صفحه نخست

ملاحظات ضروری در انجام پژوهش در حوزه حیوانات آزمایشگاهی7000079
ملاحظات ضروری در انجام پژوهش در حوزه حیوانات آزمایشگاهی
اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺣﻴﻮاﻧﺎت در ﭘﮋوهﺶهﺎی داروﻳﻲ و درﻣﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ کمک ﺑﺴﻴﺎری در ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن کرده اﺳﺖ. رﺳﺎﻟﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺸﺮ اﻗﺘﻀﺎی ﻣﻲکند در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻳﻦ ﭘﮋوهش‌ها ﺳﻌﻲ کند که ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﺣﻘﻮق ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻲ که ﻳﺎری دهﻨﺪﻩ اﻧﺴﺎن در دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ روشهای ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ و درﻣﺎﻧﻲ هستند ﺣﻔﻆ ﮔﺮدد.
https://vcr.arakmu.ac.ir/Portal/home/?news/156020/156115/258508/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
1397/03/29
10.11
نام فایل تاریخ درج فایل اندازه فایل دفعات دانلود دانلود
laboratory animals.pdf1397/03/2923991524دانلود