1393مجلات داخلی0.0
6.Genotyping of vancomycin resistant enterococci in arak hospitals3087ISIJundishapur Journal of Microbiology1394مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.655
7بررسی توالی نوکلئوتیدی ژن ethA در سویه‌های حساس و مقاوم به اتیونامید در باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس3116iscطب جنوب1393مجلات داخلی0.0
8بررسی توالی نوکلئوتیدی ژن در سویه های حساس و مقاوم به اتیونامید در باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس2800iscدوماهنامه طب جنوب1393مجلات داخلی
9Performance Assessment of The Polymerase Chain Reaction-restriction Fragment Length Polymorphism Method for Rapid Detection of Susceptibility to Ethambutol and Molecular Prediction of XDR Tuberculosis in Clinical Isolates of Mycobacterium Tuberculosis2874ISIThe West Indian medical journal1394مجلات خارجی0.332
10Performance Assessment of the Polymerase Chain Reaction-Restriction Fragment Length Polymorphism Method for Rapid Detection of Susceptibility to Ethambutol and Molecular Prediction of Extensively Drug-resistant Tuberculosis in Clinical Isolates of Mycobacterium tuberculosis3274ISIWest Indian Medical Journal1394مجلات خارجی0.332
11Therapeutic effects of walnut oil on the animal model of multiple sclerosis4097ISINutritional Neuroscience1396مجلات خارجی3.76
12مطالعه پاسخ قلبی بارورفلکسی کاروتیدی پس از رفع تحریک درورزش با استفاده از مدل اکبرگ .1291iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک1381مجلات داخلی
13شیوع ژن بتالاکتاماز 1TEMدر سویه های بالینی پسودوموناس آئروژینوزای جدا شده از عفونت های سوختگی توسط روش Duplex PCR شهرکرد86-87.1690iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
14تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و بررسی تولید بتالاکتاماز سویه های پسودوموناس آئروژینوزا جدا شده از نمونه های کلینیکی بیمارستان های کاشانی و هاجر شهرکرد .1637iscفصلنامه طب جنوب. مجلات داخلی
15بررسی شیوع مقاومت به متی سیلین و ونکومایسین در استافیلوکوک های کواگولاز منفی جدا شده از نمونه های کلینیکی بیمارستان های آموزشی شهرکرد 13881809iscفصلنامه طب جنوب مجلات داخلی
16Determination of principal genotypic groups among susceptible, MDR and XDR clinical isolates of Mycobacterium tuberculosis in Belarus and Iran1975PubMed.Tuberk Toraks مجلات خارجی
17بررسی پلی مورفیسم جایگاه BsmI در ژن رسپتور ویتامین D در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در استان مرکزی2066iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
18بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های پسودوموناس آیروژینواز جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان های اراک2026iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
19بررسی فراوانی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی انتروکوک های مقاوم به ونکومایسین جدا شده از نمونه های بالینی بیمارستان های آموزشی اراک2085iscمجله دانشگاه علوم پزشکی اراک1391مجلات داخلی0.0
20تعیین گروه های اصلی ژنتیکی سویه های کلینیکی میکو باکتریوم توبر کلوزیس جدا شده katG و gyrA از بیماران مسلول استان مرکزی از طریق تعیین پلی مورفیسم در ژن های2081iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
21طراحی و بررسی مقایسه ای روش‏های مولکولی تشخیص سریع مقاومت به داروهای تزریقی ضد سل در سویه‏های کلینیکی میکوباکتریوم توبرکلوزیس2105iscفصلنامه علمی - پژوهشی زیست شناسی میکروارگانیسم ها مجلات داخلی
22A preliminary Study: Expression of Rhoptry Protein 1 (ROP1) Toxoplasma gondii in Prokaryote System2341ISIJundishapur Journal of Microbiology1392مجلات داخلی0.383
23بررسی الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی و فراوانی بتالاکتامازهای وسیع‌الطیف در سویه‌های بالینی سودوموناس آئروژینوزا ایزوله‌شده از مراکز درمانی شهر اراک2422iscمجله دانشگاه علوم پزشکی قم مجلات داخلی
24Dissemination of CTX-M-Type Beta-lactamase Among Clinical Isolates of Enterobacteriaceae in Markazi Province, Iran2379ISIJundishapur Journal of Microbiology1392مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.469
25بررسی هاپلوتیپ هایHLA-DRB و HLA-DQB با روش SSP-PCR در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس – استان مرکزی2555iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک1393مجلات داخلی
26Determination of the Pattern of Antibiotic Resistance and Investigation of Extended-Spectrum Beta-Lactamase Production of Enterobacteriaceae Isolates of Clinical Specimens2086Chemical AbstractZahedan Journal of Research in Medical Sciences1391مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
27Molecular detection of metallo-β-lactamase genes blaVIM-1, blaVIM-2, blaIMP-1, blaIMP-2 and blaSPM-1 in Pseudomonas aeruginosa isolated from hospitalized patients in Markazi province by Duplex-PCR1919ISIAfrican Journal of Microbiology Research مجلات خارجی0.528
28تشخیص سریع حساسیت به اتامبوتول در سویه های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس ایزوله شده از بیماران مسلول با روش مولکولی PCR-RFLP2423iscURMIA MEDICAL JOURNAL مجلات خارجی

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show
excel

ردیف عنوان مقاله کد رهگیری نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال
1بررسی تاثیر روغن گردو در درمان مدل حیوانی مالتیپل اسکلروزیس40738th European Immunology Conferenceمادریدسخنرانی1396
2آنالیز پیوستگی برخی لکوس های ناشنوایی غیر سندرومی اتوزوم مغلوب در خانواده های ناشنوادار استان های قم و مرکزی .462یازدهمین کنگره ژنتیک ایران .سالن همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی .

تالیف/ترجمه کتاب
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری سال چاپ نویسنده اصلی مترجم شابک

پایان نامه ها
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری وضعیت پایان نامه تاریخ تصویب شورای پژوهشی نوع همکاری سمت همکار پایان نامه نام دانشجو تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1بررسی پیامدهای وابستگی به مرفین در موشهای صحرائی مادر پیش از بارداری، بر میزان تمایل به مصرف مرفین، قدرت یادگیری و بیان ژنهای هیستون داستیلاز2 (HDAC2) و MeCP2 در هیپوکمپ و هسته آکومبنس فرزندان نسل اول و دوم.5281
2بررسی علائم بالینی ژنوتیپ های ژیاردیا لامبلیا ( ژیاردیا دئودنالیس ) انسانی در شهر اراک استان مرکزی3066در حال اجرا است1397/06/21اولاستاد مشاورمحمد جواد عبدی1398/01/18

اختراعات
hide/show
excel

ردیف عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان