پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی در مرکز تحقیقات طب سنتی و مکمل