صفحه نخست

welcome grant و اعضای محترم هیات علمی جدید الورود7000040
welcome grant و اعضای محترم هیات علمی جدید الورود
شیوه نامه ی اعطای welcome grant به اعضای محترم هیات علمی جدید الورود 1- به منظورتشویق اعضای محترم هیات علمی جدیدالورود یک گرنت پژوهشی تحت عنوان welcome grant به مبلغ 50000000 ریال با شرایط زیر به ایشان قابل اعطا خواهد بود؛ مهلت استفاده از این گرنت یکسال از تاریخ اولین حکم هیات علمی می باشد و قابل تمدید نمی باشد. 2- در مورد اساتیدی که در حال گذراندن ضریب K با حکم هیات علمی می باشند welcome grant قابل پرداخت است مشروط به اینکه در صورت توقف ادامه همکاری فرد با دانشگاه، یک نفر از اعضای هیات علمی، مسئولیت ادامه پروژه را بعهده بگیرند. اساتیدی که بصورت حق التدریس با دانشگاه همکاری می نمایند مشمول این گرنت نمی باشند. 3- گرانت مذکور به عنوان یک پروژه مستقل تعریف شده و قابل جابجایی به سایر پروژه ها نیست. 4- خروجی مورد انتظار از گرنت فوق چاپ حداقل یک مقاله اصیل در یکی از پایگاه های ISI، PubMed یا Scopus خواهد بود.
1395/03/30
14
نام فایل تاریخ درج فایل اندازه فایل دفعات دانلود دانلود