صفحه نخست

شرایط ارتقاء رتبه کارمندان7000084
شرایط ارتقاء رتبه کارمندان
بر اساس آیین نامه مهندسی و ارزیابی مشاغل کارکنان دانشگاههای علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی و مؤسسات وابسته وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، مصوب بند 8 صورتجلسه مورخ 22 / 12 / 96 هیأت امناء محترم دانشگاه علوم پزشکی اراک، شرایط اعمال ارتقاء رتبه کارمندان موضوع ماده 73 و 74 آیین نامه مذکور موکدا"جهت اجرا اعلام میگردد. ماده 73: نحوه ارتقاء کارمندان به رتبه های شغلی بالاتر : مدت سنوات تجربی لازم برای ارتقاء رتبه متصدیان مشاغل تا سطح کاردانی و کارشناسی و بالاتر به شرح جدول شماره 2 می باشد . ماده 74:برای ارتقاء کارمندان به یک رتبه بالاتر ، علاوه بر شرط تجربه تحقق شرایط (مندرج در جداول ضمیمه )الزامیست . ضمنا" رعایت موارد ذیل درتحقق ارتقاء رتبه پس ازتاریخ 15 / 6 / 96 ضروری می باشد . 1. پذیرش دورهای آموزشی شغلی در قالب حداقل دوسوم شغلی و یک سوم عمومی . 2. اخذ تاییدیه ثبت تجارب در سامانه مرکز توسعه و تحول اداری وزارت بهداشت از طریق آدرس : Exm.behdasht.gov.ir
http://exm.behdasht.gov.ir/SES/SESEnList.aspx
1397/07/14
10.30
نام فایل تاریخ درج فایل اندازه فایل دفعات دانلود دانلود