جدیدترین دستورالعمل ابلاغی وزارت متبوع در خصوص برگزاری کلیه کارگاه ها

اطلاعات کلی

7000052
جدیدترین دستورالعمل ابلاغی وزارت متبوع در خصوص برگزاری کلیه کارگاه ها
بدینوسیله به اطلاع می رساند ، بر اساس دستورالعمل ابلاغی از وزارت بهداشت اطلاعات و مستندات کلیه کارگاه هایی که بوسیله معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه، کمیته تحقیقات دانشجویی و سایر واحدهای تحت پوشش معاونت تحقیقات دانشگاه برگزار می گردند، جهت پایش برنامه عملیاتی الزما در سامانه یکپارچه پایش برنامه عملیاتی درج و بارگذاری می گردند. لذا جهت بارگذاری مستندات و شواهد هر کارگاه رعایت موارد ذیل الزمی است: 1. برنامه و محتوای (سرفصل) هر کارگاه با توجه به فرمتی که توسط معاونت تحقیقات فراهم شده است و امکان دانلود آن مهیاست. 2. ارائه اسلایدهای کارگاه با فرمت pdf. حجم هر فایل pdf اسلایدها بیشتر از 4MG نباشد. فایلهای بیشتز از4MG در سامانه بارگذاری نمی گردند. 3. فهرست شرکت کنندگان هر کارگاه اسکن شده و با فرمت pdf به معاونت تحقیقات و به منظور بارگذاری در سامانه ارائه گردد. 4. فرم ارزیابی و جمع بندی نهایی کارگاه مربوطه اسکن شده و با فرمت pdf به معاونت تحقیقات و به منظور بارگذاری در سامانه ارائه گردد. این فرم می بایست ممهور به مهر واحد برگزار کننده کارگاه و امضاء مسئول واحد مربوطه بوده و امتیاز حاصل از آن مشخص شده
http://arakmu.ac.ir/portal/Home/?news/156020/156115/186851/%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
1395/06/20
9.15

پیوست ها
نام فایلاندازه فایلتاریخ درج فایل پیوستدفعات دانلودنوع پیوستعنوان پیوست---دانلود
Workshop Form.docx25K1395/06/20   9:47:54101دانلود
Evaluate Form.docx32K1395/06/20   9:48:1187دانلود
presentation Form.docx16K1395/06/20   9:48:3692دانلود
Payesh Prorram.xls50K1395/06/20   9:48:4974دانلود
NIMAD NIH-Practicing Workshop_Evaluation Form.pdf397K1395/07/19   15:12:4655دانلود
NIMAD NIH-Practicing Workshop_Evaluation Report.pdf872K1395/07/19   15:13:0155دانلود
workshop Tittles.xls50K1396/03/07   11:14:1044دانلود

تصاویر
نام فایلاندازه فایلتاریخ درجدفعات دانلودعنوان تصویرتصویر پیش فرضدانلود
payesh 4.JPG20K1395/06/20   9:51:20531811دانلود