آقای دکتر بابک عشرتی افتخاری ارزشمند و ماندگار برای دانشگاه علوم پزشکی اراک