صفحه نخست

فهرست مقالات منتشر شده اساتید دانشگاه در 10 درصد مجلات برتر بر اساس شاخص SJR در سال 20167000068
فهرست مقالات منتشر شده اساتید دانشگاه در 10 درصد مجلات برتر بر اساس شاخص SJR در سال 2016
نظام رتبه‌بندی SCImago از طریق داده‌های موجود در پایگاه Scopus که در حال حاضر یکی از بزرگترین پایگاه اطلاعاتی استنادی جهان است ایجاد شده است. SCImago از شاخص رتبه‌بندی مجلات SJR برای مقایسه مجلات استفاده می کند که در طی دو مرحله محاسبه می شود. ابتدا هر مجله یک مقدار و اعتبار مشابه را به خود اختصاص میدهد. (1/N) که N تعداد کل مجلات پایگاه است. هر تکرار در استناد مقادیر، اعتبار جدیدی را به هر مجله مطابق سه معیار اختصاص می‌دهد: 1. میزان اعتبار حداقلی که به سادگی در پایگاه داده ها شامل می شود. ۲. اعتبار انتشار، که به وسیله تعدادی از مقالات که در پایگاه وجود دارند، داده می شود. 3. اعتبار استنادی، که به وسیله تعداد یا اهمیت استنادهایی که از مجلات دیگر به این مجله داده شده، گرفته می شود. در حال حاضر این شاخص به عنوان ابزاری به منظور ارزیابی مجلات در پایگاه اطلاعاتی Scopus معرفی شده و نیز راهکار مناسبی در جهت ارزیابی مجلات بیان شده است.
http://vcr.arakmu.ac.ir/Portal/home/?news/156020/156111/199561/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-10-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-SJR-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-2016
1396/02/08
12.15
نام فایل تاریخ درج فایل اندازه فایل دفعات دانلود دانلود