جدیدترین دستورالعمل ابلاغی وزارت متبوع در خصوص برگزاری کلیه کارگاه ها