افتتاح سامانه پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور و ضرورت استخراج خبر و پیام از طرحهای خاتمه یافته در هر سال